banner

Dowody osobiste

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

2023-06-30

Wydział: Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Grupa tematyczna: WNIOSKI

Wymagane dokumenty:

   1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.
    Osoba na fotografii powinna patrzeć na wprost oraz mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
   2.  Poprzedni ważny dowód osobisty (również po upływie terminu ważności) lub ważny paszport w przypadku zgłoszenia  utraty dowodu osobistego.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego niezawierjący odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców, można złożyć przy użyciu usługi elektronicznej, udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w:

  • systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu w sposób, o którym mowa w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalmości podmiotów realizujących zadania publiczne
  • aplikacji m Obywatel, w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2003 r. o aplikacji mObywatel, po uwierzytelnieniu z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 (szerokość x wysokość) pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB.

WAŻNE! W przypadku wniosku dla osoby powyżej 12 roku życia osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku elektronicznie zgłosić się do organu gminy, w której złożyła wniosek, w celu złożenia i odwzorowania podpisu własnoręcznego oraz odcisków palców. W przypadku wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wraz z osobą ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązany zgłosić się wnioskodawca i złożyć podpis pod wnioskiem o wydanie dowodu osobistego. Po bezskutecznym upływie 30 dni, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty

Miejsce złożenia dokumentu:

Urząd Miejski w Boguchwale, parter pokój nr. 0.11 , tel. 87-55-213

Opłaty:

Nie dotyczy.

Podstawa prawna:

-ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2022.671 oraz z 2023r. poz. 1234 i 1941 ) -ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 19 grudnia 2019 r.w sprawie rejestru danych kontaktowych -ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu -Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego -Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - Ustawa o aplikacji mObywatel z dnia 26 maja 2023r. (Dz.U. 2023.1234)

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Pozostałe informacje:

Małoletni, którzy nie ukończyli 18. roku życia: - wniosek o wydanie dowodu osobistego składa jeden z rodziców lub ustanowiony przez sąd opiekun prawny lub kurator (przy składaniu wniosku nie jest konieczna obecność dziecka, które nie ukończyło 5. lat). W przypadku dziecka , które ukończyło 5. lat wymagana jest jego obecność przy składaniu wniosku. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia, jest ważny przez okres 5. lat od daty wydania dowodu osobistego. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez okres 10. lat od daty wydania dowodu osobistego. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania. Wniosek o wydanie nowego dokumentu można samodzielnie złożyć nie wcześniej niż w 30. dniu przed ukończeniem 18. roku życia, nie potrzebna obecność rodzica. Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.