ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 27-04-2018 | 12:12data ostatniej modyfikacji: 27-04-2018 | 12:12Wytworzył: m.kotulaWprowadził: m.kotula
Ogłoszenie o zamówieniu: Zadanie 1: Budowa wagi najazdowej z burtami bocznymi 50 Mg, Zadanie 2: Budowa ogrodzenia i 4 wiat oraz utwardzenie terenu w ramach projektu „Budowa, przebudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguchwale wraz z przeprowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych w zakresie ograniczenia powstawania odpadów”
27 kwietnia 2018

Początek formularzaOgłoszenie nr 552014-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Gmina Boguchwała: Zadanie 1: Budowa wagi najazdowej z burtami bocznymi 50 Mg, Zadanie 2: Budowa ogrodzenia i 4 wiat oraz utwardzenie terenu w ramach projektu „Budowa, przebudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguchwale wraz z przeprowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych w zakresie ograniczenia powstawania odpadów”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boguchwała, krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33 , 36-040   Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.boguchwala.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.boguchwala.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.boguchwala.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, Biuro Obsługi Klienta-Parter


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie 1: Budowa wagi najazdowej z burtami bocznymi 50 Mg, Zadanie 2: Budowa ogrodzenia i 4 wiat oraz utwardzenie terenu w ramach projektu „Budowa, przebudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguchwale wraz z przeprowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych w zakresie ograniczenia powstawania odpadów”
Numer referencyjny: FP.271.18.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Budowa wagi najazdowej z burtami bocznymi 50 Mg 2. Budowa ogrodzenia i 4 wiat oraz utwardzenie placu. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. Ad. 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa wagi samochodowej najazdowej dla inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguchwale wraz z przeprowadzeniem działań informacyjno – promocyjnych w zakresie ograniczenia powstawania odpadów” na działce 1362/5 w Boguchwale, ul. Kwiatkowskiego 4 (Zamawiający posiada prawo do dysponowania działką na podstawie umowy dzierżawy nr RU/248/2017 z dnia 01.06.2017 r.). Waga samochodowa najazdowa zlokalizowana ma być w centralnej części działki przy drodze komunikacyjnej. Lokalizacja obiektu jest odniesiona do stałych punktów granicznych działki i do budynku istniejącego. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Projekt Budowlany wagi samochodowej najazdowej dla inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguchwale wraz z przeprowadzeniem działań informacyjno – promocyjnych w zakresie ograniczenia powstawania odpadów. Odprowadzanie wód deszczowych po terenie własnej działki bez naruszenia stosunków wodnych na działce własnej i sąsiednich. Wody opadowe pozbawione będą zanieczyszczeń. Zadanie polega na montażu wagi samochodowej najazdowej o powierzchni 42 m2 w formie pomostu wagowego wykonanego w postaci stalowo – betonowej. Pomost wagowy musi być wsparty na min. sześciu czujnikach tensometrycznych. Waga typ 50 ton przeznaczona jest do ważenia samochodów i innych pojazdów kołowych od 400 do 50 000 kg. Obiekt posadowiony na fundamencie prefabrykowanym tzn. przenośnym nie trwale związanym z gruntem. Fundamenty usytuowane będą na istniejącej nawierzchni asfaltowej Ad. 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot i zakres Przedmiotem inwestycji jest budowa: wiaty gospodarczej, ogrodzenia i utwardzenie terenu zlokalizowane na działce własnej inwestora o nr ewid. 1362/5, obręb Boguchwała w miejscowości Boguchwała przy ulicy Kwiatkowskiego. Istniejące zagospodarowanie terenu. Teren objęty zagospodarowaniem jest zabudowany. Składa się on z jednej działki: 1362/5. Od strony wschodniej jest droga gminna dojazdowa nr ewidencyjny 1682/2 z której prowadzi istniejący zjazd na przedmiotowa działkę. Działka osiąga poziom 209.20m.n.p.m. Teren ma charakter płaski a spadki wynoszą do 1%. Istniejąca zabudowa na przedmiotowej działce to zabudowa magazynowa i składowa z towarzyszącymi budynkami i urządzeniami infrastruktury technicznej, tereny wolne od zabudowy są zagospodarowane komunikacją (dojścia, dojazdy, miejsca postojowe) oraz zielenią niską. Istniejąca zabudowa na działkach sąsiednich: użytki rolnicze. Odprowadzenie wód opadowych, deszczowych i roztopowych powierzchniowo po terenie. a. Budowa wolnostojącej wiaty gospodarczej Zadanie polegać będzie na budowie czterech wolnostojących wiat gospodarczych stojących obok siebie z elementów stalowych o wymiarach 4.5m x 6.0m i wysokości 4.3 metra, krycie blacha falista, ściana frontowa z blachy falistej oparte jednostronnie na istniejącej ścianie. Projektuje się zabudowę blacha falista ściany skrajnej wiaty ustawionej od frontu wjazdu która stoi jako pierwsza. Integralna częścią opisu przedmiotu zamówienia jest projekt architektoniczno- budowlany zagospodarowania terenu działki 1362/5 w Boguchwale. b. Budowa ogrodzenia Projektuje się przebudowę istniejącego ogrodzenia, w miejsce istniejącego ogrodzenia planuje się jego likwidacje i budowę nowego o wysokości 3 metrów. Jest to projektowane na odcinku zachodnim i północnym na odcinku X-Y-Z. Ogrodzenie panelowe wykonane z przęseł o wysokości 3m i długości 2,5m Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest projekt architektoniczno- budowlany zagospodarowania terenu działki 1362/5 w Boguchwale. c. Utwardzenie terenu Projektuje się utwardzenie terenu placu składowego asfaltem. Projektowane utwardzenie terenu ma wymiary 11 x 22 metry, drugi odcinek 14 x 5 metrów i trzeci 39 x 4 metry. Projektowane utwardzenie terenu projektuje się od strony północnej i wschodniej. Składa się ono z następujących warstw: - odsączająca z piasku (pospółki) w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - kruszywo niesortowane frakcji 0-63 mm - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo frakcji 0-31 mm - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych – warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm Powierzchnia utwardzenia wynosi 480 m2. Projektowane utwardzenie jest połączone z istniejącym asfaltem od strony wjazdu na działkę. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest projekt architektoniczno- budowlany zagospodarowania terenu działki 1362/5 w Boguchwale.

II.5) Główny kod CPV: 45112700-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

42923000-2

45233250-6

45342000-6

45200000-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą dotyczyć przedmiotu zamówienia i polegać będą na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Przedmiotem zamówienia będą roboty objęte tym postępowaniem związane z utwardzeniem terenu, budową ogrodzenia, budową wiat oraz wagi najazdowej. Zostaną one udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, jeżeli zajdzie potrzeba powtórzenia podobnych robót budowlanych. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie zarezerwowanie środków na ten cel w budżecie Gminy Boguchwała.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zadanie 1 1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy. 2. Termin zakończenia robót do dnia 16.08.2018r. 3. Termin wykonania przedmiotu umowy 28.08.2018r. Zadanie 2: 1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy. 2. Termin zakończenia robót do dnia 10.08.2018r. 3. Termin wykonania przedmiotu umowy 16.08.2018r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: 1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył: Zadanie 1 – jedną robotę budowlaną polegającą na budowie wagi najazdowej o nośności 50 Mg Zadanie 2 – jedną robotę budowlaną polegającą na utwardzeniu nawierzchni z asfaltu (chodniki, place, drogi) o min. powierzchni 300 m2
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji albo upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1 Wykaz robót budowanych Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót stanowi załącznik nr 4.1 do 4.2 do SIWZ. Forma dokumentu: Wykaz robót – oryginał. Dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Podpisany i wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony druk oświadczenia, wg Załącznika Nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informację o tych podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć:Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (Załącznik nr 8 do SIWZ)3. Kosztorysy ofertowe - wg (traktowane pomocniczo). 4. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z załączonych dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie.5. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.boguchwala.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1pkt 23 ustawy Pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: Zadanie 1: 2 000,00 zł ( dwa tysiące złotych). Zadanie 2: 2 000,00 zł ( dwa tysiące złotych).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji jakości

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Dla Zadania 1 -Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy: a) nastąpi zmiana stawki podatku VAT po podpisaniu umowy i niezbędna będzie zmiana wynagrodzenia brutto z tych przyczyn, b) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej okresowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ lub wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy ani Zamawiającego ( w szczególności zdarzeń losowych) których nie dało się przewidzieć ani im zapobiec; c) zmiany terminu w przypadku wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość wykonania zamówienia, takich jak: opady deszczu lub śniegu oraz inne niesprzyjające warunki atmosferyczne trwające powyżej 3 dni, temperatura poniżej 0 stopni C (o ilość dni niesprzyjających warunków opisanych powyżej), d) konieczności zmiany miejsca montażu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, e) gdy urządzenie stanowiące przedmiot oferty zostało wycofane z rynku lub zaprzestano jego produkcji, a zaproponowane przez Wykonawcę w jego miejsce urządzenie posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalności niż urządzenia będące przedmiotem oferty w zakresie jego parametrów, cech i funkcjonalności wymaganych w SIWZ oraz w zakresie pozostałych parametrów, zmiana jest korzystna dla Zamawiającego i w takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie zwiększone, f) zmiany miejsc użytkowania, wykonania świadczeń gwarancyjnych, świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy, oraz zmiany adresów tych miejsc w wyniku zmian organizacyjnych i/lub zmian adresów Zamawiającego, g) wystąpienia okoliczności umożliwiających zastosowanie nowych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy. 3. Dla Zadania 2 - Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy: 2.1. Niezbędna jest zmiana terminu zakończenia robót z powodu: 1) wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych, takich jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 5 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), które uniemożliwiają prowadzenie robót (o ilość dni występowania tych warunków), 2) wystąpienia robót dodatkowych (o ilość dni niezbędnych do wykonania robót dodatkowych), 3) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak na przykład: opracowania projektowe, decyzja pozwolenia na budowę/ zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian (o ilość dni niezbędnych do opracowania materiałów projektowych lub niezbędnych dokumentów), 4) wstrzymania robót spowodowanych wykryciem na przykład przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych (o ilość dni wstrzymania robót), 5) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej (o ilość dni wstrzymania robót), 6) inne niezależne od Wykonawcy zdarzenia, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu, 2.2. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego zamówienia, ze zmniejszeniem wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową. 2.3. Zamawiający dopuszcza również, za zgodą projektanta, zmianę sposobu wykonania poszczególnych robót przy zachowaniu parametrów oraz możliwość zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji lub wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót. 2.4. Nastąpi zmiana stawki podatku VAT po podpisaniu umowy i niezbędna będzie zmiana wynagrodzenia brutto z tych przyczyn. 2.5. Wystąpienia siły wyższej. 2.6. Innymi okolicznościami nie powstałymi z winy wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-15, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Zadanie 1: Budowa wagi najazdowej z burtami bocznymi 50 Mg, w ramach projektu „ Budowa, przebudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguchwale wraz z przeprowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych w zakresie ograniczenia powstawania odpadów”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest budowa wagi samochodowej najazdowej dla inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguchwale wraz z przeprowadzeniem działań informacyjno – promocyjnych w zakresie ograniczenia powstawania odpadów” na działce 1362/5 w Boguchwale, ul. Kwiatkowskiego 4 (Zamawiający posiada prawo do dysponowania działką na podstawie umowy dzierżawy nr RU/248/2017 z dnia 01.06.2017 r.). Waga samochodowa najazdowa zlokalizowana ma być w centralnej części działki przy drodze komunikacyjnej. Lokalizacja obiektu jest odniesiona do stałych punktów granicznych działki i do budynku istniejącego. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Projekt Budowlany wagi samochodowej najazdowej dla inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguchwale wraz z przeprowadzeniem działań informacyjno – promocyjnych w zakresie ograniczenia powstawania odpadów. Odprowadzanie wód deszczowych po terenie własnej działki bez naruszenia stosunków wodnych na działce własnej i sąsiednich. Wody opadowe pozbawione będą zanieczyszczeń. Zadanie polega na montażu wagi samochodowej najazdowej o powierzchni 42 m2 w formie pomostu wagowego wykonanego w postaci stalowo – betonowej. Pomost wagowy musi być wsparty na min. sześciu czujnikach tensometrycznych. Waga typ 50 ton przeznaczona jest do ważenia samochodów i innych pojazdów kołowych od 400 do 50 000 kg. Obiekt posadowiony na fundamencie prefabrykowanym tzn. przenośnym nie trwale związanym z gruntem. Fundamenty usytuowane będą na istniejącej nawierzchni asfaltowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42923000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-28
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Zadanie 1 1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy. 2. Termin zakończenia robót do dnia 16.08.2018r. 3. Termin wykonania przedmiotu umowy 28.08.2018r.
 

Część nr:

2

Nazwa:

Zadanie 2: Budowa ogrodzenia i 4 wiat oraz utwardzenie terenu w ramach projektu „Budowa, przebudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguchwale wraz z przeprowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych w zakresie ograniczenia powstawania odpadów”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot i zakres Przedmiotem inwestycji jest budowa: wiaty gospodarczej, ogrodzenia i utwardzenie terenu zlokalizowane na działce własnej inwestora o nr ewid. 1362/5, obręb Boguchwała w miejscowości Boguchwała przy ulicy Kwiatkowskiego. Istniejące zagospodarowanie terenu. Teren objęty zagospodarowaniem jest zabudowany. Składa się on z jednej działki: 1362/5. Od strony wschodniej jest droga gminna dojazdowa nr ewidencyjny 1682/2 z której prowadzi istniejący zjazd na przedmiotowa działkę. Działka osiąga poziom 209.20m.n.p.m. Teren ma charakter płaski a spadki wynoszą do 1%. Istniejąca zabudowa na przedmiotowej działce to zabudowa magazynowa i składowa z towarzyszącymi budynkami i urządzeniami infrastruktury technicznej, tereny wolne od zabudowy są zagospodarowane komunikacją (dojścia, dojazdy, miejsca postojowe) oraz zielenią niską. Istniejąca zabudowa na działkach sąsiednich: użytki rolnicze. Odprowadzenie wód opadowych, deszczowych i roztopowych powierzchniowo po terenie. a. Budowa wolnostojącej wiaty gospodarczej Zadanie polegać będzie na budowie czterech wolnostojących wiat gospodarczych stojących obok siebie z elementów stalowych o wymiarach 4.5m x 6.0m i wysokości 4.3 metra, krycie blacha falista, ściana frontowa z blachy falistej oparte jednostronnie na istniejącej ścianie. Projektuje się zabudowę blacha falista ściany skrajnej wiaty ustawionej od frontu wjazdu która stoi jako pierwsza. Integralna częścią opisu przedmiotu zamówienia jest projekt architektoniczno- budowlany zagospodarowania terenu działki 1362/5 w Boguchwale. b. Budowa ogrodzenia Projektuje się przebudowę istniejącego ogrodzenia, w miejsce istniejącego ogrodzenia planuje się jego likwidacje i budowę nowego o wysokości 3 metrów. Jest to projektowane na odcinku zachodnim i północnym na odcinku X-Y-Z. Ogrodzenie panelowe wykonane z przęseł o wysokości 3m i długości 2,5m Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest projekt architektoniczno- budowlany zagospodarowania terenu działki 1362/5 w Boguchwale. c. Utwardzenie terenu Projektuje się utwardzenie terenu placu składowego asfaltem. Projektowane utwardzenie terenu ma wymiary 11 x 22 metry, drugi odcinek 14 x 5 metrów i trzeci 39 x 4 metry. Projektowane utwardzenie terenu projektuje się od strony północnej i wschodniej. Składa się ono z następujących warstw: - odsączająca z piasku (pospółki) w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - kruszywo niesortowane frakcji 0-63 mm - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo frakcji 0-31 mm - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych – warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm Powierzchnia utwardzenia wynosi 480 m2. Projektowane utwardzenie jest połączone z istniejącym asfaltem od strony wjazdu na działkę. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest projekt architektoniczno- budowlany zagospodarowania terenu działki 1362/5 w Boguchwale
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112700-2, 45233250-6, 45342000-6, 45200000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-16
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji jakości

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: Zadanie 2: 1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy. 2. Termin zakończenia robót do dnia 10.08.2018r. 3. Termin wykonania przedmiotu umowy 16.08.2018r.
 

 

 

 

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

 

Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 853204

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała