ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 29-11-2017 | 14:57data ostatniej modyfikacji: 01-12-2017 | 11:10Wytworzył: m.kotulaWprowadził: m.kotula
Informacja o zamiarze zawarcia umowy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości w budownictwie jednorodzinnym i wielolokalowym znajdujących się na terenie gminy Boguchwała w pierwszym półroczu 2018 roku
29 listopada 2017

Boguchwała, 29-11-2017 r.

 

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Boguchwała

ul. Suszyckich 33

36-040 Boguchwała

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości w budownictwie jednorodzinnym i wielolokalowym znajdujących się na terenie Gminy Boguchwała, w pierwszym półroczu 2018 roku”

Kody CPV:

90513100-7 – usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90511000-2 – Usługi wywozu odpadów

90512000-9 – Usługi transportu odpadów

Zakres zadania  obejmuje:

1) Odbieranie odpadów komunalnych, określonych poniżej, wytworzonych na terenie Gminy Boguchwała, a pochodzących od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych, na których zamieszkują mieszkańcy.

Rodzaje odpadów:

- Zmieszane odpady komunalne
- Opakowania i naczynia szklane
- Papier
- Metale
- Tworzywa sztuczne
- Opakowania wielomateriałowe

-Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji            
z wyłączeniem odpadów zielonych

 

2) Zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych w sposób zgodny
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3) Osiągnięcie określonych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, osiąganie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

4) Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem tj. m.in. przedkładanie Zamawiającemu sprawozdań półrocznych zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)

5) Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie zbierania odpadów komunalnych w sposób zgodny z zadeklarowanym.

6) Wyposażenie gospodarstw domowych w budownictwie jednorodzinnym w worki do gromadzenia odpadów posegregowanych oraz w worki na odpady zmieszane.

 

Wielkość i zakres zamówienia:

 1. Gospodarstwa jednorodzinne:

Przewidywane ilości gospodarstw jednorodzinnych obsługiwanych w ramach realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, dane z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez mieszkańców na październik 2017r.

 

1 osobowe – mikro

 

503 szt.

 

2-4 osób – małe

 

2860 szt.

 

5-10 osób - średnie

 

1004 szt.

 

Powyżej 10 osób – duże

 

3 szt.

 

 

 1. Budynki wielolokalowe

Przewidywana liczba osób zamieszkała w lokalach znajdujących się w budownictwie wielolokalowym

 

2364

Przewidywana liczba osób zamieszkałych w budownictwie wielolokalowym segregujących odpady

 

1740

 

Przewidywana liczba osób zamieszkałych w budownictwie wielolokalowym nie segregujących odpadów

 

575

Ilość budynków wielolokalowych

46

 

Ilość zebranych zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych                   została oszacowana na podstawie danych przekazanych od przedsiębiorców świadczących usługi na terenie Gminy Boguchwała iw 1 półroczu 2017 wyniosła ok. 1268 Mg.

Na podstawie danych przekazanych od przedsiębiorców świadczących usługi szacuje się, że około 55% gospodarstw jednorodzinnych gromadzi odpady zmieszane w pojemnikach plastikowych lub metalowych. Pozostałe stosują do tego celu worki plastikowe.

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące przybliżonej ilości selektywnie zebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy Boguchwała z nieruchomości zamieszkałych. Tabela zawiera dane za 1 półrocze 2017 r.

Na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamawiający informuje, iż odpady komunalne są odbierane w sposób selektywny z 4493 zamieszkałych gospodarstw zlokalizowanych w budownictwie jednorodzinnym, oraz z nieruchomości w budownictwie wielolokalowym, w których zamieszkuje 1739 osób, stan na październik 2017r.

Rodzaj odpadów selektywnie zebranych

 

[ Mg ]

Odp. opakowaniowe z tworzyw sztucznych

54,19

 

Odp. opakowaniowe ze szkła

137,72

 

Odpady opakowaniowe z papieru

29,58

 

 

Opakowań z metali

 

 

35,43

 

Opakowań wielomateriałowych

12,07

 

          Tabela: Szacunkowe ilości zebranych selektywnie odpadów na terenie Gminy Boguchwała w 1 półroczu 2017r.

Określone ilości odpadów służą wyłącznie jako informacje dodatkowe umożliwiające  Wykonawcy oszacowanie ilości odpadów powstających w trakcie realizacji zamówienia.

 

 

 

 1. Szacunkowa wartość zamówienia

Łączna szacunkowa wartość zamówienia w okresie od: 01.01.2018 r. do 30 czerwca 2018 r. :

591 301,94 zł netto - 141 632,60 euro.

 

 1. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

GOKOM EKO Sp. z o.o.

ul. Kwiatkowskiego 4

36-040 Boguchwała

 

 1. Podstawa prawna i uzasadnienie trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:

 

Podstawę prawną udzielenia zamówienia stanowi art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). Przepis powyższy stanowi, ze Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. Zamawiający, któremu udzielane jest zamówienie, sprawuje nad zamawiającym udzielającym zamówienia kontrolę odpowiadająca kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami kontrolowanego zamawiającego; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego, któremu udzielane jest zamówienie,
 2. Ponad 90% działalności kontrolowanego zamawiającego dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez zamawiającego sprawującego kontrolę, o której mowa w lit. a lub przez inna osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a.
 3. W kontrolowanym zamawiającym i w zamawiającym sprawującym kontrolę nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Wszystkie przesłanki wymienione w tym przepisie zostały spełnione.

Zamawiający, gmina Boguchwała jest jednostką samorządu terytorialnego, należy do grona jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

Podmiot, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia jest spółką prawa handlowego, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą osobowość prawną, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000442868. 

GOKOM EKO Sp. z o.o. zostałapowołana 30-11-2012 r. ( Repetytorium A nr 1807/2012 przed notariuszem Jolantą Czartoryską w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie, plac Śreniawitów 6/3) w celu realizacji zadań własnych gminy Boguchwała polegających na utrzymaniu czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz w celu wykonywania zadań w ogólnym interesie gospodarczym. Spółka może podejmować inną działalność, jeżeli nie spowoduje to uszczerbku dla podstawowego zadania spółki.

 

Spółka posiada kapitał własny w wysokości 1 705 000,00 zł. Wszystkie udziały w GOKOM EKO obejmuje Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale, której z kolei jedynym wspólnikiem jest Gmina Boguchwała. W 2016 roku Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wyrażono zgodę na przekazanie GOKOM EKO Sp. z o.o. środków trwałych na poczet opłacenia nowych udziałów w spółce. Powyższe działania zostały potwierdzone aktami notarialnymi uwidocznionymi w sądzie Rejestrowym. W ślad za przekazanymi środkami trwałymi w formie aportu rzeczowego zostali przeniesieni pracownicy fizyczni spółki GOKOM zgodnie ze schematem organizacyjnym. W spółce nie ma innych udziałów niż należące do Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o., więc warunek z art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. c jest spełniony.

 

Posiadanie przez Zamawiającego całości kapitału zakładowego Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o., która z kolei jest jedynym wspólnikiem GOKOM EKO Spółka z o.o. i której prawo głosu nie jest w żaden sposób ograniczone sprawia, że Zamawiający, w sposób pośredni, sprawuje kontrolę nad tą spółką w sposób analogiczny do kontroli sprawowanej nad własnymi służbami.

 

Ponadto, należy podkreślić, iż zgodnie z opinią UZP ustawodawca przewidział sytuację, w której zamawiający udzielający zamówienia wewnętrznego osobie prawnej – nie musi być instytucją kontrolująca tę osobę prawną w sposób bezpośredni, ale jedynie instytucją kontrolującą ją pośrednio – za pośrednictwem innej osoby prawnej. Relacja trzech podmiotów tj.

 1. Zamawiający
 2. Osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego i jednocześnie kontrolująca osobę prawną, której zamawiający udziela zamówienia,
 3. Osoba prawna, której udziela się zamówienia, podległa osobie prawnej z pkt 2

przypomina swoją strukturą schemat „spółek matek i córek” znany z grup kapitałowych. W ramach tego schematu zamawiający kontroluje w sposób opisany powyżej „spółkę-matkę”, ta zaś w ten sam sposób kontroluje „spółkę-córkę”. Nie istnieje natomiast, dla udzielenie zamówienia wewnętrznego, konieczność, aby w takiej relacji instytucja zamawiająca kontrolowała „spółkę-córkę” bezpośrednio.

Zatem należy uznać, że warunek określony w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy Pzp został spełniony.

W związku z warunkiem określonym w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy Pzp, by ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczyło wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego, należy przyjąć kalkulację przychodu za 3 ostatnie lata

 

Całkowity przychód za 3 lata wyniósł: 4 989 944,25 zł netto.

 

Całkowity przychód w GOKOM EKO Sp. z o.o. z usług świadczonych dla sektora prywatnego wyniósł: 484 663,62 zł netto.

 

W związku z powyższym, dla Gminy Boguchwała GOKOM EKO Sp. z o.o. świadczyła 90,29 % usług, natomiast dla sektora prywatnego 9,71 %.

 

 1. Planowany termin realizacji zamówienia:

Planowany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

 1. Informacje o terminie i odpowiednio zamieszczeniu  lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art.  66 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1579)  jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane:   TAK

 

Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 853204

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała