banner

Petycje

PETYCJE

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2017 poz. 1123) określająca zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

 

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

Forma wniesienia petycji

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

Co powinna zawierać petycja

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

     Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

     Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

     Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

     Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Do petycji należy dołączyć zgodę podmiotu trzeciego.

 

Uwaga!

Petycja zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia w przypadku gdy nie zawiera danych w zakresie:

1)   oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2)   wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów,
w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów.

 

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Ustawa: Ustawa_o_petycjach.pdf

 

Wzór wniosku: Wzor_wniosku-.docx

 

 

 


Lp. Data złożenia petycji

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji Przedmiot petycji Podmiot rozpatrujący Przewidywany termin odpowiedzi Przebieg postępowania Odpowiedź
1 29-03-2016 X Pismo._Petycja_.1_.pdf Petycja w sprawie udziału w konkursie w ramach akcji ,,Podwórko Nivea'' Burmistrz Boguchwały 29-06-2016 Odpowiedzi udzielono 22.04.2016 Odp._Petycja.1_.pdf
2. 11-04-2016 X Pismo._Petycja_2.pdf Dotyczy procesu wymiany systemów operacyjnych oraz programu bezpłatnej oceny stanu infrastruktury informatycznej Burmistrz Boguchwały 11-07-2016

Udzielono odpowiedzi

2016-04-20

Odpowiedz_petycja_2.pdf
3. 18-04-2016 X Pismo._Petycja._3_.pdf Utworzenie przez Kierownika JST ,,biblioteczki samorządowca'' oraz podania kwoty zakupu specjalistycznych pozycji książkowych Burmistrz Boguchwały 2016-07-18

Udzielono odpowiedzi

2016-04-20

Odpowiedz_petycja.3.pdf
4. 2016-04-22 X Pismo_.petycja_4.pdf Zadania związane z poprawą problematyki efektywności energetycznej Burmistrz Boguchwały 2016-07-22

Udzielono odpowiedzi

2016-04-27

Odpow_Petycja_4.pdf
5. 2016-07-22 X Pismo._petycja.5_.pdf Efektywność energetyczna Burmistrz Boguchwały 2016-07-26

Udzielono odpowiedzi

2016-07-26

Odp._petycja._5_.pdf
6. 2016-09-07 X Pismo.Petycja._6.pdf Konkurs - wzorowe łazienki w szkołach Burmistrz Boguchwały 2016-11-07

Udzielono odpowiedzi

2016-09-12

Odp._petycja.6.pdf
7. 2016-10-13 X Pismo. Petycja.7.pdf Analiza i ocena stanu faktycznego w zakresie danych publikowanych w BIP Burmistrz Boguchwały 2016-12-13 2016-10-21 Odp.Petycja_7.pdf
8. 2016-10-31 X Pismo.Petycja 8.pdf Petycja  w sprawie utworzenia na stronie intern etowej gminy zakładki ,,Czystsze powietrze'' Burmistrz Boguchwały 2016-12-31 Udzielono odpowiedzi w dniu 15.11.2016  odpowiedź na petycję.pdf
9. 2016-10-27 X

Pismo.

Petycja9 _.pdf

Petycja o umieszczenie na stronie internetowej informacji w formie aktynego banera i linku przentującego zagrożenia związane ze scalaniem gruntów Burmistrz Boguchwały 2016-12-27 Udzielono odpowiedzi w dniu 15.11.2016

 

Odpowiedź  na petycję

1o. 2016-11-25 X

Pismo

Pismo_petycja.pdf

Petycja - scalanie gruntów Burmistrz Boguchwały 1.12.2016 Udzielono odpowiedź na  petycję w dniu 1.12.2016

Odpowiedź

petycja.pdf

ROK 2017
Informacja zbiorcza dotyczaca złożonych petycji w 2017 roku: Informacja.pdf
1. 2017-02-06 X

Pismo

Petycja.pdf

Petycja o umieszczeniu  wniosku o udostępnienie informacji publicznej w BIP Burmistrz Boguchwały   Umieszczono  odpowiedź  w dniu 13.02.2017

Odpowiedź

Petycja.pdf

 

2. 2017-05-10 X

Pismo

Petycja.pdf

Rozpatrzenie prośby przystąpienia gminy do konkursu  w ramach programu www.podworko.nivea.pl Burmistrz Boguchwały 10.07.2017 Umieszczono odpowiedź w dniu 24.05.2017

Odpowiedź

/Petycja_.pdf

3. 2017-07-17 X

Pismo

petycja_3.pdf

Dane dot. zadań zwiazanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości Burmistrz Boguchwały 17.09.2017 Umieszczono odpowiedź w dniu 24.07.2017

Odpowiedź

petycja_.pdf

4. 2017-07-13 X

Pismo

petycja_4_.pdf

Utworzenie zakładki w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy -,,Wiarygodna Firma'' Burmistrz Boguchwały 13.09.2017 Umieszczono odpowiedź na petycję w dniu 24.07.2017

Odpowiedź

_petycja .pdf

5. 2017-09-12 x

Pismo

Petycja5.pdf

Przekazanie do podległych placówek oświatowych wniosku jak w treści petycji. Burmistrz Boguchwały 12.11.2017 Umieszczono odpowiedź na petycję w dniu 12.09.2017

Odpowiedź

Petycja_5.pdf

Rok 2018

Informacja_o_petycjach_za_2018_rok.pdf

1. 2018-04-30 x

Pismo

Petycja_1.pdf

Inicjatywa - Walczymy ze Smogiem - Optymalizujemy Koszty Publiczne - Dbajmy o efektywność energetyczną Burmistrz Boguchwały 2018-07-30 Umieszczono odpowiedź na petycję w dniu 24 maja 2018 roku Petycja.2018.pdf
2 2018-08-20  

Pismo

Petycja

Inicjatywa - Walczymy ze Smogiem - Zmieniajmy Gminy na Lepsze W częsci dotyczacej Gminy - Burmistrz Boguchwały 2018-11-20 odpowiedź na petycję w dniu 18 września 2018 roku petycja_2.2018.pdf
3. 2018-09-14 x Petycja.3.pdf Wdrożenie w Gminie- rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii. Burmistrz Boguchwały 2018-12-14 Umieszczono odpowiedź na petycję26.09.2018 _petycje_3.pdf
4. 2018-09-20 X petycja_4.pdf V edycja Programu ,,Wzorowa Łazienka'' Burmistrz Boguchwały 2018-12-20 Zamieszczono  odpowiedź na petycję 26.09.2018

_petycje_4.pdf

5. 2018-11-08 x Petycja.5_.pdf Elektronizacja Urzędów Burmistrz Boguchwały 2019-01-08

Zameszczono odpowiedź na petycję

2018-12-17

odpowiedz_na_petycje.pdf

Rok 2019

Informacja zbiorcza dotyczaca złożonych petycji w 2019 roku: Informacja.pdf

1. 2019-03-08 x Petycja1.pdf Podwórko Talentów Nivea Burmistrz Boguchwały 2019-06-08 odpowiedź na petycje w dniu 16 kwietnia 2019r. Petycje/BR.152.1.2019.pdf
2. 2019-05-29 x Petycje/Petycja2.pdf Usługi telekomunikacyjne Burmistrz Boguchwały 2019-08-29 odpowiedż na petycję w dniu 19 sierpnia 2019r. Petycje/BR.152.2.2019.pdf
3. 2019-10-14 x Petycja3.pdf Płatności bezgotówkowe Burmistrz Boguchwały 2020-01-14 odpowiedź na petycję w dniu 5 listopada 2019 roku Petycje/Br.152.3.2019.pdf
4. 2019-10-23 x Petycja4.pdf Bezpieczny uczeń

Burmistrz

Boguchwały

2020-01-23 odpowiedź na petycję w dniu 4 listopada 2019 roku

Petycje/BR.154.4.2019.pdf

 

5. 23.08.2019 Konrad Cezary Łakomy Petycje/Petycja.5.2019.pdf

Wdrożenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Rada Miejska 25.11.2019 Rozpatrzono w dniu  22.10.2019 roku Petycje/Br.152.5.2019.pdf
6. 29.11.2019 Renata Sutor Petycja.6.2019.pdf W zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Rada Miejska 29.02.2020

Przekazano 17.12.2019 roku

 

Rozpatrzono w dniu  12.12.2019 roku

Br.152.6.2019.pdf

Br.152.6.7.2019.pdf

7. 06.12.2019 Renata Sutor Petycja.7.2019.pdf W zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Rada Miejska 06.03.2019 Rozpatrzono w dniu 20.02.2020 Petycje/Br.152.6.7.2019.pdf
     

 

 

2020   rok

Informacja zbiorcza dotycząca petycji złożonych w 2020 roku:

Wersja podpisana:

Zbiorcza_informacja_o_petycjach_złożonych_2020-podpis.pdf 

Wersja edytowalna: 

Zbiorcza_informacja_o_petycjach_złożonych_2020.pdf 

       
1. 03.04.2020 Renata Sutor Petycja.1.2020.pdf tarcza antykryzysowa Rada Miejska 03.07.2020 odpowiedź na petycję w dniu 30 czerwca 2020 roku Br.152.1.2020.pdf
2. 2020-04-23 SMEbusiness Petycja.2.2020.pdf Pomiar temperatur

Burmistrz

Boguchwały

2020-07-23 Przekazno 7 maja 2020 roku

BR.152.2.2020.pdf

Br.152.2.2020.pdf

3. 2020-04-24 Koalicja Polska Wolna od 5G Petycja.3.2020.pdf Sieć 5G

Burmistrz

Boguchwały

2020-07-24 odpowiedź na petycję w dniu 12 maja 2020 roku Br.152.3.2020
4. 2020-10-06 Mieszkańcy ul. Wyspiańskiego i ul. Kasprowicza w Boguchwale

Petycja.4.2020

Dokument opublikowany na podstawie materiałów przekazanych z zewnątrz.

Wyasfaltowanie nawierzchni

Burmistrz

Boguchwały

2021-01-06 odpowiedź na petycję w dniu 30 grudnia 2020 roku

 

odpowiedL_na_Petycj.pdf 

odpowiedL_petycja_-_edytowalna.pdf 

(edytowalna odpowiedź na Petycję)

 

 

5. 2020-12-07

Mieszkańcy

Lutoryż - Kolonia

Petycja_z_dnia_7_grudnia_2020_roku-2.pdf 

Dokument opublikowany na podstawie materiałów przekazanych z zewnątrz

Utwardzenie oraz odwodnienie drogi gminnej

Burmistrz

Boguchwały
2021-03-07 2021-02-03

/Petycje/Br._152.5.2020.pdf 

/odpowiedL_na_petycj.pdf 

(wersja edytowalna)

 

6.

 

2020-12-14

Jarek Ćwięka

Fundacja "Tradycyjne Podkarpacie"

Petycja_5.2020.pdf 

Dokument opublikowany na podstawie materiałów przekazanych z zewnątrz

Podjęcie uchwały w sprawie równego traktowania obywateli. Rada Miejska 2021-03-14 2021-02-18

 

/Odp.na_petycje.pdf

/Uchwala_nr_XXXI.370.2021_w_sprawie_pozostawienie_petycji_bez_rozpatrzenia.pdf 

 

       

2021

Informacja zbiorcza dotycząca petycji złożonych w 2021 roku:

Wersja podpisana:

Informacja_zbiorcza_o_petycjach_-_2021.pdf 

Wersja edytowalna: 

Informacja_zbiorcza o_petycjach_złożonych_w 2021.pdf 

       
1 2021-02-11 Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

Petycja_1.2021.pdf 

Dokument opublikowany na podstawie materiałów przekazanych z zewnątrz

Działania dot. szczepień przeciw COVID-19

Burmistrz Boguchwały

Rada Miejska w Boguchwale
2021-05-11 2021-04-29

Odp.na_Petycje1.pdf

Uchwała_nr_XXXIV.392.2021_w_sprawie_rozpatrzenia_petycji.pdf

Br.152.1.2021_odp.pdf

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

2

2021-02-11 XXX

Petycja_2.2021.pdf

Dokument opublikowany na podstawie materiałów przekazanych z zewnątrz

Przygotowanie Pakietu profilaktycznego oraz kampanii zdrowotnej

Burmistrz Boguchwały

Rada Miejska w Boguchwale

2021-05-11 2021-02-17

Wycofanie Petycji przez składającego.

Wycofanie_petycji.pdf

Dokument opublikowany na podstawie materiałów przekazanych z zewnątrz

 

3

2021-02-23 Stowarzyszenie "Jesteśmy u siebie"

Petycja_3.pdf

Dokument opublikowany na podstawie materiałów przekazanych z zewnątrz

Publikacje informacji dotyczących Covid-19

 

Rada Miejska w Boguchwale

2021-05-23 2021-04-29

Odp.na_Petycje3a.pdf

Odp.na_Petycje3b.pdf

Odp.na_Petycje3c.pdf

Uchwała_nr_XXXIV.389.2021_w_sprawie_rozpatrzenia_petycji.pdf

Uchwała_nr_XXXIV.390.2021_w_sprawie_rozpatrzenia_petycji.pdf

Uchwała_nr_XXXIV.391.2021_w_sprawie_rozpatrzenia_petycji.pdf

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

 

4

2021-02-24 Teresa Garland

Petycja_4.pdf

Dokument opublikowany na podstawie materiałów przekazanych z zewnątrz

Przeprowadzenie bezpośredniego Referendum Ludowego Rada Miejska w Boguchwale 2021-05-24 2021-04-29

 

Odp.na_Petycje4.pdf 

Uchwała_nr_XXXIV.393.2021_w_sprawie_pozostawienia_petycji_bez_rozpatrzenia.pdf 

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

5 2021-05-14 XXX

Petycja_5.pdf

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

Celem petycji jest troska o dobro wspólnoty, o zdrowie i edukację społeczeństwa, wspólnot, społeczności lokalnej. Rada Miejska w Boguchwale 2021-08-14 2021-07-01

Odp_na_petycje.5a.pdf

Uchwała_nr_XXXVII.432.2021_w_sprawie_rozpatrzenia_petycji..pdf

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

6 2021-06-14 Mieszkańcy Niechobrza

Petycja_6.pdf

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej Burmistrz Boguchwały 2021-09-14 2021-07-28

Odpowiedz_na_petycje_6.pdf

Odpowiedz_na_petycje_6_edytowalna.pdf

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

7. 2021-11-26 XXX

Petycja_7.pdf

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

Wsparcie w kwestii edukacji nt. stanu faktycznego dot. COVID-19

 

 

 

 

Rada Miejska w Boguchwale 2022-02-26 2022-01-24

 

 

Br.152.7.2021_-_Wezwanie.pdf

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

 

8.  2021-12-21 XXX

Petycja8.pdf

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

Zakaz stosowania maseczek ochronnych, zakaz stosowania kwarantanny i izolacji oraz zakaz stosowania szczepionek Rada Miejska w Boguchwale 2022-03-21 2022-01-24

Odpowiedz.pdf

Odpowiedz_edytowalna.pdf

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

       

2022

Informacja zbiorcza dotycząca petycji złożonych w 2022 roku:

Wersja podpisana:

Zbiorcza_informacja_o_petycjach_złożonych_w 2022_-.pdf (Plik pdf 0,12 MB)

Wersja edytowalna: 

Zbiorcza_informacja_o_petycjach_zlozonych w_2022.pdf (Plik pdf 0,13 MB)

       
1. 2022-02-16 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece

Petycja_-_tresc.pdf

Zgoda_na_ujawnienie_danych_osobowych.pdf 

 

 

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

Zmiany w programie ochrony środowiska Burmistrz Boguchwały 2022-05-16 2022-03-07

Odpowiedź do adresata.pdf

ODP edytowalna.pdf

Pismo_przekazujace_-_sejmik.pdf

Pismo_przekazujace_-_zarzad.pdf

2. 2022-03-04 XXX

Petycja_2.pdf 

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

Zmiany w programie ochrony środowiska

Burmistrz Boguchwały

Rada Miejska w Boguchwale

2022-06-04

2022-03-22

2022-04-06

Odpowiedź UM do adresata.pdf

Pismo_UM_przekazujace_-_sejmik.pdf

Pismo_UM_przekazujace_-_zarzad.pdf

Odpowiedź RM do adresata.pdf

Pismo_RM_przekazujace_-_sejmik.pdf

Pismo_RM_przekazujace_-_zarzad.pdf

Uchwała_nr_XLVI.524.2022.pdf

3.  2022-03-17 Mieszkańcy Zgłobnia

Petycja_3.pdf

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

Remont drogi gminnej w miesjcowości Zgłobień Burmistrz Boguchwały 2022-06-17 2022-05-27

Odpowiedź do adresata.pdf

Odpowiedź_edytowalna.pdf

 

 

4. 2022-06-27 XXX

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

Petycja.pdf (Plik pdf 0,13 MB)

Obniżenie stawki vat na drewno opałowe

Rada Miejska w Boguchwale

Burmistrz Boguchwały

2022-09-27 Udzielono odpowiedzi 12 lipca 2022

Odp.4.2022.pdf (Plik pdf 0,04 MB)

odpowiedz_edytowalna_4.2022.pdf (Plik pdf 0,32 MB)

5. 2022-07-15 xxx

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

Peycja.pdf (Plik pdf 0,65 MB)

Poprawa efektywności energetycznej Burmistrz Boguchwały 2022-10-15 Udzielono odpowiedzi 27lipca 2022

odp_edytowalna.pdf (Plik pdf 0,53 MB)

Odpowiedz_do_adresata.pdf (Plik pdf 0,1 MB)

6.  2022-08-02 Patryk Król

Petycja_6.pdf (Plik pdf 0,21 MB)

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

Utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Rada Miejska w Boguchwale 2022-11-02

Udzielono odpowiedzi          9 sierpnia 2022 r.

7.  2022-08-08 Mieszkańcy Boguchwały

Petycja_7.pdf (Plik pdf 0,06 MB)

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

Położenie nawierzchni asfaltowej oraz zrobienie oświetlenia Burmistrz Boguchwały 2022-11-02 Udzielono odpowiedzi 12 września 2022 r.

Odpowiedź do adresata.pdf (Plik pdf 0,12 MB)

Odpowiedź edytowalna.pdf (Plik pdf 0,33 MB)

8.

 

2022-09-13 xxx

Petycja_8.pdf (Plik pdf 0,17 MB)

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

Poparcie starań Gminy Solina, dotyczących podjęcia działań w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego

Burmistrz Boguchwały

Rada Miejska w Boguchwale

2022-12-13 Udzielono odpowiedzi 29 listopada 2022 r.

Odpowiedź do adresata - Burmistrz - skan.pdf (Plik pdf 0,07 MB)

Odpowiedź do adresata - Burmistrz - edytowalna.pdf (Plik pdf 0,38 MB)

Odpowiedź do adresata - Rada Miejska - skan.pdf (Plik pdf 0,04 MB)

Odpowiedź do adresata - Rada Miejska - edytowalna.pdf (Plik pdf 0,17 MB)

Uchwała LIV.595.2022.pdf (Plik pdf 0,06 MB)

9. 2022-10-19 xxx

Petycja_-_anonimizacja.pdf (Plik pdf 0,11 MB)

Uzupelnienie_Petycji_-_anonimizacja.pdf (Plik pdf 0,57 MB)

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

Uroczyste uczczenie 100. rocnzicy uchwalenia pierwszej - Polskiej Republikańskiej Konstytucji w 1921/22r. Rada Miejska w Boguchwale 2023-01-19

Udzielono odpowiedzi          4 stycznia 2023 r.

Odpowiedź do adresata - skan.pdf (Plik pdf 0,04 MB)

Odpowiedź do adresata - edytowalna.pdf (Plik pdf 0,17 MB)

Uchwała_nr_LV.613.2022.pdf (Plik pdf 0,07 MB)

10 2022-10-24 xxx

Petycja_10_anonimizacja.pdf (Plik pdf 0,28 MB)

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

Zapewnienie dzieciom do 18 roku życia - pokrzywdzonym przestępstwem, przesłuchania w przyjaznym trybie art. 185 a, b, c i d kpk.   2023-01-24 2022-11-30

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.pdf (Plik pdf 0,07 MB)

Ponowne wezwanie_do uzupełnienia braków formalnych.pdf (Plik pdf 0,07 MB)

       

2023

Informacja zbiorcza dotycząca petycji złożonych w 2023 roku:

Wersja podpisana:

Zbiorcza informacja o petycjach złożonych w 2023 roku

Wersja edytowalna:

Zbiorcza informacja o petycjach złożonych w 2023 roku

       
1 2023-03-10 Grupa Radnych

Petycja_1.pdf (Plik pdf 0,06 MB)

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

dot. programu "Olimpia - program budowy przyszkolnych hal sportowych" Burmistrz Boguchwały 2023-06-10

Udzielono odpowiedzi 7 czerwca 2023 r.

Odpowiedź do adresata - skan.pdf (Plik pdf 0,08 MB)

Odpowiedź do adresata - edytowalna.pdf (Plik pdf 0,22 MB)

 

2 2023-06-26 xxx

Petycja 2 anonimizacja.pdf (Plik pdf 0,58 MB)

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

ws. wdrożenia procedur związanych z pełną obsługą płatności online przez Interesantów Burmistrz Boguchwały 2023-09-26  Udzielono odpowiedzi 25 września 2023 r.

Odpowiedź do adresata - skan

Odpowiedź do adresata - edytowalna

3 2023-07-17 Mieszkańcy Racławówki

Petycja 3 anonimizacja

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

ws. wydłużenia i zwiększenia ilości kursów autobusu lini 28 na trasie Rzeszów - Racławówka Doły Burmistrz Boguchwały 2023-10-17 Udzielono odpowiedzi 14 sierpnia 2023r.

Odpowiedź do adresata - skan

Odpowiedź do adresata - edytowalna

4 2023-09-11 xxx

Petycja 4

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

dot. cyberbezpieczeństwa Burmistrz Boguchwały 2023-12-11 Udzielono odpowiedzi 26 września 2023r.

Odpowiedź do adresata - skan

Odpowiedź do adresata - edytowalna

5 2023-09-14 Grupa Radnych

Petycja 5

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

ws. sfinansowania zakupu sprzętu LifeVac dla samorządowych placówek przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Boguchwała Burmistrz Boguchwały 2023-12-14 Udzielono odpowiedzi 4 grudnia 2023r.

Odpowiedź do adresata - skan

Odpowiedź do adresata - edytowalna

2023-11-23 xxx

Petycja 6

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

ws. podjęcia działań zmierzających do stopniowegowdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełna obsługą płatności dokonywanych online Burmistrz Boguchwały  2024-02-23 Udzielono odpoweiedzi 16.02.2024

Odpowiedź do adresata - skan

Odpowiedź do adresata - edytowalna

2023-11-17 Mieszkańcy Lutoryża

Petycja 7

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Lutoryż

Burmistrz Boguchwaly

2024-02-17 Udzielono odpowiedzi 12 grudnia 2023 r.

Odpowiedź do adresata - skan

Odpowiedź do adresata - edytowalna

2024

2024-03-05

Szulc-Efekt sp. z o. o.

 

Petycja 1.2024

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy Burmistrz Boguchwały 2024-06-05 2024-05-27

Odpowiedź do adresata - skan

Odpowiedź do adresata - edytowalna

2024-03-21

Mieszkańcy Niechobrza

Petycja 2.2024

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

Poszerzenie i utwardzenie drogi nr 753/2 w Niechobrzu Burmistrz Boguchwały 2024-06-21 2024-05-20

Odpowiedź do adresata - skan

Odpowiedź do adresata - edytowalna

2024-05-09

G1ANT ROBOT SP. Z O.O.

Petycja 3

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

inicjowanie działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy Burmistrz Boguchwały 2024-08-09 2024-05-21

Odpowiedź do adresata - skan

Odpowiedź do adresata - edytowalna

2024-05-27

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Petycja 4

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

Szczegółowe zapoznanie się Decydentów z cytowanym protokołem NIK.

Przeprowadzenie analizy tego obszaru pod kątem tez stawianych w cytowanym protokole NIK i zapobiegania błędom i deliktom  - jakie NIK zasygnalizował w kontrolowanych gminach
Burmistrz Boguchwały 2024-08-27

2024-06-05

Szulc-Euphenics.com p. Spółka Akcyjna

Petycja 5

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego udzielania wsparcia gospodarstwom
domowym na terenie miejscowo właściwym dla gminy w zakresie stopniowej instalacji ekologicznych, nowoczesnych
przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Boguchwały 2024-09-05
2024-07-11

Szulc-Euphenics.com p. Spółka Akcyjna

Petycja 6

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się

Szczegółowe zapoznanie się Decydentów z cytowanym protokołem NIK. Dodatkowo wnosimy o przeprowadzenie analizy tego obszaru pod kątem tez stawianych w cytowanym protokole NIK i
zapobiegania błędom i deliktom. Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z ewentualną potrzebą zastosowania do promocji
gminy

Burmistrz Boguchwały 2024-10-11