Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
Zarządzenie Nr 192/04 Wójta Gminy Boguchwała z dnia 15 marca 2004r.23 marca 2004

Zarządzenie nr 192/04

Wójta Gminy Boguchwała

z dnia 15.03.2004 r.

w sprawie zatwierdzenia “ Regulaminu pracy komisji przetargowych”.

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.jedn.-Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z 9.02.2004 r.)Wójt Gminy Boguchwała zarządza, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam “ Regulamin pracy komisji przetargowych ” powoływanych do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy lub usługi udzielane przez Wójta Gminy Boguchwała. Treść regulaminu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Uchyla się “ Regulamin pracy komisji przetargowych ” wprowadzony zarządzeniem Wójta Gminy Boguchwała nr 40/03 z dnia 19.03.2003.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 967798

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała