Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
Zarządzenie Nr 191/04 Wojta Gminy Boguchwała z dnia 15 marca 2004r.23 marca 2004

Zarządzenie Nr 191/04
Wojta Gminy Boguchwała
 z dnia 15 marca 2004r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie systemu alarmowego budynku Urzędu Gminy

   Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póżn.zmianami) i art. 21 usatwy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2004 r Nr 19 poz.177) Wójt Gminy Boguchwała
zarządza co następuje:

§ 1

Powołać Komisję przetargową w składzie:
1.Tadeusz Stecyszyn            Przewodniczący Komisji
2.Janusz Pietrucha               Sekretarz Komisji
3.Krzysztof Lassota             Członek Komisji

§ 2

Zadaniem Komisji jest:
1.Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówie
   nia publicznego, a w szczególności przygotowanie i
   przekazanie do zatwierdzenia przez Wójta Gminy:
a)propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia
   waz z uzasadnieniem
,
b)projektu specyfikacji istotnych warunków
   zamówienia, zaproszenia do składania ofert albo
   zapytania o cenę,
c)ogłoszeń wymaganych dla danego trybu postępowania
   o udzielenie zamówienia publicznego,
d)projektu innych dokumentów przewidzianych usta-
   wą i przepisami wykonawczymi,
2.Dokonanie oceny spełnienia przez wykonawców
   warunków udziału w postępowaniu oraz badanie
   i ocena ofert.
3.Przygotowanie propozycji wykluczenia wykonawcy,
  odrzucenia oferty,wyboru najkorzystniejszej oferty
  lub wnioskowanie o unieważnienie postępowania.
4.Organizacja oraz tryb pracy komsji określa "Regu-
   lamin pracy komisji przetargowej" przyjęty zarządze
   niem Nr 192/04 z dnia 15 marca 2004r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania
i podlega opublikowaniu w Biuletynie Zamówień
Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w Boguchwale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

««« powrót
Liczba odwiedzin: 967798

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała