Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
Zarządzenie nr 194/04 Wójta Gminy Boguchwała z dnia 15 marca 2004r.23 marca 2004

Zarządzenie nr 194/04

Wójta Gminy Boguchwała

z dnia 15 marca 2004 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Kielanówce.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn.- Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn.zm.) i art. 21 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 9.02.2004) Wójt Gminy Boguchwała zarządza, co następuje:

§ 1.

Powołuje się “ Komisję przetargową ” w składzie:

  1. Czesław Krawiec - Przewodniczący
  2. Tadeusz Stecyszyn - Sekretarz

3. Bogdan Sierpiński - Członek

4. Jan Kumik - Członek

§ 2.

Zadaniem Komisji jest:

1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Wójta Gminy:

  1. propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia z uzasadnieniem,
  2. projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę,
  3. ogłoszeń wymaganych dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  4. projektu innych dokumentów przewidzianych ustawą i przepisami wykonawczymi,

  1. Dokonanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert.
  2. Przygotowanie propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty lub wnioskowanie o unieważnienie postępowania.
  3. Organizację oraz tryb pracy komisji określa “ Regulamin pracy komisji przetargowej ” zawarty w zarządzeniu nr 192 z dnia 15.03.2004.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w Boguchwale.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 967798

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała