Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 189/04 Wójta Gminy Boguchwała z dnia 12 marca 2004r.23 marca 2004

                                                                                                

                                                                                                                                

 PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZKARESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

 

DOCHODY

 

 

    Dział

 Rozdział

 Paragraf

 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu )

 

                 Plan

      750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

                     135.000

   75011

Urzędy wojewódzkie

                     135.000

      201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami

 

                     135.000

     751

URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

                         3.183

   75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

                         3.183

      201 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

                         3.183

     754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

                       10.000

   75414

Obrona cywilna

                       10.000

      631

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

 

                       10.000

      852

OPIEKA SPOŁECZNA

                     695.100

   85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

 

                       12.700

      201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

                       12.700

   85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz  składniki na ubezpieczenia społeczne

 

                     427.500

     201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

 

                     427.500

   85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

                  

                       13.300

     201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami

 

                       13.300

   85219

Ośrodki pomocy społecznej

                     241.600

    201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

                     241.600

                       RAZEM  DOCHODY

                     843.283

 

 

 

WYDATKI

 

     Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

 

                 Plan

      750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

                     135.000

    75011

Urzędy wojewódzkie

                     135.000

     4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

                     109.000

     4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                       10.200

     4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

                       13.800

     4120

Składki na Fundusz Pracy

                         2.000

      751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

                         3.183

    75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

                         3.183

    4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                            483

    4300

Zakup usług pozostałych

                         2.700

    754

 

    75414

BZEPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Obrona cywilna

 

                       10.000

                      10.000

     6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

                       10.000

     852

OPIEKA SPOŁECZNA

                     695.100

   85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające  niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

 

                       12.700

    4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

                       12.700

  85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne

 

                     427.500

   3110

Świadczenia społeczne

                     384.800

   4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

                       42.700

  85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

                     

                       13.300

   3110

Świadczenia społeczne

                       23.300

  85219

Ośrodki pomocy społecznej

                     241.600

   4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

                     167.900

   4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                       14.000

   4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

                       30.885

   4120

Składki na Fundusz Pracy

                         4.555

   4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                         5.943

   4270

Zakup usług remontowych

                         1.600

   4300

Zakup usług pozostałych

                         7.560

   4410

Podróże służbowe krajowe

                         2.200

   4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

                         6.957

                RAZEM  WYDATKI

                     843.283

                                                                                                   

««« powrót
Liczba odwiedzin: 967798

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała