Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
Zarządzenie Nr 168/04 Wójta Gminy Boguchwała z dnia 29-01-2004r.09 lutego 2004

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 168 /04

WÓJTA GMINY BOGUCHWAŁA

z dnia 29. 01.2004 r

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale.

Na podstawie art.30 ust.2, pkt.2 i art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591ze zm.), art.16. ust.1, ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej(Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.) oraz uchwały Nr XIV/145/03 Rady Gminy Boguchwała z dnia 27.11.2003 r. w sprawie: zasad powoływania dyrektorów instytucji kultury.

Wójt Gminy Boguchwała postanawia co następuje:

§1

Ogłosić w prasie regionalnej i BIP konkurs na stanowisko: Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale.

§2

Uchwalić Regulamin Konkursu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Ustalić treść ogłoszenia o konkursie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4

Wykonanie zarządzenia zleca się Zastępcy Wójta.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 168/04

Wójta Gminy Boguchwała

z dnia 29. 01 2004

 

 

 

Regulamin Konkursu

 

 

§ 1

Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy.

W skład komisji wchodzi:

  1. czterech przedstawicieli organizatora, spośród których powołuje
   się przewodniczącego,
  2. jeden przedstawiciel Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
   w Rzeszowie,

§ 2

W celu wyłonienia kandydata na dyrektora w drodze konkursu Wójt Gminy podejmuje następujące czynności:

  1. określa Regulamin Konkursu,
  2. ustala treść ogłoszenia, który zamieszcza w prasie regionalnej i BIP,
  3. ustala skład Komisji Konkursowej,
  4. ustala termin rozpoczęcia konkursu (dzień ukazania się ogłoszenia w prasie) oraz termin posiedzenia Komisji Konkursowej
   (nie później niż 30 dni od daty upływu terminu składania ofert),
  5. zawiadamia członków komisji o terminie i miejscu jej posiedzenia,
  6. zawiadamia kandydatów o końcowym wyniku konkursu,

§ 3

Ogłoszenia o konkursie umieszcza się w prasie lokalnej oraz BIP. Ukazanie
się ogłoszenia o konkursie, rozpoczyna procedurę konkursową.

 

 

 

 

§ 4

Kandydaci na stanowisko dyrektora mogą zapoznać się z niniejszym regulaminem w Urzędzie Gminy w Boguchwale, pok.21.

Kandydaci na stanowisko Dyrektora w terminie do 10 dni od ukazania
się ogłoszenia w prasie składają w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Boguchwale następujące dokumenty:

 1. zgłoszenie przystąpienia do konkursu,
 2. program działania na stanowisku Dyrektora GBP w Boguchwale,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. oświadczenie o niekaralności,
 5. aktualne świadectwo lekarskie potwierdzające warunki zdrowotne potrzebne do zajmowania stanowiska dyrektora instytucji kultury wydane na potrzeby ogłoszenia o konkursie,
 6. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 7. zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zmianami).

Dokumenty winny znajdować się w kopercie z opisem: “Konkurs na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale”.

Koperty z dokumentami kandydatów na stanowisko dyrektora
odbiera z sekretariatu Przewodniczący Komisji w dniu jej pierwszego posiedzenia.

§ 5

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:

  1. wykształcenie wyższe magisterskie o profilu humanistycznym,
  2. co najmniej pięcioletni staż pracy zawodowej,
  3. potwierdzone aktualnym świadectwem lekarskim warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania stanowiska dyrektora w instytucji kultury, wydanym na potrzeby udziału w konkursie,

§ 6

Konkurs odbywa się dwuetapowo w jednym dniu. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wskazany przez Wójta członek Komisji. Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech członków jej składu. Obrady komisji są tajne.

§ 7

Przewodniczący Komisji ustala kolejność prowadzonych rozmów z kandydatami, a także rozstrzyga w sprawach spornych dotyczących kwestii proceduralnych.

§ 8

W pierwszym etapie konkursu członkowie Komisji zapoznają się z niniejszym regulaminem oraz dokumentami złożonymi przez kandydatów. Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od sprawdzenia, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie. Oferty złożone po terminie,
oferty nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu o konk
ursie dokumentów oraz oferty, z których wynika że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

Głosowanie w I etapie jest jawne. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

Rozstrzygnięcie Komisji o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu jest ostateczne. O fakcie dopuszczenia
lub odmowie dopuszczenia kandydata do konkursu zawiadamia Przewodniczący

Komisji Konkursowej poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.

§ 9

W II etapie konkursu, Komisja przeprowadza indywidualne rozmowy
z kandydatami, podczas których prezentują oni program działania
na stanowisku dyrektora, znajomość prawa w zakresie działalności instytucji kultury, organizacji kierowania i zarządzania placówką , prawa pracy, zagadnień pedagogiczno-psychologicznych, zasad funkcjonowania samorządu gminnego itp.

§ 10

Po wysłuchaniu wszystkich kandydatów Komisja rozstrzyga o wyborze
w głosowaniu tajnym. Od rozstrzygnięcia Komisji odwołanie nie przysługuje.

§ 11

 1. Głosowanie w II etapie jest tajne i przeprowadza się go za pomocą kart
  do głosowania z wpisanymi w porządku alfabetycznym nazwiskami kandydatów.
 2. Głos jest ważny, jeżeli znak ,,x’’ jest postawiony tylko przy jednym nazwisku z prawej strony.

§ 12

Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem. Kandydat, który uzyskał co najmniej 3 głosy składu członków komisji wygrywa konkurs.

§ 13

Jeżeli w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał
co najmniej trzech głosów, wówczas zarządza się II turę głosowania, do której dopuszcza się kandydatów, którzy uzyskali co najmniej dwa głosy

Za wyłonionego w wyniku konkursu uznaje się tego kandydata, który uzyskał
co najmniej trzy głosy obecnych członków Komisji.

Jeżeli w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów nie otrzymał dwóch głosów, wówczas Wójt Gminy ponownie ogłasza konkurs lub występuje do Rady Gminy o podjęcie uchwały upoważniającej do powołania Dyrektora GBP bez konkursu.

§ 14

W przypadku, gdy w II turze głosowania nie wyłoniono kandydata
lub kandydaci uzyskają równą ilość głosów, Wójt Gminy ponownie ogłasza konkurs lub występuje do Rady Gminy o podjęcie uchwały upoważniającej do powołania Dyrekt
ora GBP bez konkursu.

§ 15

Przebieg prac Komisji Konkursowej jest protokołowany na każdym etapie postępowania. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w jej pracach w danym dniu.

§ 16

Przewodniczący Komisji Konkursowej niezwłocznie powiadamia Wójta Gminy o wynikach konkursu i przekazuje mu całość dokumentacji.

§ 17

W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych Wójt Gminy
może unieważnić konkurs.

 

 

§ 18

Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem powołania kandydata
na
stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale.

§ 19

Obsługę Komisji Konkursowej zapewnia Wójt Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 168/04 Wójta Gminy Boguchwała
z dnia 29.01.2004

 

 

 

KONKURS

NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNRJ
W BOGUCHWALE

 

 

Warunki konkursu:

 1. Kandydaci na stanowisko dyrektora powinni posiadać:
  1. wyższe wykształcenie magisterskie o profilu humanistycznym,
  2. co najmniej pięcioletni staż pracy zawodowej,
  3. potwierdzone aktualnym świadectwem zdrowia warunki zdrowotne niezbędne
   do zajmowania stanowiska dyrektora instytucji kultury wydane na potrzeby udziału w konkursie.
 2. Kandydat zgłaszający się do konkursu przedstawia:
  a) ofertę przystąpienia do konkursu,
  b) zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz.883
  ze zmianami.),
  c) dokumenty stwierdzające spełnienie kryteriów określonych w pkt.1,
  d) kwestionariusz osobowy,
  e) oświadczenie o niekaralności,
  f) program działania na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.
 3. Dokumenty określone w ust.2 kandydat składa osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Boguchwale ul. Tkaczowa 134, w godz. 7:45-15:45, w zaklejonej kopercie z dopiskiem Konkurs na Stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale, Termin składania ofert upływa w dniu 12. 02. 2004 o godzinie 15:00.
 4. Rozmowy konkursowe rozpoczną się w dniu 16 lutego r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy w Boguchwale.

 

 

 

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 968277

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała