ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
POWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
23 lipca 2019, 14:27

RIZ.271.18.2019                                                                                            Boguchwała, 22-07-2019

 

POWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.

Budowa Otwartych Stref Aktywności w Racławówce i Nosówce w ramach zadań inwestycyjnych:

Zadanie 1: „Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Racławówce”

Zadanie 2: „Budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych- budowa placu zabaw w Nosówce”

W niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty

Nr.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

  1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy
  2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy
  3. Warunki płatności

Cena

Długość okresu gwarancji

1

APIS Polska Sp z o.o.

ul. 3-go Maja 85,

37-500 Jarosław

Zadanie 1:

113 226,49
zł brutto

Zadanie 2:

165 147,55
zł brutto

Zadanie 1:

5 lat

Zadanie 2:

5 lat

1. do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2. 15.10.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

2

GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o

ul. Suszyckich 9,

36-040 Boguchwała

Zadanie 1:

154 417,96
zł brutto

Zadanie 2:

181 095,70
zł brutto

Zadanie 1:

4 lata

Zadanie 2:

4 lata

1. do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2. 15.10.2019

3. zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami

 

W zadaniu częściowym nr 1 - Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Racławówce odrzucono ofertę firmy APIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu, ul 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) jako niezgodną z treścią SIWZ.

Uzasadnienie unieważnienia;

Kwoty zaoferowane przez Wykonawców na realizację zadania częściowego nr 1 i 2 przekraczają kwoty, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.)

««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała