ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 28-02-2017 | 14:05data ostatniej modyfikacji: 28-02-2017 | 14:05Wytworzył: m.kotulaWprowadził: m.kotula
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia
28 lutego 2017

 

 

Boguchwała: Zadanie 1:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Nosówka gmina Boguchwała Zadanie 2:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Mogielnica gmina Boguchwała zadanie 3: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Wola Zgłobieńska-Ścieżki gmina Boguchwała
Numer ogłoszenia: 868S - 2017; data zamieszczenia: 28.02.2017
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boguchwała, ul. Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała, woj. podkarpackie, tel. 017 8755201, faks 017 8755209.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie 1:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Nosówka gmina Boguchwała Zadanie 2:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Mogielnica gmina Boguchwała zadanie 3: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Wola Zgłobieńska-Ścieżki gmina Boguchwała.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztporysowego: a. uzyskanie technicznych warunków przyłaczania b. uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę lub zgloszenia c. uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego d. uzyskanie umów cywilno-prawnych e. sporządzenie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, projekt budowlany należy wykonać w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (PDF) f. sporządzenie projektu wykonawczego, uzupełniającego i uszczegóławiającego projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (PDF) g. sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (PDF) h. sporządzenie przedmiaru robót-w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (PDF) i. sporządzenie kosztorysu inwestorskiego - w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej j. sporządzenie informacji BIOZ - w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (PDF) k. projekt należy złożyć Zamawiającemu w jednej opisanej teczce g..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BPIE Robert Bęben, ul. Wyspiańskiego 35/67, 35-111 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15161,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17300,00

 • Oferta z najniższą ceną: 17300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17300,00

 • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Pierwsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 20-01-2016 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej www.bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego UZP nr 13462-2016. Dnia 28-01-20146 o godz. 09:30 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu składania ofert nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający był zobowiązany unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Drugie postępowanie zostało ogłoszone w dniu 04-02-2016 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej www.bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu UZP nr 25320-2016. Dnia 12-02-2016 o godz. 09:30 upłynął termin składania składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępwoanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Mając na uwadze powyższe, udzielenie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie ww. zamówienia jest uzasadnione. Wskazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 4. Artykuł 67 ust. 1 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej reki jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności pkt. 4 w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia w pierwotne warunki zamówienia na nie zostały w istotny sposób zmienione.

 

 

 

<div style="\&quot;text-align:" center\"=""> 

 


 

Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała