ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 23-01-2019 | 09:24data ostatniej modyfikacji: 23-01-2019 | 09:25Wytworzył: m.kotulaWprowadził: m.kotula
Ogłoszenie o zamówieniu: Zadanie 1: Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz budynku administracyjnego Plac Rynek 2 w Boguchwale w ramach projektu: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” Zadanie 2: Dostosowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale w ramach zadania: „Modernizacja Urzędu Miejskiego w Boguchwale”
23 stycznia 2019

Polska-Boguchwała: Energia słoneczna

2019/S 016-033282

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Boguchwała
517-00-36-465
ul. Suszyckich 33
Boguchwała
36-040
Polska
Osoba do kontaktów: Kinga Krok
Tel.: +48 178755200
E-mail: k.krok@um.boguchwala.pl
Faks: +48 178755209
Kod NUTS: PL823

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.boguchwala.pl.

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.boguchwala.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Zadanie 1: Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz budynku administracyjnego Plac Rynek 2 w Boguchwale, Zadanie 2:Dostosowanie wew. instalacji elektrycznej

 

Numer referencyjny: RIZ.271.1.2018
II.1.2)Główny kod CPV
09330000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie 1: Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz budynku administracyjnego Plac Rynek 2 w Boguchwale w ramach projektu: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”

Zadanie 2: Dostosowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale w ramach zadania: „Modernizacja Urzędu Miejskiego w Boguchwale”

Zadanie 1 jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III Czysta Energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200
45315600
45311000
45300000
45310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Boguchwała

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz budynku administracyjnego Plac Rynek 2 w Boguchwale.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 2 instalacji fotowoltaicznych w oparciu o dokumentację projektową z zastrzeżeniem że zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne.

Zestawienie podstawowych parametrów instalacji będących przedmiotem zamówienia

1 Urząd Miejski w Boguchwale - łączna moc min. 16,2

2 Budynek administracyjny - łączna moc min 30,36

Do obowiązku Wykonawcy należy w szczególności:

1. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej zamiennej dla każdego z obiektów i przedłożenie jej do akceptacji zamawiającego w przypadku gdy wykonawca chciałby zastosować rozwiązania równoważne względem zawartych w projektach stanowiących załącznik do SIWZ.,

2. Dostawa i montaż fabrycznie nowy urządzeń

3. Wykonanie testów i pomiarów

4. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej

5. Przygotowanie wniosków o zgłoszenie mikroinstalacji

6. Przeprowadzenie instruktażu dla użytkowników obiektu w zakresie obsługi instalacji oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych;

7. Przekazanie protokolarne instalacji wraz z odbiorem.

W zakresie realizacji zamówienia zamawiający wymaga aby:

1. Dostarczone moduły i falowniki były fabrycznie nowe co należy rozumieć że ich data produkcji nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy przed dostawą na miejsce montażu.

2. Testy i pomiary były wykonane zgodnie z obowiązującymi polskimi normami w szczególności zgodnie z normą PN-EN 62446-1:2016-08 i obejmowały:kontrolę strony DC, kontrolę ochrony przeciw przepięciom i porażeniem prądem elektrycznym, kontrolę strony AC, kontrola oznakowania i identyfikacji, testy ciągłości uziemienia ochronnego lub ekwipotencjalnych przewodów kompensacyjnych ,test polaryzacji, pomiar napięcia obwodu otwartego, pomiar prądu, testy funkcjonalności, testy rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemienia, kontrola ochrony przeciwporażeniowej, badanie kamerą termowizyjną.

3. Dokumentacja powykonawcza obejmowała minimum:dokumentację prac zanikających w tym dokumentację tras kablowych, przejść/przebić przez przegrody/mocowań konstrukcji wsporczej do dachu itp, protokół z przeprowadzonej kontroli, testów i pomiarów, zestawienie zainstalowanych urządzeń a w przypadku modułów PV i falowników, podanie unikalnych numerów seryjnych urządzeń umożliwiających ich jednoznaczną identyfikację (dotyczy falowników i modułów PV),instrukcję obsługi instalacji obejmującą minimum; zasady bezpiecznego użytkowania, sposób wyłączenia, włączenia, odczyt statusu pracy i ilości wyprodukowanej energii, nastawy zabezpieczeń falownika, karty katalogowe urządzeń, w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych – dokumentację zamienną.

4. Instruktaż obejmował w szczególności:przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego użytkowników instalacji fotowoltaicznej na danym obiekcie, zagadnienia BHP, zasady bezpiecznego wyłączenia i załączenia instalacji, sposób odczytu danych o ilości wyprodukowanej energii, sposób weryfikacji poprawnego stanu pracy elektrowni oraz stanów awaryjnych.

„Dostosowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Obiekt posiada 2 układy pomiarowe główny TL przy wejściu głównym i TLI przy bocznym wejściu. Układy pomiarowe należy zlikwidować i zastąpić nowym na zewnątrz obiektu, na który Inwestor uzyskał od PGE Dystrybucja warunki przyłączenia na moc 33kW. W pozostałym po liczniku miejscu należy zainstalować rozłącznik główny 3P 125A, ochronnik przepięciowy I+II TNS, przekładniki prądowe, analizator parametrów sieci, rozłączniki bezpiecznikowe dla tablicy TLI i projektowanej fotowoltaiki. Należy wymienić wewnętrzną linię zasilającą pomiędzy istniejącą rozdzielnią główną TB znajdująca się na parterze budynku przy wejściu od strony parkingu, a złączem zlokalizowanym na południowej elewacji budynku. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ wraz z załącznikami.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużona gwarancja wykonawcy na urządzenia, w tym moduły fotowoltaiczne, falowniki, konstrukcję / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika robót branży elektrycznej / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 24/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

 

RPPK.03.04.00-18-0002/17

 

II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp

2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.(art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp)

3. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu - samodzielnie oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

1) Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp;

4) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp

5) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

6) Zaśw. właśc. naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu

Potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

7) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: posiada środki finansowane lub zdolność kredytową na kwotę min. 100 000 PLN.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

a) Wykaz dostaw

Wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

Wykaz dostaw stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

b) Wykaz osób

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykaz osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej/zawodowej.

Zdolność techniczna lub zawodowa

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:

1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie, oraz prawidłowo ukończył: co najmniej jedną kompletną instalacje fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej niż 10 kW wraz z rozmieszczeniem i instalacją (montażem).

Uwaga:

a) Realizacja kompletnej instalacji fotowoltaicznej oznacza wykonanie łącznie w ramach jednej kompletnej instalacji fotowoltaicznej dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej, przy czym dostawa instalacji fotowoltaicznej musi obejmować dostawę paneli fotowoltaicznych i falownika. b) Dopuszczalne jest, aby Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazywali swoje doświadczenie, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw wraz z montażem.

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,

2) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie,

3) zamówienia rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie lub w/w okresie, które trwają nadal (niezakończone) i w ramach których Wykonawca wykonał (potwierdzone protokołami odbioru) zakres zamówienia minimum taki jak określono w warunku doświadczenie i uwagach powyżej.

2. Dysponuje lub będzie dysponował na okres realizacji zamówienia:

— jedną osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – pełniący funkcję kierownika robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

— jedną osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń, posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót na co najmniej jednej budowie w zakresie wykonywania instalacji fotowoltaicznej o mocy PV minimum 10 kW - pełniący funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej,

— 2 osoby posiadające uprawnienia instalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych oraz posiadający uprawnienia SEP – E i D do 1 kv.

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji

Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 poz.65).

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Warunki realizacji umowy zgodnie z projektem umowy stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Załącznik Nr 7 do SIWZ).

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/03/2019
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/03/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

 

Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, Sala konferencyjna I piętro, POLSKA.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Ciąg dalszy z sekcji III.1.1)

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

1) Sekcji III.1.1) ust. 5 pkt 1 i 2 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania.

2) Sekcji III.1.1 w ust. 5 pkt 5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania.

3) Sekcji III.1.1 w ust. 5 pkt 6 i 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

7. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.1) ust 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

8. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/wspólnicy spółki cywilnej):

1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy Pzp);

2) Formularz JEDZ składa każdy z wykonawców składających wspólnie ofertę (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca wykazuje ich spełnianie);

3) Dokumenty wymienione w Sekcji III.1.1) ust. 3 i 4 składa każdy z wykonawców

Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej: www.bip.boguchwala.pl

3. Zamawiający żąda wniesienia wadium na kwoty/wartość - 5 000 PLN. Więcej informacji w zakresie wymogów związanych z wniesieniem wadium zawarto w SIWZ

4. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej - zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

5. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - Nie dotyczy.

6. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna - Nie dotyczy

7. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich za zamówień - Nie dotyczy

8. Zamawiający precyzuje, iż termin związania ofertą wynosi 60 dni.

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wnosi się w terminie: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu III Rozdziału 3 ustawy Pzp nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia Orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

7. Więcej szczegółowych informacji w zakresie związanym ze składaniem odwołań zawierają przepisy ustawy Pzp

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/01/2019
 
 
 
 
ID POSTĘPOWANIA: b8c7c469-068f-4bc4-ad0f-2127a407b03f
Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała