Zamówienia publiczne poniżej 30000 euro 

polska  angielska
data publikacji: 09-07-2019 | 08:49data ostatniej modyfikacji: 09-07-2019 | 08:49Wytworzył: Michał Pękala
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, sanitarnej i elektroenergetycznej nad zadaniem pn.: Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała- „Przebudowa Spichlerza na rynku miejskim w Boguchwale” w ramach zadania pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF"
09 lipca 2019

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

09-07-2019

Termin składania ofert

17-07-2019

Numer ogłoszenia

20568

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera oraz złożona w wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, pod adresem: Gmina Boguchwała, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, do dnia 17.07.2019r. do godz. 14:00,

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Pękala

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

178755220

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy i zmiany sposobu użytkowania zabytkowego budynku Spichlerza w Boguchwale.
Ze względu na zabytkowy charakter obiektu wymaga się aby usługę nadzoru pełnił Inspektor nadzoru branży budowlanej, posiadający doświadczenie zawodowe, określone art. 37c ustawy o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2018.2067 t.j. z dnia 30.10.2018r.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Boguchwała

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, sanitarnej i elektroenergetycznej nad zadaniem pn.: Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała- „Przebudowa Spichlerza na rynku miejskim w Boguchwale” w ramach zadania pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”.
Zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - ZIT

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy i zmiany sposobu użytkowania zabytkowego budynku Spichlerza w Boguchwale.
Ze względu na zabytkowy charakter obiektu wymaga się aby usługę nadzoru pełnił Inspektor nadzoru branży budowlanej, posiadający doświadczenie zawodowe, określone art. 37c ustawy o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2018.2067 t.j. z dnia 30.10.2018r.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin rozpoczęcia: z dniem zawarcia umowy
2. Termin zakończenia: 30.11.2020r.
kontrola zgodności realizacji inwestycji z harmonogramem rzeczowo- finansowym robót, stanowiącym załącznik do umowy z realizatorem robót.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: 
Wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu obsługi inwestycji w zakresie nadzoru inwestorskiego branży: budowlanej, sanitarnej i elektroenergetycznej, polegającej na budowie lub przebudowie budynku kubaturowego użyteczności publicznej o pow. użytkowej min. 500,00 m2.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. : 
a) inspektorem nadzoru z właściwymi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2019, poz. 1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym. 
Ponadto wymaga się aby Inspektor nadzoru branży budowlanej, posiadał doświadczenie zawodowe, określone art. 37c ustawy o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2018.2067 t.j. z dnia 30.10.2018r.).
b) inspektorem nadzoru z właściwymi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2019, poz. 1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym. 
c) inspektorem nadzoru z właściwymi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2019, poz. 1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym. 
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wskazanych funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia: Tak, należy wskazać te osoby w formularzu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy- Załącznik nr 1
2. Wykaz usług- Załącznik nr 2

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: (należy wpisać kryterium oraz przedstawić wzór, wg którego będą liczone punkty), np. dla kryterium cena:

Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 100%
Punkty będą liczone według następujących wzorów: 
Wzór
W kryterium „Cena” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Gmina Boguchwała

Adres

ul. Suszyckich 33

36-040 Boguchwała

podkarpackie , rzeszowski

Numer telefonu

178755200

Fax

178755209

NIP

5170036465

Numer naboru

RPPK.06.05.00-IZ.00-18-002/19

 

Specyfikacja:
Liczba odwiedzin: 916493

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała