Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
Zarządzenie Nr 175/04 Wójta Gminy Boguchwała z dnia 09 lutego 2004r.26 lutego 2004

Zarządzenie Nr 175/04
Wójta Gminy Boguchwała
z dnia 09 lutego 2004r.

w sprawie:powołania komisji przetargowej do przygoto 
wania i przeprowadzenia przetargu na dostawę gorącego posiłku do szkół na terenie Gminy Bogu-
chwała.

        Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.Nr 142,poz.1591 z późn.zmianami) oraz § 2 ust.1
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad pwoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U.z 2002r Nr 82, poz.743) Wojt Gminy Boguchwała zarządza co następuje:
 

§ 1

Powołuję Komisję do określenia trybu, wyboru i oceny ofert zwana dalej "Komisją" w składzie:
1.Bogdan Sierpiński          Przewodniczący Komisji
2.Zuzanna Grzelak           Sekretarz Komisji
3.Maria Drąg                   Członek Komisji
4.Marta Bralewska           Członek Komisji

§ 2

Zadaniem Komisji jest przygotowanie postępowa
nia o udzielenie zamówienia publicznego,w szcze
gólności przygotowanie i przekazanie do zatwier
dzenia przez Wójta Gminy:
1.Propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia
   publicznego wraz uzsadnieniem.
2.Projektu specyfikacji istotnych warunków zamó
  wienia, zaproszenia do składania ofert albo za
  pytania o cenę.
3.Ogłoszenia wymagane dla danego trybu postę
  powania o udzielenie zamówienia publiczne
  go,
4.Projektu innych dokumentow, a w szczególno
   ści wnioski kieorwnika jednostki do właściwe
   go organu o wydanie decyzji wymaganych 
   ustawą.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisa
nia.

            

««« powrót
Liczba odwiedzin: 967798

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała