banner

Sprawy obywatelskie

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

2023-06-30

Wydział: WYDZIAŁ

Grupa tematyczna: WNIOSKI

Wymagane dokumenty:

- wypełniony wniosek, - dowód osobisty do wglądu, - potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentu:

Urząd Miejski w Boguchwale (parter, pokój nr 2), 87-55-212

Opłaty:

Opłata skarbowa: - odpis skrócony aktu– 22 zł, - odpis zupełny aktu– 33 zł, w przypadku braku dokumentu- zaświadczenie o braku księgi lub aktu - 24 zł. Pełnomocnictwo - 17 zł (udzielone: wstępnym, zstępnym , rodzeństwu i małżonkowi jest zwolnione z opłaty skarbowej).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U.2021.709 t.j. z dnia 2021.04.16

Pozostałe informacje:

Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Odpis z aktów stanu cywilnego może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną. Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Odpisy mogą otrzymać również osoby trzecie, które wykażą interes prawny w ich otrzymaniu.

Załączniki: