ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
23 grudnia 2019, 11:12

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 621251-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zadanie 1: Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Niechobrz – dz. 2094/1; Zadanie 2: Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Lutoryż , dz.1659, – etap od słupa nr 1 do nr 3; Zadanie 3: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Kielanówce działka 389.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RIZ.271.40.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie 1: Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Niechobrz dz. 2094/1: Zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie linii napowietrznej zasilanej przewodem AsXSn 4x35, oraz linią kablową YAKY 4x35 – nN; montaż słupów wirowanych z oprawami na wysięgniku i osprzętem; wykonanie instalacji uziemienia, pomiar geodezyjny powykonawczy oraz przygotowanie kompletu dokumentów, niezbędnych do odbioru budowy. Układ pracy sieci niskiego napięcia–TT. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest projektem wykonawczym. Zakres robót: - montaż przewodu AsXSn 4x35mm 2 – 549 m, - montaż kabla ziemnego YAKY 4x35mm 2 - 7,5 m; - montaż kabla ziemnego YAKY 4x50mm 2 - 4 m; - montaż słupów: • wirowanych - E 10,5 - 8 szt.; • wirowanych - E 10,5/4,3 - 3 szt.; • wirowanych - E 10,5/6 - 3 szt.; - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu led na wysięgniku - 14 szt. (Efektyw-ność - min. 180 lm/W, bez sygnału DALI), 3900 ÷ 4300 K.; - montaż szafy oświetleniowej - 1 kpl, - montaż uziemienia - bednarka ocynkowana, Fe/Zn 25x4 – 44 mb; Zadanie 2: Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Lutoryż , dz.1659, – etap od słupa nr 1 do nr 3: Zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie linii kablowej zasilanej kablem ziemnym YAKY 4x35 – nN; montaż słupów stalowych na fundamencie z oprawami na wysięgniku i osprzętem; wykonanie instalacji uziemienia, pomiar geodezyjny powykonawczy oraz przygotowanie kompletu dokumentów, niezbędnych do odbioru budowy. Układ pracy sieci niskiego napięcia–TT. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest projektem wykonawczym. Zakres robót: - montaż kabla ziemnego YAKY 4x35mm 2 - 98 m, - montaż słupów stalowych na fundamencie betonowym - 3 szt; - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu led na wysięgniku - 3 szt. (Efektyw-ność - min. 180 lm/W, bez sygnału DALI), 3900 ÷ 4300 K.; - montaż szafy oświetleniowej - 1 kpl, oraz złącze ZKS; - montaż uziemienia - bednarka ocynkowana, Fe/Zn 25x4 – 133 mb. Zadanie 3: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Kielanówce działka 389: Zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie linii zasilania kablem ziemnym nN; montaż słu-pów stalowych na fundamencie betonowym z oprawami na wysięgniku i osprzętem. Wykonanie instalacji uziemienia, pomiar geodezyjny powykonawczy oraz przygotowanie kompletu dokumentów, niezbędnych do odbioru budowy. Układ pracy sieci ni-skiego napięcia–TT. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest projektem wykonawczym Zakres robót: - montaż kabla ziemnego YAKY 4x35mm 2 - 9 m, - montaż kabla ziemnego YAKY 4x25mm 2 - 180 m; - montaż słupów stalowych, parkowych na fundamencie betonowym - 4 szt; - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu led na wysięgniku - 4 szt; - montaż szafki oświetleniowej SO – 1 kpl. - montaż uziemienia - bednarka ocynkowana, Fe/Zn 25x4 – 183 mb. Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres niż Zamawiający zamierza zrealizować w ramach niniejszego zadania. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy kierować się zakresem zamówienia określonym przedmiarami robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45231400-9

 

Dodatkowe kody CPV: 45316110-9, 45316100-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Zadanie 1: Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Niechobrz dz. 2094/1

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 162793.90
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: ANTARES - Adam Antonik Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Langiewicza 22
Kod pocztowy: 35-085
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 58990.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 58990.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 97100.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Zadanie 2: Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Lutoryż , dz.1659, – etap od słupa nr 1 do nr 3

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 46358.09
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Firma Usługowa EL-MAG Magdalena Mysona
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 18
Kod pocztowy: 39-215
Miejscowość: Czarna
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 39560.53
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24300.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 39985.41
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Zadanie 3: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w Kielanówce działka 389

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 36676.19
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: F.H.U. INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne Rafał Mulawa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wetlińska 3A
Kod pocztowy: 35-082
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 34953.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34953.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 44000.00
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 852283

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała