ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Wyjaśnienia treści SIWZ cz. II
26 marca 2019, 12:52

RIZ.271.6.2019                                                                         Boguchwała, dnia 26-03-2019 r.

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

 

 

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej  w Woli Zgłobieńskiej w następującym zakresie:  

 

Pytanie 1:

W opisie technicznym przewidziano wymiennik glikolowy na obiegu c.t., natomiast w części rysunkowej opracowania taki element nie występuje. Proszę o doprecyzowanie czy w projektowanej instalacji zastosowano wymiennik glikolowy. Jeśli tak proszę o podanie parametrów urządzenia.

 

Odpowiedź:

Na obiegu c.t. nie trzeba stosować wymiennika glikolowego. Czynnikiem obiegu c.t. jest woda.

 

Pytanie 2:

W przedmiarze instalacji gazowej tymczasowej występują rury stalowe ocynkowane. Proszę o informację czy jest to prawidłowe rozwiązanie.

 

Odpowiedź:

Należy wycenić rury stalowe czarne bez szwu i pomalować je dwukrotnie farbą żółtą. Przedmiar robót skorygowano o właściwy materiał rur oraz dodano pozycję malowania.

 

Pytanie 3:

W przedmiarze dot. instalacji gazowej brak filtrów siatkowych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

 

Odpowiedź:

 Przedmiar robót skorygowano, dodano 2 sztuki filtrów siatkowych.

 

Pytanie 4:

W opisie technicznym instalacji gazowej występuje informacja o zabezpieczeniu antykorozyjnym przewodów gazowych, natomiast w przedmiarze brak takiej pozycji. Proszę o korektę rozbieżności.

 

Odpowiedź:

Przedmiar robót skorygowano, dodano zabezpieczenie antykorozyjne.

 

Pytanie 5:

Proszę o podanie parametrów projektowanej skrzynki na gazomierz oraz elektrozawór.

 

Odpowiedź:

Parametry skrzynki gazowej 600x 600x 250 mm, naścienna, metalowa, płaska z daszkiem – żółta. Parametry elektrozaworu według dokumentacji technicznej.

Pytanie 6:

Proszę o podanie standardu białego montażu.

 

Odpowiedź:

Biały montaż przewidziano w standardzie średnim.

 

Pytanie 7:

Proszę o informację czy w przedmiarze branży sanitarnej należy uwzględnić zmywarkę do naczyń. Jeśli tak proszę o podanie charakterystycznych parametrów urządzenia.

 

Odpowiedź:

 Należy wycenić zmywarkę wraz z zestawem rozruchowym i podłączeniem. Parametry zmywarki: 2 dozowniki z pompą zrzutową, z funkcją wyparzania, wykonana ze stali nierdzewnej, wym. min.: szer. 565 mm, głębokość 665mm, wysokość 835 mm.

 

Pytanie 8:

Proszę o informację czy umywalki oraz pisuary będą montowane na stelażach.

 

Odpowiedź:

Umywalki oraz pisuary należy wycenić i zamontować na wspornikach.

 

Pytanie 9:

Proszę o informacje czy miski ustępowe dla osób niepełnosprawnych będą montowane na stelażach czy jako kompaktowe.

 

Odpowiedź:

Miski ustępowe dla osób niepełnosprawnych należy wycenić i zamontować na stelażach.

 

Pytanie 10:

W zestawieniu materiałów instalacji wod.- kan. występuje pozycja zawór do cyrkulacji c.w.u. dn15 – 16 szt., w części graficznej opracowania zawór cyrkulacyjny występuję w ilości 2 szt., natomiast w przedmiarze brak pozycji zaworu cyrkulacyjnego. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

 

Odpowiedź:

Przedmiar robót skorygowano, dodano 2 sztuki zaworów cyrkulacyjnych dn 15.

 

Pytanie 11:

W części graficznej opracowania instalacji hydrantowej występuje zawór odcinający dn 50, w przedmiarze brak takiej pozycji. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

 

Odpowiedź:

 Przedmiar robót zawiera prawidłową ilość zaworów odcinających (poz. 4.4.11 przedmiaru Instalacji hydrantowej).

 

Pytanie 12:

W części graficznej opracowania instalacji hydrantowej występuje zawór zwrotny dn 50, w przedmiarze brak takiej pozycji. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

 

Odpowiedź: Przedmiar robót skorygowano, dodano 2 sztuki zaworów zwrotnych (poz. 4.4.12 przedmiaru Instalacji hydrantowej).

 

Pytanie 13:

W części graficznej opracowania instalacji hydrantowej występują przewody dn 50 oraz dn 32, w przedmiarze występują tylko przewody dn 50. Dodatkowo ilość rur z przedmiaru znacznie odbiega ilości rur z części graficznej opracowania. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

 

Odpowiedź:

Przedmiar robót skorygowano o prawidłowe średnice oraz długości przewodów (poz. 4.4.1 i poz. 4.4.2 przedmiaru Instalacji hydrantowej).

 

Pytanie 14:

Proszę o uwzględnienie zaworu mieszającego antypoparzeniowego w przedmiarze.

 

Odpowiedź:

Przedmiar robót zawiera zawór antypoparzeniowy (poz. 3.3.25 przedmiaru Instalacji wody zimnej).

 

Pytanie 15:

Proszę o weryfikacje ilości przyborów sanitarnych wykazanych w przedmiarze i części graficznej opracowania.

 

Odpowiedź:

Przedmiar robót skorygowano o prawidłowe ilości przyborów sanitarnych.

 

Pytanie 16:

Proszę o korektę rozbieżności ilości rur wywiewnych wykazanych w przedmiarze oraz w projekcie.

 

Odpowiedź:

 Przedmiar robót zawiera prawidłową ilość rur wywiewnych.

 

Pytanie 17:

Proszę o informację w jaki sposób przewidziano odprowadzenie ścieków ze studzienki schładzającej.

 

Odpowiedź:

Ścieki ze studzienki schładzającej należy odprowadzić ciśnieniowo za pomocą pompy głębinowej (zatapialnej). W przedmiarze i projekcie przewidziano takie rozwiązanie. Poniżej rysunek przedstawiający odprowadzanie ścieków:

Pytanie 18:

Proszę o informację z jakiego materiału powinna być wykonany wpust ściekowy w pomieszczeniu kotłowni.

 

Odpowiedź:

Wpust ściekowy w kotłowni należy wycenić i wykonać z żeliwa.

 

Pytanie 19:

Proszę o doprecyzowanie wymiarów studzienki schładzającej, ponieważ w zestawieniu materiałów i przedmiarze są rozbieżności.

 

Odpowiedź:

Należy wycenić i zastosowaćo średnicy 600 mm.

 

Pytanie 20:

Proszę o weryfikację ilości przejść p.poż., ponieważ w przedmiarze i zestawieniu materiałów występują rozbieżności.

 

Odpowiedź:

Przedmiar robót skorygowano o prawidłowe ilości przejść p.poż.

 

Pytanie 21:

Proszę o jednoznaczne określenie ilości oraz typów grzejników, ponieważ występują znaczne rozbieżności między przedmiarem, zestawieniem materiałów, rzutami oraz rozwinięciem instalacji c.o.

 

Odpowiedź:

Przedmiar robót skorygowano o odpowiednią ilość, typy grzejników oraz ilość zaworów.

 

Pytanie 22:

W pomieszczeniu 1.8 brak grzejnika. Czy jest to poprawne rozwiązanie czy należy doliczyć grzejnik? Jeśli tak, proszę o podanie istotnych parametrów.

 

 

 

Odpowiedź:

Przedmiar robót skorygowano o 1 sztukę grzejnika drabinkowego, łazienkowego, wym.: wys. 600 mm, dł. 1320 mm (poz. 7.7.41 przedmiaru Instalacji c.o./ c.t.).

 

Pytanie 23:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących parametrów pompy obiegowej instalacji c.o. zamieszczonych w zestawieniu materiałów i części rysunkowej.

 

Odpowiedź:

Należy zastosować pompę obiegową c.o. o parametrach: Q = 7,74 m3/h, H=6 m.

 

Pytanie 24:

Proszę o skorygowanie ilości pomp instalacji c.o., c.t., c.w.u. zamieszczonych w przedmiarze oraz w części rysunkowej opracowania.

 

Odpowiedź:

Przedmiar robót zawiera prawidłową ilość pomp.

 

Pytanie 25:

Proszę o doprecyzowanie wymiarów komina koncentrycznego, ponieważ w zestawieniu materiałów i przedmiarze są różne wielkości.

 

Odpowiedź:

Przedmiar robót skorygowano o prawidłowy wymiar komina (poz. 8.8.14 przedmiaru Kotłownia).

 

Pytanie 26:

W przedmiarze kotłowni występują rury stalowe ocynkowane, natomiast w opisie technicznym podano, że rurociągi w kotłowni należy wykonać z rur stalowych czarnych. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

 

Odpowiedź:

 Przedmiar robót skorygowano o prawidłowy materiał rur (poz. 8.8.1 przedmiaru Kotłownia).

 

Pytanie 27:

Proszę o informację czy należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne rur umieszczonych w kotłowni (czyszczenie, odtłuszczanie, malowanie). Jeśli tak proszę o uwzględnienie dodatkowej pozycji w przedmiarze.

 

Odpowiedź:

Należy wycenić i wykonać zabezpieczenie antykorozyjne rur umieszczonych w kotłowni. Przedmiar robót skorygowano (poz. 8.8.2 przedmiaru Kotłownia).

 

Pytanie 28:

Proszę o informację czy rurociągi w kotłowni mają być izolowane. Jeśli tak proszę o uwzględnienie dodatkowej pozycji w przedmiarze.

 

Odpowiedź:

Należy wycenić i wykonać izolacje rur w kotłowni. Przedmiar robót skorygowano (poz. 8.8.3 przedmiaru Kotłownia).

 

 

 

Pytanie 29:

Proszę o zweryfikowanie ilości armatury wykazanej na rysunkach z ilością uwzględnioną w przedmiarze (np. ilość i rodzaj zaworów, filtry, manometry, termometry, itp.).

 

Odpowiedź:

Przedmiar robót skorygowano o odpowiednią ilość armatury.

 

Pytanie 30:

Proszę o zweryfikowanie grubości izolacji cieplnej przewodów instalacji c.o. umieszczonych w przedmiarze.

 

Odpowiedź:

Grubość izolacji wprowadzona do przedmiaru wynika z dokumentacji technicznej. Przedmiar robót zawiera prawidłowa ilość poszczególnych grubości izolacji.

 

Pytanie 31:

Proszę o weryfikację rozbieżności między przedmiarem a projektem dotyczących średnic zasuw/ zaworów na przyłączu wodociągowym.

 

Odpowiedź:

Przedmiar robót skorygowano o odpowiednie średnice zasuw. (poz. 11.11.4 przedmiaru Przyłącze wodociągowe).

 

Pytanie 32:

W opisie technicznym występuje zapis Obecnie budynek posiada dwie doziemne instalacje kanalizacji sanitarnej, które włączone są do przyłącza poprzez wspólną studzienkę ozn. „Sist”. Zgodnie z zaleceniami Zarządcy sieci (GOKOM Sp. z o.o.) istniejące doziemne instalacje należy wymienić na nowe, wykonane z rur PVC DN 160, po istniejących trasach. W miejscach zmian kierunków należy zamontować studzienki rewizyjne o średnicy DN425. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o elementy i prace konieczne do wykonania prac zawartych w powyższym opisie lub o wykluczenie tych robót z zakresu opracowania.

 

Odpowiedź:

Przedmiar robót zawiera prawidłowe ilości, niezbędne do wykonania kanalizacji sanitarnej oraz odpowiada założeniom dokumentacji technicznej.

 

Pytanie 33:

Proszę o uzupełnienie w przedmiarze robót elementów niezbędnych do włączenia projektowanego przyłącza do sieci wodociągowej.

 

Odpowiedź:

Przedmiar robót zawiera prawidłowe ilości, niezbędne do wykonania włączenia przyłącza wodociągowego oraz odpowiada założeniom dokumentacji technicznej.

 

Pytanie 34:

Proszę o podanie wysokości upadkowej (HIC) urządzeń zabawowych, które mają być zamontowane na placu zabaw, grubości nawierzchni oraz kolorystyki placu?

 

  •  

Wysokość upadkowa urządzeń zabawowych (HIC) wynosi 1,4 m. Należy wycenić grubość nawierzchni bezpiecznej o grubości 45 mm, w kolorach: żółtym i pomarańczowym.

 

 

Pytanie 35:

Czy zaprojektowane obrotowe nasady kominowe (wentylacja) mają być dodatkowo wyposażone w silnik elektryczny małej mocy wspomagający wentylację grawitacyjną w okresie bezwietrznym

 

  •  

Nasady kominowe nie mają być dodatkowo wyposażone w silniki, dobrano nasady działające mechanicznie.

 

Pytanie 36:

W przedmiarze dla branży budowlanej w poz. 1.9.1.10.3 – Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą poliwinylową ogólnego stosowania – czy do malowania konstrukcji nie należy zastosować farbę ognioochronną pęczniejącą? Jeśli tak to proszę o określenie parametrów technicznych jakie powinna spełniać, ile ma być zastosowanych warstw i klasa odporności ogniowej R?

 

Odpowiedź:

Do malowania konstrukcji w poz. 1.9.1.10.3 branży budowlanej, nie należy stosować farby ognioochronnej pęczniejącej.

 

 

W załączeniu zmodyfikowany Załącznik Nr 7 do SIWZ - przedmiar robót branży sanitarnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
3757_wyjasnienia_-_sp_w_woli_zglobienskiej.pdf -
3757_przedmiar_instalacje_sanitarne_modyfikacja.pdf -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 929716

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała