Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
Załacznik doZarządzenia Nr 192/04 Wojta Gminy Boguchwala z dnia 12 marca 2004r.23 marca 2004

Załącznik do Zarządzenia Nr 192/04 Wojta Gminy Boguchwała

REGULAMIN PRACY

Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy lub usługi udzielane przez Urząd Gminy w Boguchwale.

Na podstawie art. 20,21 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z 9.02.2004 r.), nadaję Komisji Przetargowej niniejszy Regulamin.

 1. UREGULOWANIA OGÓLNE.

 1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem jej powołania.
 2. Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, które było przedmiotem postępowania lub z chwilą unieważnienia postępowania.
 3. Skład Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ustalany będzie do każdego przetargu lub grupy przetargów oddzielnym zarządzeniem.
 4. Na wniosek Przewodniczącego Komisji oraz po jego zatwierdzeniu przez Wójta dopuszcza się możliwość zmiany składu Komisji, wyłączenie Członka Komisji z prac oraz uczestnictwo w pracach Komisji osób w charakterze biegłych lub rzeczoznawców. Wobec Przewodniczącego Komisji czynności wyłączenia dokonuje bezpośrednio Wójt.

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOMISJI.

 1. Członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem.
 2. Do obowiązków Członków Komisji należy w szczególności:

 1. czynny udział w pracach Komisji,
 2. wykonywanie poleceń Przewodniczącego dotyczących prac Komisji,
 3. niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji.

 1. Członkowie Komisji nie mogą, bez zgody Przewodniczącego Komisji, ujawniać żadnych informacji związanych z pracami komisji – w tym w szczególności informacji związanych z przebiegiem badania, oceny i porównania treści złożonych ofert.
 2. Członkowie Komisji maja obowiązek uczestnictwa we wszystkich pracach Komisji.
 3. Członkowie Komisji mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów związanych z pracą Komisji, w tym do ofert, załączników, wyjaśnień złożonych przez oferentów, opinii biegłych.
 4. Członkowie Komisji mają prawo do zgłaszania, w każdym czasie, pisemnych zastrzeżeń do pracy Komisji – do Przewodniczącego Komisji lub Wójta Gminy.

 1. Prace komisji prowadzone są: na posiedzeniach komisji oraz przez poszczególnych Członków Komisji w trybie roboczym. Przewodniczący Komisji dokonuje podziału pracy między Członków Komisji ( w trybie roboczym ). Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania pleceń Przewodniczącego w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Do podjęcia skutecznej decyzji Komisji konieczna jest obecność co najmniej 75 % składu wymienionego w zarządzeniu.

 1. DODOATKOW PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWODNICZACEGO.

 1. Przewodniczący kieruje Pracami Komisji.
 2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

 1. wyznaczanie miejsc i terminów posiedzeń Komisji,
 2. organizacja i prowadzenie posiedzeń Komisji, podział pomiędzy członków Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,
 3. odebranie oświadczeń Członków Komisji art. 17 ust. 2.
 4. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 5. informowanie Wójta Gminy Boguchwała o problemach związanych z pracami komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. DODATKOWE PRAWA I OBOWIĄZKI SEKRETARZA KOMISJI

 1. dokumentowanie wszelkich czynności podejmowanych przez Komisję,
 2. prowadzenie korespondencji w zakresie zleconym przez Przewodniczącego, w tym w szczególności przesyłanie na wniosek dostawcy/wykonawcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do składania ofert,
 3. przesyłanie, po zatwierdzeniu przez Wójta, wniosków, ogłoszeń i innych dokumentów przygotowanych przez Komisję,
 4. piecza nad protokołem, ofertami oraz wszelkimi innymi dokumentami związanymi z postępowaniem z zamówienie publiczne, w trakcie jego trwania.

 1. BIEGLI RZECZOZNAWCY

 1. Jeżeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych, Przewodniczący komisji zwraca się do Wójta gminy z pisemnym wnioskiem o zasięgnięcie opinii biegłego ( rzeczoznawcy ). Wniosek powinien zawierać przedmiot opinii ( zestaw pytań do biegłego ) oraz wskazanie odpowiedniej kandydatury biegłego.
 2. Przepisy dotyczące praw i obowiązków Członków Komisji stosuje się odpowiednio do biegłych.

F. TRYB PRACY KOMISJI.

 1. Komisja przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia przez Wójta Gminy:
 2. 1) propozycję wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem,

  2) projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do udziału w postępowaniu, zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę,

  3) propozycję zaproszenia do rokowań w trybie zamówienia z wolnej ręki, ze wskazaniem podmiotu, z którym mają być prowadzone rokowania,

  4) ogłoszenia wymagane dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

  5) projekty innych dokumentów, w szczególności wnioski Wójta Gminy do właściwego organu o wydanie decyzji wymaganych ustawą o zamówieniach publicznych.

 3. Komisja w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności:

1) udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) prowadzi negocjacje albo rokowania z dostawcami lub wykonawcami, w przypadku gdy ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji albo rokowań,

3) dokonuje otwarcia ofert,

4) ocenia spełnianie warunków stawianych dostawcom lub wykonawcom oraz wnioskuje do Wójta Gminy o wykluczenie dostawców lub wykonawców w przypadkach określonych ustawą,

5) wnioskuje do Wójta Gminy o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych ustawą,

6) ocenia oferty niepodlegające odrzuceniu,

7) przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o unieważnienie postępowania,

8) przyjmuje i analizuje wnoszone protesty oraz przygotowuje projekt odpowiedzi na protest.

 1. Komisja proponuje wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie indywidualnej oceny ofert dokonanej przez Członków Komisji.
 2. 1) Indywidualna ocena ofert odbywa się wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeniu do udziału w postępowaniu albo zaproszeniu do składania ofert. Każdy z Członków Komisji sporządza pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny.

  2) Przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami Komisja sporządzi zbiorcze zestawienie oceny ofert. W takim przypadku pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny ofert, zastępuje się pisemnym uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty.

 3. W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę Komisja proponuje wybór oferty, która zawiera najniższą cenę.
 4. W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki Komisja przedstawia Wójtowi gminy propozycję zawarcia umowy z oferentem, z którym były prowadzone rokowania
 5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 93 ustawy, Komisja występuje do Wójta Gminy o unieważnienie postępowania. Pisemne uzasadnienie takiego wniosku powinno zawierać wskazanie podstawy prawnej oraz omawiać okoliczności, które spowodowały konieczność unieważnienia postępowania.
 6. Przygotowanie i przeprowadzenie nowego postępowania w tej samej sprawie powierza się Komisji w zmienionym składzie, jeżeli Wójt Gminy odmówi zatwierdzenia propozycji Komisji i unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy.
 7. Po zakończeniu postępowania Sekretarz Komisji przekazuje oferty oraz protokół (dokumentację podstawowych czynności) do archiwum Urzędu Gminy. Dokumenty te muszą być przechowywane przez okres 4 lat.

Z A T W I E R D Z A M

Wójt Gminy Boguchwała

mgr inż. Wiesław Dronka

««« powrót
Liczba odwiedzin: 967798

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała