banner

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Boguchwała Gmina Boguchwała zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. adres
Data publikacji strony internetowej: 2003-07-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-30.
Oświadczenie sporządzono dnia: Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-09. Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-07-03
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Turoń, E-mail: um@boguchwala.pl, Telefon: 17 87 55 201.

Osoba kontaktowa: Monika Turoń, Email: um@boguchwala.pl.
Kontakt telefoniczny: 178755201.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać:dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Boguchwale mieści się w 4 ? kondygnacyjnym budynku przy ul. Suszyckich 33 w Boguchwale. Wejścia do budynku z poziomu gruntu od strony wschodniej i zachodniej. W budynku znajdują się wszystkie referaty. Budynek wyposażony jest w podjazd dla wózków od strony wschodniej gdzie znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy, brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Na miejscu dostępny pracownik znający język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Biura Obsługi Klienta. Brak toalety dostosowanej dla osoby na wózku na parterze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea z podstawowymi funkcjami obiektu, w tym o drogach ewakuacji, brak oznaczeń kontrastowych na schodach.

Aplikacje mobilne

Aplikacje mobilne: Smart - https://www.smart.boguchwala.pl/aktualnosc/19-aplikacja-mobilna-smart-city