banner

Udostępnienie informacji publicznej

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

2023-06-30

Wydział: STANOWISKO DS OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ

Grupa tematyczna: WNIOSKI

Wymagane dokumenty:

wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Plik do pobrania u dołu strony.

Miejsce złożenia dokumentu:

- osobiście na Biurze Obsługi Klienta lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, - przesłanie pocztą elektroniczną na adres: um@boguchwala.pl, - przesłanie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Opłaty:

- zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku(Dz. U. z 2022r. poz.902 ze zm.), Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie wysokości opłat za koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, za wydawanie wydruków aktów normatywnych lub innego aktu prawnego oraz wykonywanie kserokopii na wniosek strony w Urzędzie Miejskim w Boguchwale (link u dołu strony). Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Podmiot w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Boguchwały w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W przypadku nieuzyskania odpowiedzi na wniosek, bądź uzyskania informacji niepełnej, wnioskodawcy przysługuje skarga na bezczynność, wnoszona bez wcześniejszego wezwania do usunięcia naruszenia prawa, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Boguchwały.

Pozostałe informacje:

wnioski o udostępnienie informacji publicznej rozpatrywane są w Biurze Rady Miejskiej i Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Kontakt: infolinia Urzędu Miejskiego w Boguchwale – 17 87 55 204. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych Kto wykorzystuje dane: Burmistrz Boguchwały. Kontakt: ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała. Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@boguchwala.pl. Cel wykorzystania: udzielenie odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej; dokonywanie wezwań i zawiadomień; ewentualnie – przekazanie odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Przysługujące prawa: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Polityka prywatności: www.bip.boguchwala.pl, zakładka „RODO”.

Załączniki: