banner

Koncesje alkoholowe

Wniosek na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa oraz powyżej 18%, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (kat. ABC- detal)

2023-06-30

Grupa tematyczna: KONCESJE

Sprawę załatwia:

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

pokój 0.4 /parter/

Wymagane dokumenty:

Wniosek

Załączniki do wniosku:

- dokument potwierdzający tytuł prawny (np. akt własności, umowa najmu z załącznikami graficznymi, dzierżawy bądź użyczenia) wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, ewentualne załączniki graficzne należy złożyć razem z umową,
- zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o zatwierdzeniu zakładu (punktu sprzedaży),
- pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne

Miejsce złożenia dokumentu:

Wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Boguchwale

Opłaty:

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
2. Opłatę za zezwolenie wnosi się przed jego wydaniem (w wysokości zgodnej z decyzją ustalającą wartość opłaty).
Opłata podstawowa roczna za:
- zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,
- zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł,
- zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.

W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia

Wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych mozna dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Boguchwale:

URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE
BS/Niechobrz 97 9163 0009 2001 0000 0039 0200
(na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu.

Forma załatwienia
Decyzja - zezwolenie.

Decyzja ustalająca wartość opłaty.

Podstawa prawna:

Art. 18, pkt.5  i art. 11 pkt.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; Art. 60 pkt.7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;  Art. 20 ust. 2 i art.41 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców; Art. 104 § 1 i art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; Uchwała Nr IX/103/07 Rady Gminy Boguchwała z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży warunków podawania napojów alkoholowych Uchwała Nr IX/104/07 Rady Gminy Boguchwała z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LVIII/425/02 dot. zakazu spożycia napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Uchwała Nr LVI/620/10 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Uchwała Nr XIV/148/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 4 października 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. Uchwała Nr XXXVII/440/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Protokół z wizji

Opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boguchwale

Tryb odwoławczy:

Od decyzji Burmistrza Boguchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie (ul.Miedziana 4a, 35-102 Rzeszów) za pośrednictwem Burmistrza Boguchwały - w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Pozostałe informacje:

Wnioski o wydanie zezwolenia rozpatrywane są w terminie do miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

Załączniki: