ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ - uwaga! zmiana terminu składania ofert na 02-04-2019
21 marca 2019, 14:31

 

 

RIZ.271.6.2019                                                                          Boguchwała, dnia 21-03-2019r.

 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

 

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej  w Woli Zgłobieńskiej w następującym zakresie:  

 

Pytanie 1:

W załączniku nr 6 dokumentacja projektowa/ projekty/ Br_budowlana/ Tom II/ A19 przedstawiona jest platforma podnośnikowa, która przy wymiarze kabiny 1014 mm x 1487 mm nie spełni wymagań dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich ponieważ jest za wąska. Wymiar podłogi platformy powinien mieć 1100 mm. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga doboru platformy dla osób niepełnosprawnych o wymiarach podłogi min. 1100 x 1500 mm.

 

Pytanie 2:

Na tym samym rysunku (nr A19) oraz na przekroju A5 szyb platformy dochodzi do górnego stropu na wysokość 3050 mm. Z rysunku można wywnioskować też, że szyb jest zabudowany panelem. Natomiast w opisie urządzenia w załączniku nr 6 dokumentacja projektowa/ projekty/ Br_budowlana/ Tom II/ Opis techniczny- tom II 07.2018 str. 32 jest zapis: „nadszybie 2250 mm…” oraz informacja „osadzony w szybie systemowym przeszklonym….” Prosimy o doprecyzowanie charakterystyki urządzenia platformy podnośnikowej a w szczególności: wymiarów podłogi, wysokości zabudowy nadszybia oraz materiału z jakiego mają być wypełnione poszczególne cztery strony szybu.

 

Odpowiedź:

Platforma musi spełniać wymogi dla osób niepełnosprawnych. Minimalne wymagane parametry platformy: wymiar podłogi platformy: 1100 x 1500 mm, wys. podnoszenia: 3500 mm, wys. szybu ponad górny przystanek: 2400 mm, szyb platformy: wypełniony panelami blaszanymi w kolorze RAL 7016, profile narożne wykonane z szybu z anodowanego aluminium. Przystanki platformy: drzwi aluminiowe, panoramiczne, malowane na kolor RAL 7016, 900 x 2000mm., ściana szybu  D oraz C  wypełniona  panelami blaszanymi w kolorze RAL 7016, ściana B oraz A wypełniona panelami szklanymi. Profile narożne szybu z anodowanego aluminium. Podnośnik o napędzie śrubowym w szybie wolnostojącym. Szyb składa się z aluminiowych profili narożnych, w które wsuwane są gotowe panele i elementy te nituje się. Panel szklany i przeszklenie drzwi wykonane ze szkła bezpiecznego, hartowanego i laminowanego.

 

Poniżej rzut platformy, z zaznaczeniem paneli bocznych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 3:

Prosimy o podanie parametrów technicznych jakim ma odpowiadać Platforma Podnośnikowa.

 

Odpowiedź: Odpowiedź jak w pkt. 1 i 2.

 

Pytanie 4:

Kurtyna powietrzna czy należy wyceniać brak pozycji przedmiarowej? Jeżeli tak to proszę o dodane pozycji w przedmiarze.

 

Odpowiedź: Należy wycenić dodatkowo 1sztukę kurtyny powietrznej.

 

Pytanie 5:

Czy naprawa rys ścian należy wyceniać brak pozycji przedmiarowej? Jeżeli tak to proszę o dodanie pozycji w przedmiarze wraz z określeniem powierzchni jaką należy naprawić ?

 

Odpowiedź:

Należy wycenić naprawę spękań poprzez klamrowanie (mb). Do jednostki przedmiarowej należy przyjąć na każdy mb spękania, klamrowanie co 40 cm, co daje 2,5szt/1mb klamry na 1mb rysy. Łącznie należy wycenić 166,45 mb naprawy spękań.

 

Pytanie 6:

W przedmiarze dla branży budowlanej - konstrukcje stalowe – poz. 1.4.1.5.1 – „Wykonanie przesklepień … IPE160 – podano ilość 24,85 m wg udostępnionej dokumentacji powinno być 37,50 m? Proszę o korektę w przedmiarze.

 

Odpowiedź:

Należy wycenić 37,50 m przesklepienia IPE 160.

 

 

 

 

Pytanie 7:

W przedmiarze dla branży budowlanej – konstrukcje stalowe – poz. 1.4.1.5.4 – „Wykonanie przesklepień … HEB180 – podano ilość 2,70 m wg udostępnionej dokumentacji powinno być 14,40 m? Proszę o korektę w przedmiarze.

 

Odpowiedź:

Należy wycenić 14,40 m przesklepienia HEB180.

 

Pytanie 8:

W przedmiarze dla branży budowlanej - konstrukcje stalowe – poz. 1.4.1.5.1 – „Wykonanie przesklepień … IPE200 – podano ilość 3,60 m wg udostępnionej dokumentacji powinno być 9,60 m? Proszę o korektę w przedmiarze.

 

Odpowiedź: Należy wycenić 6,60 m przesklepienia HEB200.

 

Pytanie 9:

Czy okno podawcze wykonane jako PCV można zamienić jako wykonane z aluminium?

 

Odpowiedź:

Tak można okno podawcze zamienić z PCV na aluminiowe.

 

Pytanie 10:

Proszę o informację jakiej szerokości mają być listwy narożne?

 

Odpowiedź:

Szerokość listw narożnych to 3+ 3 cm= 6 cm, wysokość pojedynczej listwy 1,6 m.

 

Pytanie 11:

Czy w cenie oferty należy uwzględnić przeglądy gwarancyjne oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych?

 

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z ustalonymi w SIWZ kryteriami oceny ofert, będzie wymagał gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane o okresie jej trwania zgodnie z zadeklarowaną ofertą Wykonawcy. Nie ma wymogu by Wykonawca w cenie oferty wyceniał dostawę materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający będzie organizował przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji oraz będzie korzystał z uprawnień z tytułu gwarancji jakości na zasadach określonych we wzorze umowy, Załącznik nr 8 do SIWZ, Dokumencie gwarancyjnym, załącznik Nr 9 do SIWZ oraz zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 

Zamawiający informuje, ze w najbliższym terminie udzieli odpowiedzi na pozostałe pytania od Wykonawców.

 

Ponadto Zamawiający modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

W SIWZ jest:

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości:

50 000,00 zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:

Bank BS Niechobrz konto nr 86916300092001000000390010.

Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego.

 

Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. W przypadku załączenia oryginału dokumentu wadialnego do oferty, nie będzie on zwracany. Dokument powinien zostać umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego bezproblemowe wyjęcie celem dokonania zwrotu. 

 

Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia  i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 26 marca 2019 roku, do godz. 0930.

 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą

 

Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.

Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

 

W SIWZ powinno być:

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości:

50 000,00 zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:

Bank BS Niechobrz konto nr 86916300092001000000390010.

Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego.

 

Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. W przypadku załączenia oryginału dokumentu wadialnego do oferty, nie będzie on zwracany. Dokument powinien zostać umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego bezproblemowe wyjęcie celem dokonania zwrotu. 

 

Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia  i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 2 kwietnia  2019 roku, do godz. 0930.

 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą

 

Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.

Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

 

W SIWZ jest:

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 

Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

 

Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej  SIWZ.

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem.

 

Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone
w sposób trwały oraz na każdej stronie parafowane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych.

Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z załączonych dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisanym w następujący sposób:

 

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej

 

Nie otwierać przed dniem 26 marca 2019  r. do godz.: 10:00.

 

W innym wypadku Zamawiający nie odpowiada za ewentualne zapoznanie się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia oraz za ewentualne nie przyjęcie jej w niniejszym postępowaniu.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany powyżej oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 t.j.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

 

W SIWZ powinno być:

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 

Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

 

Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej  SIWZ.

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem.

 

Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone
w sposób trwały oraz na każdej stronie parafowane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych.

Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z załączonych dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisanym w następujący sposób:

 

 

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej

 

Nie otwierać przed dniem 2 kwietnia 2019  r. do godz.: 10:00.

 

W innym wypadku Zamawiający nie odpowiada za ewentualne zapoznanie się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia oraz za ewentualne nie przyjęcie jej w niniejszym postępowaniu.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany powyżej oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 t.j.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

W SIWZ jest:

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała do dnia 26 marca 2019 roku do godz. 0930 w Biurze Obsługi Klienta (parter).
 2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 marca 2019 r. o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego.
 4. Otwarcie ofert jest jawne.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
  i warunków płatności zawartych w ofertach.
 7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
 1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

 

W SIWZ powinno być:

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała do dnia 2 kwietnia 2019 roku do godz. 0930 w Biurze Obsługi Klienta (parter).
 2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 kwietnia 2019 r. o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego.
 4. Otwarcie ofert jest jawne.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
  i warunków płatności zawartych w ofertach.
 7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
 1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

 

 

 

Załączniki:
3752_wyjasnienia_i_modyfikacja_siwz.pdf -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 929716

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała