banner

Raport o stanie Gminy

Raport o stanie gminy Boguchwała za 2018 rok

2019-05-22

Raport o stanie Gminy Boguchwała za  2018 rok

Zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7, 8 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) mieszkańcy gminy mogą zabierać głos w debacie nad raportem o stanie gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.
 Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Informacja dla mieszkańców gminy Boguchwała

Mieszkańcy, którzy chcą zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Boguchwała, składają do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Rady Miejskiej w Boguchwale pokój Nr 18 w godzinach pracy Urzędu  najpóźniej w dniu 29 maja 2019 r. w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja Rady Miejskiej w Boguchwale.

Zarządzenie Nr 148.2019 Burmistrza Boguchwały w sprawie przedstawienia roportu o stanie Gminy Boguchwały za 2018 rok /Raport_o_stanie_gminy.pdf