Wybory Prezydenta RP 2015 

polska  angielska
data publikacji: 08-04-2015 | 16:33data ostatniej modyfikacji: 08-04-2015 | 16:37Wytworzył: Magdalena Karp
Zgłoszenie kandydata na członka komisji wyborczej08 kwietnia 2015

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych, mających zarejestrowanego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci w wyborach, pełnomocnicy wyborczy, pełnomocnicy finansowi oraz mężowie zaufania.Pełnomocnik wyborczy (lub upoważniona przez niego osoba) może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej. Zgłoszeń dokonuje się na specjalnych drukach, zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (ze zm.). Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 17 kwietnia 2015 r. (do godz. 15.30).


Zgłoszenia kandydatów przyjmuje od pełnomocników komitetów wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) Pełnomocnik ds. wyborów p. Krzysztof Lassota, tel. 17 87-55-210 (Urząd Miejski w Boguchwale, 36-040 Boguchwała, ul. Doktora Tkaczowa 143). Zgłoszenie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.
W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) oraz jedną osobę wskazaną przez Burmistrza Boguchwały spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. W skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w zakładzie opieki zdrowotnej oraz domu spokojnej starości, powołuje się od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) oraz jedną osobę wskazaną przez Burmistrza Boguchwały spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód.


Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców Boguchwały tj. zameldowane na pobyt stały w Boguchwale albo wpisane do rejestru wyborców na swój wniosek. Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze Boguchwały, co potwierdza wpis do rejestru wyborców i posiada prawo wybierania, tj. osoba, która:
1.    jest obywatelem polskim;
2.    najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;
3.    nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4.    nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
5.    nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Ponadto należy zauważyć, że:
•    samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, tak jak wskazano wyżej, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu,
•    przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających kandydata na Prezydenta RP.

Formularz zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborzcej w Boguchwale

««« powrót
Liczba odwiedzin: 1034961

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała