ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ
18 września 2020, 12:36

RIZ.271.18.2020                                                                       Boguchwała, dnia 18-09-2020 r.

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zakup i montaż instalacji pilotażowej – 4 węzły stacjonarne, 1 dron, 3 węzły hydr., komputer, serwer, router, kamery (2 szt.), tablica świetlna (stacja bazowa) w ramach projektu pn.: „Boguchwała SMART CITY – rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (3 zadania częściowe).

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ:

Pytanie 1:

Zasobnik/urządzenie/moduł do pobierania i pomiaru próbek powietrza; parametry techniczne – procesor STM32F407VGT6”. Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie nazwy własnej/marki procesora STM32F407VGT6. Podanie modelu procesora nie ma znaczenia dla funkcjonalności zakupywanego systemu i jest bezcelowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 1 Zasobnik/urządzenie/moduł do pobierania i pomiaru próbek powietrza; parametry techniczne – procesor STM32F407VGT6 parametru technicznego dotyczącego modelu procesora STM32F407VGT6.

Pytanie 2:

Zasobik/urządzenie/moduł do pobierania i pomiaru próbek powietrza; parametry techniczne – komunikacja: MAVLink”. Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie nazwy własnej/marki MAVLink. Podanie nazwy własnej systemu komunikacji nie ma znaczenia dla funkcjonalności zakupywanego systemu i jest bezcelowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 1 Zasobnik/urządzenie/moduł do pobierania i pomiaru próbek powietrza; parametry techniczne zapisu: komunikacja MAVLink.

Pytanie 3:

Urządzenie bezzałogowe (dron) – masa drona: do 4 kg (masa zestawu dron + zasobnik nie może przekraczać 5 kg). Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie zapisu dotyczącego masy urządzenia bezzałogowego, ponieważ nie jest to parametr wpływający na funkcjonalność, taki jak czas lotu czy ładowność.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. Zamawiający ograniczył masę sumaryczną drona do 5 kg m.in. ze względu na kategorię wagową uprawnień czy minimalizację możliwych szkód wyrządzonych większą wagą urządzenia.

Pytanie 4:

Urządzenie bezzałogowe (dron) – rozpiętość całkowita: maks 1000 mm. Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie zapisu, ponieważ nie jest to parametr wpływający na funkcjonalność systemu do badania jakości powietrza.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 1 Urządzenie bezzałogowe (dron) parametru dotyczącego rozpiętości całkowitej: maks 1000 mm.

Pytanie 5:

Urządzenie bezzałogowe (dron) – sterowanie drona oraz transmisja danych telemetrycznych odbywa się na częstotliwości 868 MHz. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rozdzielenia transmisji danych. Obecnie w renomowanych rozwiązaniach transmisja jest rozdzielona.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozdzielenie transmisji danych.

Pytanie 6:

Oprogramowanie będące elementem systemu do pomiaru powietrza – komunikacja: MAVLink. Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie nazwy własnej/marki urządzenia do komunikacji MAVLink. Podanie nazwy własnej systemu komunikacji nie ma znaczenia dla funkcjonalności zakupywanego systemu i jest bezcelowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie w Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 1 Oprogramowanie będące elementem systemu do pomiaru powietrza zapisu: komunikacja MAVLink.

Pytanie 7:

Stacja naziemna – monitor z podglądem z kamery zamontowanej w zasobniku. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie poniższej możliwości. Stacja naziemna – monitor z podglądem z kamery zamontowanej na zasobniku.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia punktu na: Stacja naziemna – monitor z podglądem z kamery zamontowanej w lub na zasobniku.

Pytanie 8:

Stacja naziemna – wyciągany dysk SSD z zapisem obrazu i danych telemetrycznych wraz ze ścieżką GPS. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rodzaju dysku na kartę SD.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie typu nośnika karty SD.

 

Zamawiający ponownie zwraca uwagę, iż specyfikacja przedmiotu zamówienia wynika z wcześniej przeprowadzonej analizy potrzeb Zamawiającego w odniesieniu do przeznaczenia przedmiotu zamówienia.  W związku z tym, w wyniku przeprowadzonej analizy Zamawiający określił, które parametry mają kluczowe znaczenie. Wnioski dotyczące np. faktu, iż waga drona nie ma znaczenia dla funkcjonalności są niezasadne i nieprawdziwe, zważywszy na fakt, iż w przypadku bezzałogowych systemów latających waga drona ma znaczenie krytyczne.  

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 1. Modyfikacja Załącznika Nr 1 do SIWZ SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 1.
 1. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 1 Zasobnik/urządzenie/moduł do pobierania i pomiaru próbek powietrza; parametry techniczne – procesor STM32F407VGT6 poprzez usunięcie parametru technicznego dotyczącego modelu procesora STM32F407VGT6.
 2. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 1 Zasobnik/urządzenie/moduł do pobierania i pomiaru próbek powietrza; parametry techniczne- poprzez usunięcie zapisu: komunikacja MAVLink.
 3. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 1 Oprogramowanie będące elementem systemu do pomiaru powietrza poprzez usunięcie zapisu: komunikacja MAVLink.
 4. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 1 Stacja naziemna poprzez dodanie zapisu: monitor z podglądem z kamery zamontowanej w lub na zasobniku.
 5. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 1 Urządzenie bezzałogowe (dron) poprzez usunięcie zapisu: rozpiętość całkowita: maks 1000 mm.
 6. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 1 Urządzenie bezzałogowe (dron) stacja kontroli lotu wraz z transmisją danych oraz video HD na wbudowanym tablecie z systemem Windows 10 lub nowszym poprzez usunięcie zapisu: z systemem Windows 10 lub nowszym.
 1. Zamawiający modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:
 1. Zamawiający modyfikuje Rozdział XII punkt 8 SIWZ w następującym zakresie: Zamiast: Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 23września 2020 roku do godz. 09:30, Powinno być: Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 25 września 2020 roku do godz. 09:30
 2. Zamawiający modyfikuje Rozdział XIV punkt 14 SIWZ w następującym zakresie: Zamiast: Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jednym, zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisanym w następujący sposób: Zakup i montaż instalacji pilotażowej – 4 węzły stacjonarne, 1 dron, 3 węzły hydr., komputer, serwer, router, kamery (2 szt.), tablica świetlna (stacja bazowa) w ramach projektu pn.: „Boguchwała SMART CITY – rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 część: ___* Nie otwierać przed dniem 23 września 2020 roku do godz. 10.00, Powinno być: Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w jednym, zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisanym w następujący sposób: Zakup i montaż instalacji pilotażowej – 4 węzły stacjonarne, 1 dron, 3 węzły hydr., komputer, serwer, router, kamery (2 szt.), tablica świetlna (stacja bazowa) w ramach projektu pn.: „Boguchwała SMART CITY – rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 część: ___* Nie otwierać przed dniem 25 września 2020 roku do godz. 10.00.
 3. Zamawiający modyfikuje Rozdział XV punkt 1 SIWZ w następującym zakresie: Zamiast: Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Urząd Miejski w Boguchwale; ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała do dnia 23 września 2020 roku do godz. 0930 w Biurze Obsługi Klienta (parter), Powinno być: Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Urząd Miejski w Boguchwale; ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała do dnia 25 września 2020 roku do godz. 0930 w Biurze Obsługi Klienta (parter).
 4. Zamawiający modyfikuje Rozdział XV punkt 3 SIWZ w następującym zakresie: Zamiast: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 września 2020 roku o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Boguchwale; ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała. Powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 września 2020 roku o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Boguchwale; ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

 

Załączniki:
4098_modyfikacja-zalacznik_nr_1_do_siwz_-_opz_cz._i.docx -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 995116

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała