ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY
27 września 2019, 11:24

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY

Dotyczy: Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Dworca PKP w Boguchwale oraz do budynku Dworca PKS w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 13-09-2019 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 597263-N-2019.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24-09-2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

Na postępowanie wpłynęło w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dwie oferty.

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi
21 402,00 zł brutto

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

 

nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

INFAST Sp. z o.o.

Ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów

19 606,20 zł brutto

36

miesięcy

1. od dnia zawarcia umowy.

2. 08.10.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

Marian Witek

Ul. Partyzantów 72, 36-040 Boguchwała

13 500,00 zł brutto

36

miesięcy

1. od dnia zawarcia umowy.

2. 08.10.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 13 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.17.2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz powołania stałej Komisji ds. zamówień publicznych, Komisja w składzie:

  1. Dominik Orzech                         - Zastępca Przewodniczącego Komisji
  2. Bogdan Sierpiński                     - Członek Komisji     
  3. Michał Pękala                            - Członek Komisji
  4. Wojciech Kalandyk                   - Członek Komisji

dokonała oceny ofert zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości  – 40 %.

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

 

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

1

INFAST Sp. z o.o.

Ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów

Cena

60%

19 606,20

zł brutto

41,31 pkt

81,31 pkt

Okres gwarancji

40 %

36 miesięcy

40 pkt

2

Marian Witek

Ul. Partyzantów 72, 36-040 Boguchwała

Cena

60%

13 500,00

zł brutto

60 pkt

100 pkt

Okres gwarancji

40 %

36 miesięcy

40 pkt

Zamawiający na podstawie art. na podstawie art. 90 ust. 1a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wezwał Wykonawcy: Marian Witek, ul. Partyzantów 72, 36-040 Boguchwała do wyjaśnień dotyczących wysokości zaoferowanej ceny.

Wykonawca złożył w terminie wyjaśnienia.

Wyjaśnienia Wykonawcy Marian Witek, ul. Partyzantów 72, 36-040 Boguchwała nie budzą wątpliwości i zostały zaakceptowane. Wykonawca należycie i z dochowaniem wszelkiej staranności wyjaśnił wysokość zaoferowanej ceny, w szczególności sposób jej wyliczenia i oferowane materiały, które miały wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja ustaliła, że największą liczbę punktów ma realizację zadania otrzymała oferta: Marian Witek, ul. Partyzantów 72, 36-040 Boguchwała

Komisja proponuje, aby podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpiło 03-10-2019 r. w siedzibie Zamawiającego

(Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

««« powrót
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała