ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa i modernizacja dróg gminnych w 2019 roku
10 maja 2019, 11:55
Ogłoszenie nr 510091122-N-2019 z dnia 10-05-2019 r.
Gmina Boguchwała: Budowa i przebudowa dróg gminnych w 2019 roku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 530924-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa i przebudowa dróg gminnych w 2019 roku.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RIZ.271.9.2019
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przebudowa ul. Pelca w Boguchwale Przebudową zostanie objęty 143,00 m odcinek ul. Pelca w Boguchwale w technologii: -korytowanie -podbudowa warstwa dolna z kruszyw łamanych -podbudowa warstwa górna z kruszyw łamanych -nawierzchnia asfaltowa -pobocza Docelowa szer. nawierzchni asfaltowej 3,6 m – 6,3 m 2. Utwardzenie odcinka ul. Straszewskiego w Boguchwale Utwardzeniem zostanie objęty odcinek ul. Straszewskiego w Boguchwale o dł. 340m w technologii: -korytowanie odcinkowe -podbudowa warstwa dolna z kruszyw łamanych -podbudowa warstwa górna z kruszyw łamanych -powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową -pobocza Docelowa szer. nawierzchni 3,0 m 3. Przebudowa drogi 108167R w Kielanówce Przebudową zostaną objęte dwa odcinki drogi 108167R w Kielanówce o łącznej długości 487 m z mijankami w technologii: -korytowanie pod poszerzenia -podbudowa warstwa dolna z kruszyw łamanych -podbudowa warstwa górna z kruszyw łamanych -nawierzchnia asfaltowa -pobocza -obranie rowów -umocnienie dna rowów ściekami prefabrykowanymi Docelowa szer. jezdni 3,5 m 4. Przebudowa drogi k. cmentarza w Lutoryżu Przebudową zostanie objęty 106 m odcinek drogi k. cmentarza w Lutoryżu w technologii: -korytowanie na poszerzeniach -formowanie nasypów z materiału inwestora -profilowanie i zagęszczanie podłoża -warstwa odsączająca podłoża -podbudowa warstwa dolna z kruszyw łamanych -podbudowa warstwa górna z kruszyw łamanych -nawierzchnia asfaltowa -pobocza -obranie rowów -krawężnik drogowy Docelowa szer. jezdni 3,5m - 7,0 m 5. Przebudowa drogi 1804 w Mogielnicy. Przebudową zostaną objęte odcinki o łącznej długości 265 m drogi pod las w Mogielnicy w technologii: -profilowanie mechaniczne istniejącej nawierzchni -podbudowa z kruszyw łamanych -nawierzchnia asfaltowa -obustronne pobocza z kruszyw łamanych Docelowa szer. nawierzchni 3,0 m 6. Przebudowa drogi 108167R w Racławówce Przebudową zostanie objęty odcinek drogi 108167R w Racławówce o 185 m w technologii: -korytowanie pod poszerzenia -podbudowa warstwa dolna z kruszyw łamanych -podbudowa warstwa górna z kruszyw łamanych -nawierzchnia asfaltowa -pobocza Docelowa szer. nawierzchni asfaltowej 3,0 m 7. Przebudowa drogi 108183R w Woli Zgłobieńskiej. Przebudową zostanie objęty odcinek drogi 108183R w Woli Zgłobieńskiej w technologii: -korytowanie -podbudowa warstwa dolna z kruszyw łamanych -podbudowa warstwa górna z kruszyw łamanych -nawierzchnia asfaltowa -pobocza Docelowa szer. nawierzchni asfaltowej 4,0 m
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233229-7
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/05/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 899604.11 
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: Usługi Budowlane i Brukarskie MARK-BUD Marek Chromik 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Nosówka 181 
Kod pocztowy: 36-046 
Miejscowość: Zgłobień 
Kraj/woj.: podkarpackie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 650030.56 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 650030.56 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 721322.63 
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 806166

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała