ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
19 lipca 2017, 11:50

 

Boguchwała, dnia  19-07-2017 roku

WO-ZP.271.15.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: Budowa i modernizacja dróg gminnych w 2017 r.   

 

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Uzasadnienie prawne

 

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) który stanowi, że „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

 

 

Uzasadnienie faktyczne

 

W dniu 14-07-2017 r. o godz. 10:00 dokonano otwarcia ofert w ww. postepowaniu. Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3 podał kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1 174 360,32 zł brutto. Cena jedynej oferty złożonej w postępowaniu wynosi: 1 441 652,48 zł brutto.  Zgodnie z opinią Skarbnika Gminy, Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację ww. zadania, w związku z powyższym postanowiono o unieważnieniu postępowania.

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała