banner

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dla strony internetowej https://bip.boguchwala.pl

Urząd Gminy Boguchwała Gmina Boguchwała zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Adres strony: https://bip.boguchwala.pl
Data publikacji strony internetowej: 2003-07-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-30.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest czesciowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Treści niedostępne:pliki tekstowe typu DOC nie posiadają poprawnej struktury i formatowania, serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie błędnie przygotowanych dokumentów word lub są skanami dokumentów, brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, większość filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-09
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-07-03
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony.

SHIFT + S - przejście do wyszukiwarki systemowej

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Turoń, E-mail: um@boguchwala.pl, Telefon: 17 87 55 201Osoba kontaktowa: Monika Turoń
Email: um@boguchwala.pl
Kontakt telefoniczny: 178755201
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać:dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Boguchwale mieści się w 4 ? kondygnacyjnym budynku przy ul. Suszyckich 33 w Boguchwale. Wejścia do budynku z poziomu gruntu od strony wschodniej i zachodniej. W budynku znajdują się wszystkie referaty. Budynek wyposażony jest w podjazd dla wózków od strony wschodniej gdzie znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy, brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Na miejscu dostępny pracownik znający język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Biura Obsługi Klienta. Brak toalety dostosowanej dla osoby na wózku na parterze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea z podstawowymi funkcjami obiektu, w tym o drogach ewakuacji, brak oznaczeń kontrastowych na schodach.

Aplikacje mobilne