ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 24-01-2018 | 14:50data ostatniej modyfikacji: 24-01-2018 | 14:50Wytworzył: m.kotulaWprowadził: m.kotula
Ogłoszenie o zamówieniu:Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – dostawa wyposażenia
24 stycznia 2018

Początek formularzaOgłoszenie nr 508722-N-2018 z dnia 2018-01-24 r.

Gmina Boguchwała: Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – dostawa wyposażenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej- typ projektu 1

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boguchwała, krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33 , 36-040   Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.boguchwala.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.bip.boguchwala.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, Biuro Obsługi Klienta-Parter


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – dostawa wyposażenia
Numer referencyjny: FP.271.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Pakiet 1: Dostawa sprzętu i materiałów rękodzielniczych Pakiet 2: Dostawa mebli Pakiet 3: Dostawa wyposażenia multimedialnego i sprzętu RTV Pakiet 4: Dostawa sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego Pakiet 5: Dostawa gier i zabawek Pakiet 6: Dostawa instrumentów muzycznych Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Zaoferowane urządzenia i produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, w pełni sprawne technicznie, wolne od wad, nie regenerowane, nie powystawowe i gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego oraz dopuszczone do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oferowany sprzęt i wyposażenie musza muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących na terytorium RP przepisów w tym zakresie. 2. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz dostępność do części zamiennych. 3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w SIWZ lub w ofercie. Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. 4. Wykaz oferowanego sprzętu będzie stanowił załącznik do umowy. 5. Urządzenia, wyposażenie, sprzęt rehabilitacyjny będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymogi i normy bezpieczeństwa użytkownika oraz posiadać wszelkie wymagane atesty i certyfikaty na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, dopuszczające je do użytkowania. 6. Przedmiot zamówienia musi być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. 7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy określony w ramach niniejszej SIWZ sprzęt i wyposażenie oraz dokona jego montażu i rozmieszczenia. Transportu Wykonawca dokona na własny koszt i ryzyko. 8. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

II.5) Główny kod CPV: 37800000-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

42942000-1

30200000-1

32320000-2

37441100-2

37441300-4

38650000-6

38652120-7

30231200-9

38653400-1

32324600-6

32000000-3

39220000-0

39221000-7

39711200-1

39100000-3

37000000-8

44511200-7

44512000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie zarezerwowanie środków na ten cel w budżecie Gminy Boguchwała. Udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji, których przedmiotem będzie cena oraz warunki realizacji zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

30

   


II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: Pakiet 1: do 30 dni od daty udzielenia zamówienia Pakiet 2: do 30 dni od daty udzielenia zamówienia Pakiet 3: do 30 dni od daty udzielenia zamówienia Pakiet 4: do 30 dni od daty udzielenia zamówienia Pakiet 5: do 30 dni od daty udzielenia zamówienia Pakiet 6: do 30 dni od daty udzielenia zamówienia Podany termin jest terminem maksymalnym, krótszy czas realizacji jest punktowany w ramach kryteriów oceny ofert.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych dokumentów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych dokumentów.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do SIWZ Forma dokumentu: oryginał. 2. Arkusze wyliczenia ceny – składane wraz z ofertą w ilości zgodnej z ilością pakietów, na które ofertę składa Wykonawca. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony druk oświadczenia, wg Załącznika Nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informację o tych podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć:Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (Załacznik Nr 7 do SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: Pakiet 1: 1000 zł (tysiąc złotych brutto) Pakiet 2: 800 zł (osiemset złotych brutto) Pakiet 3: 2 000 zł (dwa tysiące złotych brutto) Pakiet 4: 1 000 zł (tysiąc złotych brutto) Pakiet 5: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium Pakiet 6: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Pakiet 1 Cena

60,00

Pakiet 1 Temin realizacji zamówienia

40,00

Pakiet 2 Cena

60,00

Pakiet 2 Termin realizacji zamówienia

40,00

Pakiet 3 Cena

60,00

Pakiet 3 Termin realizacji zamówienia

20,00

Pakiet 3 Długość okresu gwarancji

20,00

Pakiet 4 Cena

60,00

Pakiet 4Termin realizacji zamówienia

40,00

Pakiet 5 Cena

60,00

Pakiet 5 Termin realizacji zamówienia

40,00

Pakiet 6 Cena

60,00

Pakiet 6 Termin realizacji zamówienia

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zawartej umowy w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej podanych okoliczności: a) zmiany stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostaje bez zmian, zmianie ulega cena brutto. b) w przypadku zmiany nazwy produktu, przez producenta przy niezmienionym produkcie. Wykonawca zobowiązany jest w tym przypadku do przedstawienia stosownych dokumentów. c) zmiana terminu umowy w przypadku gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez wykonawcę lub zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich np. siła wyższa 2. W ww. przypadkach termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. 3. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej wraz z uzasadnieniem pod rygorem nieważności umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-01, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Pakiet 1: Dostawa sprzętu i materiałów rękodzielniczych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W skład pakietu wchodzi dostawa: Zestaw krawiecki Laminarka Folia do laminowania Gilotyna do papieru Zestaw biurowy Tablica korkowa Piec do wypalania gliny Zestaw do wypalania gliny Imadło ślusarskie Wiertarka udarowa Wkrętarko-wiertarka Szlifierka kątowa Wielofunkcyjna maszyna do obróbki drewna Wyrzynarka Tablica narzędziowa Piła ręczna do drewna płatnica Piła ręczna do drewna grzbietnica Piła ręczna do drewna otwornica Komplet wierteł do drewna Strug ręczny Młotek ciesielski Szczypce do gwoździ Komplet brzeszczot do metalu do wyrzynarki Komplet brzeszczot do drewna do wyrzynarki Komplet pędzli ze szpachelką Zestaw dłut stolarskich Zestaw tarników do drewna Zestaw pilników do drewna Zestaw pilników (równaków) do drewna Ścisk stolarski Miara Miara składana Cyrkiel Kątownik Zszywacz Lutownica transformatorowa Piła ręczna do metalu Młotek ślusarski Szczypce uniwersalne Szczypce płaskie Szczypce - obcinak boczny Nóż monterski Nóż do papieru i kartonu Komplet kluczy płaskich Komplet kluczy nasadowych z grzechotką Komplet wkrętaków płaskich Komplet wkrętaków krzyżowych Nitownica Pilnik do metalu Komplet pilników iglaków Poziomica Suwmiarka Przecinak murarski Komplet wierteł do metalu Komplet wierteł do betonu Punktak Pistolet do silikonu Klej Silikon sanitarny Brzeszczot do płyty z poz. 37 Skrzynka narzędziowa Ubranie ochronne Okulary ochronne Ochraniacz słuchu Maska przeciwpyłowa Rękawice ochronne Szpadel Łopata Łopata do śniegu Grabie 16 -zębne Grabie 14-zębne Grabie do liści Mini grabki ogrodnicze Łopatka Motyka Sekator Opryskiwacz Myjka wysokociśnieniowa Konewka Paletka do rozsad Doniczka Taczka ogrodowa Szafa warsztatowa Stół warsztatowy Tablica magnetyczna suchościeralna 120x90 Ilość i parametry zgodnie ze Szczegółowym OPZ stanowiącym załącznik do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37800000-6, 42942000-1, 39221000-7, 44511200-7, 44512000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Nr Nazwa kryterium Waga 1 Cena 60% 2 Termin realizacji zamówienia 40% Punkty będą liczone według następujących wzorów: Nr kryterium Wzór 1 Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2 W kryterium „terminu realizacji zamówienia” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji: - wykonanie zamówienia do 14 dni od daty udzielenia zamówienia- 40 pkt - wykonanie zamówienia do 21 dni od daty udzielenia zamówienia- 20 pkt - wykonanie zamówienia do 30 dni od daty udzielenia zamówienia- 0
 

Część nr:

2

Nazwa:

Pakiet 2 Meble

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W skład pakietu wchodzi dostawa Szafy Regały Stoliki Krzesła Szafa zamykana na klucz Regały drewniane Stoliki szkolne Krzesła Biurko do komputera Fotel obrotowy Stolik Szafa zamykana na klucz Krzesła Dywan Krzesła Stoły jadalniane Biurko Szafa aktowa Stojak na obuwie Stół ogrodowy Krzesło ogrodowe Parasol ogrodowy W ilości i o parametrach określonych w Szczegółowym OPZ stanowiącym załącznik do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Nr Nazwa kryterium Waga 1 Cena 60% 2 Termin realizacji zamówienia 40% Punkty będą liczone według następujących wzorów: Nr kryterium Wzór 1 Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2 W kryterium „terminu realizacji zamówienia” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji: - wykonanie zamówienia do 14 dni od daty udzielenia zamówienia- 40 pkt - wykonanie zamówienia do 21 dni od daty udzielenia zamówienia- 20 pkt - wykonanie zamówienia do 30 dni od daty udzielenia zamówienia- 0 pkt
 

Część nr:

3

Nazwa:

Pakiet 3 Wyposażenia multimedialne i sprzęt RTV

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw komputerowy Urządzenie wielofunkcyjne laserowe Statyw Cyfrowa lustrzanka z obiektywem Lampa Karty pamięci Zestaw ładowarka z akumulatorkami Zestaw studyjny do fotografii Mini wieża Komplet płyt CD z muzyką relaksacyjną Ekran projekcyjny Projektor Telewizor z uchwytem Konsola do gier + 3 gry – 1 komplet Laptop Zestaw komputerowy z oprogramowaniem Zestaw interaktywny W ilości i o parametrach zgodnych z Szczegółowym OPZ stanowiącym załącznik do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 32320000-2, 38650000-6, 38652120-7, 30231200-9, 38653400-1, 32324600-6, 32000000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin realizacji zamówienia

20,00

Okres gwarancji dotyczący pozycji 1,2,12,15,16,17 z OPZ

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Nr Nazwa kryterium Waga 1 Cena 60% 2 Termin realizacji zamówienia 20% 3 Okres gwarancji dotyczący pozycji 1,2,12,15,16,17 z OPZ – Dostawa sprzętu RTV oraz wyposażenie multimedialne. 20% Punkty będą liczone według następujących wzorów: Nr kryterium Wzór 1 Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2 W kryterium „terminu realizacji zamówienia” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji: - wykonanie zamówienia do 14 dni od daty udzielenia zamówienia- 20 pkt - wykonanie zamówienia do 21 dni od daty udzielenia zamówienia- 10 pkt - wykonanie zamówienia do 30 dni od daty udzielenia zamówienia- 0 3 Punkty za kryterium „Okres gwarancji dotyczący pozycji 1,2,12,15,16,17” zostaną przyznane w skali punktowej do 20 punktów, na podstawie formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę według następującej zasady: a) w przypadku zaproponowania okresu gwarancji dotyczącego pozycji: 1. Zestaw komputerowy – 4 sztuki, 2. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe – 2 sztuki, 12. Projektor - 1 sztuka , 15. Laptop – 1 sztuka, 16 - Zestaw komputerowy z oprogramowanie – 1 sztuka, 17. Zestaw interaktywny – 1 sztuka na okres 12 miesięcy, Wykonawca otrzyma 0 pkt. b) w przypadku zaproponowania okresu gwarancji dotyczącego pozycji: 1. Zestaw komputerowy – 4 sztuki, 2. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe – 2 sztuki, 12. Projektor - 1 sztuka , 15. Laptop – 1 sztuka, 16 - Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 1 sztuka, 17. Zestaw interaktywny – 1 sztuka na okres 24 miesięcy, Wykonawca otrzyma 10 pkt. c) w przypadku zaproponowania okresu gwarancji dotyczącego pozycji: 1. Zestaw komputerowy – 4 sztuki, 2. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe – 2 sztuki, 12. Projektor - 1 sztuka , 15. Laptop – 1 sztuka, 16 - Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 1 sztuka, 17. Zestaw interaktywny – 1 sztuka na okres 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma 20 pkt.
 

Część nr:

4

Nazwa:

Pakiet 4 Pakiet 4: Dostawa sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres pakietu wchodzi dostawa: Wielofunkcyjna ławka treningowa Drabinka gimnastyczna Rower treningowy Zestaw UGUL do ćwiczeń w odciążeniu - 1-stanowiskowy Orbitrek treningowy Łóżko do masażu Stepper Masażer do stóp Atlas do ćwiczeń Materac gimnastyczny Lampa terapeutyczna na podczerwień Piłeczka rehabilitacyjna Piłka rehabilitacyjna Piłka rehabilitacyjna Piłka do masażu Hantle do ćwiczeń Komplet kijków do nordic walking Wózek inwalidzki Bieżnia Dres sportowy Koszulka sportowa Apteczka pierwszej pomocy Ciśnieniomierz Tor świetlno - dźwiękowy Projektor do grafiki Kula lustrzana z silnikiem Worek do siedzenia Kurtyna światłowodów Wytwornica baniek + płyn Lampka światłowodowa Tuba huraganowa Kolumna wodna Lustrzana folia samoprzylepna Tapeta UV z ramką oraz reflektorem oświetlającym Nieprzemakalny pokrowiec na poduchę do relaksu Poducha do relaksu w ilości i o parametrach zgodnych z Szczegółowym OPZ stanowiącym załacznik do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37441100-2, 37441300-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Nr Nazwa kryterium Waga 1 Cena 60% 2 Termin realizacji zamówienia 40% Punkty będą liczone według następujących wzorów: Nr kryterium Wzór 1 Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2 W kryterium „terminu realizacji zamówienia” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji: - wykonanie zamówienia do 14 dni od daty udzielenia zamówienia- 40 pkt - wykonanie zamówienia do 21 dni od daty udzielenia zamówienia- 20 pkt - wykonanie zamówienia do 30 dni od daty udzielenia zamówienia- 0
 

Część nr:

5

Nazwa:

Pakiet 5 Dostawa gier i zabawek

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W skład pakietu wchodzą: Szachy Warcaby Karty do gry Domino Puzzle Scrabble Komplet gier planszowych Piłka do gry w siatkówkę Piłka do gry w koszykówkę Piłka do gry w piłkę nożną Zestaw do badmintona, w skład którego wchodzi: Stół do tenisa Siatka do tenisa Rakietka do tenisa stołowego Piłka do tenisa stołowego Skakanka Pompka do piłek Stół do gry w piłkarzyki wraz z zestawem akcesoriów W ilości i o parametrach zgodnych z Szczegółowym OPZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44512000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Nr Nazwa kryterium Waga 1 Cena 60% 2 Termin realizacji zamówienia 40% Punkty będą liczone według następujących wzorów: Nr kryterium Wzór 1 Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2 W kryterium „terminu realizacji zamówienia” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji: - wykonanie zamówienia do 14 dni od daty udzielenia zamówienia- 40 pkt - wykonanie zamówienia do 21 dni od daty udzielenia zamówienia- 20 pkt - wykonanie zamówienia do 30 dni od daty udzielenia zamówienia- 0 pkt
 

Część nr:

6

Nazwa:

Pakiet 6: Dostawa instrumentów muzycznych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W skład pakietu wchodzą: Keyboard Tamburyn Trójkąt Harmonijka ustna Gitara klasyczna Zestaw perkusyjny W ilości i parametrach zgodnie z Szczegółowym OPZ stanowiącym załącznik do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Nr Nazwa kryterium Waga 1 Cena 60% 2 Termin realizacji zamówienia 40% Punkty będą liczone według następujących wzorów: Nr kryterium Wzór 1 Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2 W kryterium „terminu realizacji zamówienia” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji: - wykonanie zamówienia do 14 dni od daty udzielenia zamówienia- 40 pkt - wykonanie zamówienia do 21 dni od daty udzielenia zamówienia- 20 pkt - wykonanie zamówienia do 30 dni od daty udzielenia zamówienia- 0 pkt
 

 

 

 

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

 

Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 853204

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała