ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy
12 kwietnia 2019, 13:26

  Boguchwała, dnia  12-04-2019 roku

RIZ.271.7.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY

 

Dotyczy:  Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej.

 

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 08-03-2019 r. w Urzędzie Miejskim w Boguchwale na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych o numerze 523238-N-2018.

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 02-04-2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.

 

Na postępowanie wpłynęło w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie osiem ofert.

 

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 4 200 000,00
zł brutto.

           

Poniżej tabela zawierająca informacje odczytane podczas otwarcia ofert.

 

 

Nr oferty

 

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

 

 1. Termin wykonania zamówienia
 2. Warunki płatności

 

 

Cena – 60%

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane     – 40 %

 1.  

 

Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak

ul. Bieszczadzka 16a

38-100 Strzyżów

4 928 217,71 zł brutto

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 1. Terminy wykonania:
  1. termin rozpoczęcia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
  2. termin zakończenia robót budowlanych – do 11.03.2021r.
  3. termin wykonania przedmiotu umowy – do 31.03.2021r.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 1.  

 

 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „Budomax” Biały, Kuźniar Sp. j.

Ul. Jagiellońska 9

35-025 Rzeszów

4 823 943,52 zł brutto

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 1. Terminy wykonania:
  1. termin rozpoczęcia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
  2. termin zakończenia robót budowlanych – do 11.03.2021r.
  3. termin wykonania przedmiotu umowy – do 31.03.2021r.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

 

 1.  

 

TGE INSTAL Sp. z o.o.

Rakszawa 199

37-111 Rakszawa

4 261 622,98 zł brutto

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 1. Terminy wykonania:
  1. termin rozpoczęcia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
  2. termin zakończenia robót budowlanych – do 11.03.2021r.
  3. termin wykonania przedmiotu umowy – do 31.03.2021r.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

 

4

 

POLBUD Tomasz Szczepański

ul. J. Słowackiego 24

35-060 Rzeszów

4 053 621,68 zł brutto

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 1. Terminy wykonania:
  1. termin rozpoczęcia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
  2. termin zakończenia robót budowlanych – do 11.03.2021r.
  3. termin wykonania przedmiotu umowy – do 31.03.2021r.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 1.  

Zakład Usługowo-Handlowy „ELEKTROBUD” Jan Ślęczka

Golcowa 24a

36-230 Domaradz

5 891 090,94 zł brutto

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 1. Terminy wykonania:
  1. termin rozpoczęcia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
  2. termin zakończenia robót budowlanych – do 11.03.2021r.
  3. termin wykonania przedmiotu umowy – do 31.03.2021r.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 1.  

 

 

 

Akar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zawiszy Czarnego 26a

35-082 Rzeszów

4 459 585,70 zł brutto

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 1. Terminy wykonania:
  1. termin rozpoczęcia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
  2. termin zakończenia robót budowlanych – do 11.03.2021r.
  3. termin wykonania przedmiotu umowy – do 31.03.2021r.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 1.  

Firma Budowlano-Handlowa Rak Spółka Jawna

ul. Dębicka 107

35-213 Rzeszów

4 197 997,15 zł brutto

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 1. Terminy wykonania:
  1. termin rozpoczęcia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
  2. termin zakończenia robót budowlanych – do 11.03.2021r.
  3. termin wykonania przedmiotu umowy – do 31.03.2021r.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

 

8

ZRB Jan Ciepły

Al. Gen. Wl. Sikorskiego 302

35-304 Rzeszów

5 980 223,54 zł brutto

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 1. Terminy wykonania:
  1. termin rozpoczęcia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
  2. termin zakończenia robót budowlanych – do 11.03.2021r.
  3. termin wykonania przedmiotu umowy – do 31.03.2021r.
 2. Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

 

Zamawiający dokonał oceny ofert zgodnie z określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny ofert tj.

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości  – 40 %.

 

Ocenę punktową zgodnie z przyjętymi kryteriami przedstawia poniższa tabela:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Punktacja za poszczególne kryteria

Łączna liczba punktów

 1.  

Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak

ul. Bieszczadzka 16a

38-100 Strzyżów

 

Kryterium cena – 60%

4 928 217,71 zł brutto

49,80 pkt

89,80 pkt

Długość okresu gwarancji jakości - 40%

60 miesięcy

40 pkt

 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „Budomax” Biały, Kuźniar Sp. j.

ul. Jagiellońska 9

35-025 Rzeszów

 

Kryterium cena – 60%

4 823 943,52 zł brutto

50,40 pkt

90,40 pkt

 

Długość okresu gwarancji jakości - 40%

60 miesięcy

40 pkt

 

TGE INSTAL Sp. z o.o.

Rakszawa 199

37-111 Rakszawa

 

Kryterium cena – 60%

4 261 622,98 zł brutto

57,60 pkt

97,60 pkt

Długość okresu gwarancji jakości- 40%

60 miesięcy

40 pkt

 1.  

POLBUD Tomasz Szczepański

ul. J. Słowackiego 24

35-060 Rzeszów

 

Kryterium cena – 60%

4 053 621,68 zł brutto

60 pkt

100 pkt

 

Długość okresu gwarancji jakości - 40%

 

60 miesięcy

40 pkt

 1.  

Zakład Usługowo-Handlowy „ELEKTROBUD” Jan Ślęczka

Golcowa 24a

36-230 Domaradz

 

Kryterium cena – 60%

5 891 090,94 zł brutto

41,40 pkt

81,40 pkt

 

Długość okresu gwarancji jakości - 40%

 

60 miesięcy

40 pkt

 1.  

Akar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zawiszy Czarnego 26a

35-082 Rzeszów

 

Kryterium cena – 60%

4 459 585,70 zł brutto

54,60 pkt

94,60 pkt

 

Długość okresu gwarancji jakości - 40%

 

60 miesięcy

40 pkt

 1.  

Firma Budowlano-Handlowa Rak Spółka

Jawna

ul. Dębicka 107

35-213 Rzeszów

 

Kryterium cena – 60%

4 197 997,15 zł brutto

58,20 pkt

98,20 pkt

 

Długość okresu gwarancji jakości - 40%

 

60 miesięcy

40 pkt

 1.  

ZRB Jan Ciepły

al. Gen. Wl. Sikorskiego 302

35-304 Rzeszów

 

Kryterium cena – 60%

5 980 223,54 zł brutto

40,80 pkt

80,80 pkt

 

Długość okresu gwarancji jakości - 40%

 

60 miesięcy

40 pkt

 

Na podstawie przeprowadzonej oceny Zamawiający ustalił, że największą liczbę punktów otrzymała oferta: POLBUD Tomasz Szczepański z siedzibą ul. J. Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów.    

Wykonawca przedstawił także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający uznaje ofertę POLBUD Tomasz Szczepański z siedzibą ul. J. Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów za najkorzystniejszą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi 18-04-2019 r. w siedzibie Zamawiającego (Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem Art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.)

                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                  

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 805134

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała