banner

Dowody osobiste

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

2023-06-30

Wydział: Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Grupa tematyczna: WNIOSKI

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego Kolorowa fotografia o wym. 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami , Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku. Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku. Wniosek o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePuap, można złożyć tylko w przypadku, gdy dokument ma być wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia. Od osób, które ukończyły 12. lat pobierane są odciski palców, w związku z czym złożenie wniosku odbywa się tylko w urzędzie. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej (ePuap) załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy. Dowód osobisty odbiera się osobiście w urzędzie gminy w którym został złożony wniosek.

Miejsce złożenia dokumentu:

Urząd Miejski w Boguchwale, parter pokój nr.1, tel. 87-55-213

Opłaty:

Nie dotyczy.

Podstawa prawna:

-ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2022.671 t.j.) -ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. poz.1831) -ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 19 grudnia 2019 r.w sprawie rejestru danych kontaktowych -ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 października 2021 r.w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu -Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego -Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Pozostałe informacje:

Małoletni, którzy nie ukończyli 18. roku życia: - wniosek o wydanie dowodu osobistego składa jeden z rodziców lub ustanowiony przez sąd opiekun prawny lub kurator (przy składaniu wniosku nie jest konieczna obecność dziecka, które nie ukończyło 5. lat). W przypadku dziecka , które ukończyło 5. lat wymagana jest jego obecność przy składaniu wniosku. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia, jest ważny przez okres 5. lat od daty wydania dowodu osobistego. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez okres 10. lat od daty wydania dowodu osobistego. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania. Wniosek o wydanie nowego dokumentu można samodzielnie złożyć nie wcześniej niż w 30. dniu przed ukończeniem 18. roku życia, nie potrzebna obecność rodzica. Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

Załączniki: