ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
data publikacji: 31-10-2017 | 10:43data ostatniej modyfikacji: 31-10-2017 | 10:43Wytworzył: m.kotulaWprowadził: m.kotula
Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Srodowiskowego Domu Samopomocy - dostawa wyposażenia
31 października 2017
 
 


Ogłoszenie nr 609533-N-2017 z dnia 2017-10-31 r.
 
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej- typ projektu 1
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - dostawa wyposazenia
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy z podziałem na 7 pakietów. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia znajdują się w formularzach wyliczenia ceny, wskazując na minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego oraz w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na sprzęt multimedialny i rtv. Pakiet 1: Dostawa sprzętu i materiałów rękodzielniczych Pakiet 2: Dostawa mebli Pakiet 3: Dostawa sprzętu AGD oraz asortymentu kuchennego i gospodarczego Pakiet 4: Dostawa wyposażenia multimedialnego i sprzętu RTV Pakiet 5: Dostawa sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego Pakiet 6: Dostawa gier i zabawek Pakiet 7: Dostawa instrumentów muzycznych Zakres zamówienia obejmuje udzielenie gwarancji na sprzęt RTV i wyposażenie multimedialne (pakiet 4) zgodnie z kryterium oceny ofert (minimum 36 miesięcy). Na pozostały sprzęt i meble - gwarancja producenta.

II.5) Główny kod CPV: 37800000-6
Dodatkowe kody CPV:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie zarezerwowanie środków na ten cel w budżecie Gminy Boguchwała. Udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji, których przedmiotem będzie cena oraz warunki realizacji zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Zamawiający NIE WYMAGA złożenia żadnych oświadczeń czy dokumentów w przedmiotowym zakresie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
Zamawiający NIE WYMAGA złożenia żadnych oświadczeń czy dokumentów w przedmiotowym zakresie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
 

KryteriaZnaczeniePakiet 1 Cena60,00Pakiet 1 Termin realizacji zamówienia40,00Pakiet 2 Cena60,00Pakiet 2 Termin realizacji zamówienia40,00Pakiet 3 Cena60,00Pakiet 3 Termin realizacji zamówienia40,00Pakiet 4 Cena60,00Pakiet 4 Termin realizacji zamówienia10,00Pakiet 4 Długość okresu gwrancji jakości20,00Pakiet 4 Serwis oraz pomoc techniczna10,00Pakiet 5 Cena60,00Pakiet 5 Termin realizacji zamówienia40,00Pakiet 6 Cena60,00Pakiet 6 Termin realizacji zamówienia40,00Pakiet 7 Cena60,00Pakiet 7 Termin realizacji zamówienia40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zawartej umowy w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej podanych okoliczności: a). zmiany stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostaje bez zmian, zmianie ulega cena brutto. b). w przypadku zmiany nazwy produktu, przez producenta przy niezmienionym produkcie. Wykonawca zobowiązany jest w tym przypadku do przedstawienia stosownych dokumentów. c).zmiana terminu umowy w przypadku gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez wykonawcę lub zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich np. siła wyższa W ww. przypadkach termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia przedmiotu umowy w sposób należyty.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-13, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

KryteriumZnaczenieCena60,00Termin realizacji zamówienia40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Podany termin realizacji zamówienia jest terminem maksymalnym, skrócenie podanego terminu jest punktowane w ramach kryterium oceny ofert.

 

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2: Dostawa mebli

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia znajdują się w formularzu wyliczenia ceny (Załącznik Nr 6 do SIWZ), wskazując na minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego. W skład pakietu wchodzi dostawa: Szafy Regały Stoliki Krzesła Szafa zamykana na klucz Regały drewniane Stoliki szkolne Krzesła Biurko do komputera Fotel obrotowy Stolik Szafa zamykana na klucz Krzesło Dywan Krzesła Stoły jadalniane Biurko Szafa aktowa Stojak na obuwie Stół ogrodowy Krzesło ogrodowe Parasol ogrodowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Podany termin realizacji zamówienia jest terminem maksymalnym, skrócenie podanego terminu jest punktowane w ramach kryterium oceny ofert.

 

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet 4: Dostawa wyposażenia multimedialnego i sprzętu RTV

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia znajdują się w formularzach wyliczenia ceny (Załącznik Nr 6 do SIWZ), wskazując na minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego. W skład pakietu wchodzi dostawa: Zestaw komputerowy Urządzenie wielofunkcyjne laserowe Statyw Cyfrowa lustrzanka z obiektywem Lampa Karty pamięci Zestaw ładowarka z akumulatorkami Zestaw studyjny do fotografii Mini wieża Komplet płyt CD z muzyką relaksacyjną Ekran projekcyjny Projektor Telewizor z uchwytem Konsola do gier + 3 gry – 1 komplet Laptop Zestaw komputerowy z oprogramowaniem Zestaw interaktywny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 32320000-2, 38650000-6, 38652120-7, 30231200-9, 38653400-1, 32324600-6, 32000000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Podany termin realizacji zamówienia jest terminem maksymalnym, skrócenie podanego terminu jest punktowane w ramach kryterium oceny ofert.

 

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet 6: Dostawa gier i zabawek

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia znajdują się w formularzu wyliczenia ceny (Załącznik nr 6 do SIWZ), wskazując na minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego. W skład dostawy wchodzi: Szachy Warcaby Karty do gry Domino Puzzle Scrabble Komplet gier planszowych Piłka do gry w siatkówkę Piłka do gry w koszykówkę Piłka do gry w piłkę nożną Zestaw do badmintona, w skład którego wchodzi: Stół do tenisa Siatka do tenisa Rakietka do tenisa stołowego Piłka do tenisa stołowego Skakanka Pompka do piłek Stół do gry w piłkarzyki wraz z zestawem akcesoriów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Podany termin realizacji zamówienia jest terminem maksymalnym, skrócenie podanego terminu jest punktowane w ramach kryterium oceny ofert.

 
   

 
 
Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 852283

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała