Udostępnienie informacji publicznej 

polska  angielska
Pokazuj sprawy według    
Wydział : WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Grupa tematyczna : WNIOSKI
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK
Wymagane dokumenty:
wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Plik do pobrania u dołu strony.
Miejsce złożenia dokumentu:
- osobiście na Biurze Obsługi Klienta lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, - przesłanie pocztą elektroniczną na adres: um@boguchwala.pl, - przesłanie za pośrednictwem platformy ePUAP.
Opłaty:
- zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. z 2019r. poz.1429 ze zm.), Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Boguchwały z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie wysokości opłat za koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, za wydawanie wydruków aktów normatywnych lub innego aktu prawnego oraz wykonywanie kserokopii na wniosek strony w Urzędzie Miejskim w Boguchwale (link u dołu strony). Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Podmiot w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
Termin i sposób załatwiania:
zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. z 2019r. poz.1429 ze zm.) - udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, - w sprawach skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem, - dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę: osobiście w siedzibie urzędu, pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP.
Tryb odwoławczy:
odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Boguchwały w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W przypadku nieuzyskania odpowiedzi na wniosek, bądź uzyskania informacji niepełnej, wnioskodawcy przysługuje skarga na bezczynność, wnoszona bez wcześniejszego wezwania do usunięcia naruszenia prawa, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Boguchwały.
Inne informacje:
wnioski o udostępnienie informacji publicznej rozpatrywane są w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Boguchwale. Kontakt: infolinia Urzędu Miejskiego w Boguchwale – 17 87 55 204. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W związku z realizacją wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Boguchwale (dalej: Urząd) jest Burmistrz Boguchwały, z siedzibą przy ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała. 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z jej Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Tomaszem Mielechem za pomocą adresu iod@boguchwala.pl 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Boguchwały - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 4.1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie; 4.2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu; 4.3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 5.1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 5.2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Boguchwały. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 7.1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 7.2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 7.3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 7.3.1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 7.3.2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 7.3.3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 7.3.4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 7.3.5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 7.4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 7.4.1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 7.4.2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 7.4.3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 7.4.4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 7.5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 7.5.1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 7.5.2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 7.6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 7.6.1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 7.6.2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem. 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
pobierz pliki:
 
[48 KB] 243_wniosek_o_udostepnienie_informaji_publicznej.rtf
[574 KB] 243_zarzadzenie_nr_46-2017.pdf
[413 KB] 243_ki_-_um_w_boguchwale.pdf
 
 
««« powrót
Liczba odwiedzin: 858293

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała