ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
20 listopada 2017, 08:09

Ogłoszenie nr 500060961-N-2017 z dnia 20-11-2017 r.

Gmina Boguchwała: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z konfiguracja dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Boguchwale

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 608639-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040   Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url): www.bip.boguchwala.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z konfiguracja dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Boguchwale

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Lp. Nazwa Ilość 1 Serwer rackowy z oprogramowaniem 1szt 2 UPS rackowy 1szt 3 Macierz dyskowa z wyposażeniem 1szt 4 Macierz dyskowa do backupu z wyposażeniem 1szt 5 Pamięć RAM 8GB do istniejącej macierzy 2szt 6 Switch zarządzalny 10Gb z kablami 1szt 7 Switch zarządzalny 1Gb z kablami 1szt 8 Wkładki optyczne i kable optyczne 1kpl 9 Drukarka laserowa wydajna 2szt 10 Drukarka laserowa 1szt 11 Skaner A3 płaski 1sz 12 System backupu 1szt 13 Tablet 1szt 14 Usługa instalacji, konfiguracji oraz integracji ze środowiskiem istniejącym w UM w Boguchwale, szkolenie 1szt UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest Załączniku Nr 5 do SIWZ. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w dokumentacji zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. Wskazane z nazwy materiały i urządzenia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż podane w dokumentacji technicznej. Zamawiający zastrzega sobie ocenę równoważności proponowanych rozwiązań.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 48821000-9

 

Dodatkowe kody CPV: 31682530-4, 30233141-1, 32420000-3, 48710000-8, 48214000-1, 30232110-8, 30232110-8, 72265000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z konfiguracją dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Boguchwale

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 182250.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Infast Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szopena 51
Kod pocztowy: 35-055
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 148989.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 148989.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 148989.90
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała