Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
Zarządzenie Nr 190/04 Wójta Gminy Boguchwała z dnia 12 marca 2004r.23 marca 2004

Zarządzenie Nr 190/04
Wójta Gminy Boguchwała
z dnia 12 marca 2004r.

w sprawie: powołania Ko misji Przetargowej i Rokowań oraz Negocjacyjnej cen na nieruchomości nabywane na rzecz Gminy Boguchwała.

    Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 usatwy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z póżn.zmianami) oraz § 8 ust,.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia szczegółowych zasad  tyrbu przeprowadzania przetargów na zbycie  nieruchomości stanowiących własność Sakrbu państwa lub własnośąc Gminy (Dz.U. z 1998 r Nr 9 poz.30) Wójt Gminy Boguchwała zarządza
co następuje:

§ 1

Powołać Komisje d/s przetargów i rokowań zbywanych
nieruchomości stanowiących własnośćGminy Bogu-
chwala w składzie:
1.Czesław Krawiec            Przewodniczący Komisji
2.Adam Kalandyk             Z-ca Przewodn.Komisji
3.Robert Kloc                  Sekretarz Komisji
4.Wiesław Dronka            Członek Komisji
5.Stanisław Husar            Członek Komisji
6.Małgorzata Borowiec      Członek Komisji

§ 2

Powołać Komisję d/s Negocjacji Cen na nieruchomości
nabywane na rzecz Gminy Boguchwala w składzie:
1.Adam Kalandyk              Przewodniczący Komisji
2.Wiesław Dronka             Z-ca Przewodn.Komisji
3.Robert Kloc                   Sekretarz Komisji
4.Czesław Krawiec            Członek Komisji
5.Małgorzata Borowiec       Członek Komisji
6.Stanisław Husar             Członek Komisji

§ 3

Komisje wymienione w § 1 i 2 moga pracować przy obecności co najmniej 50 % składu Komisji.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Wojta GmINy nr 45/03 z dnia
04 kwietnia 2003 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi 3 w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

««« powrót
Liczba odwiedzin: 967798

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała