BIP

Działalność gospodarcza 

polska  angielska a
MOJA SPRAWA (FORMULARZE) 
Wydział : 
Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
Grupa tematyczna : 
WNIOSKI
strona
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
  • Nagłłwek: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej-"CEIDG"
  • Wymagane dokumenty: Z dniem 1 lipca 2011 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, zwana „CEIDG”, którą prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki Zasady funkcjonowania CEIDG regulują przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2015.584) Przekazywanie danych i informacji do CEIDG oraz z CEIDG odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji . Wniosek elektroniczny musi być opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. Wniosek w formie papierowej - zgodny z określonym wzorem wniosku w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy: osobiście albo wysłany listem poleconym, opatrzonym własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza. Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis do CEIDG lub wniosku o zmianę wpisu do CEIDG, lub wniosku o wykreślenie wpisu. Wpis do CEIDG jest dokonywany jeżeli wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny.
  • Miejsce złoźenia dokumentu: Pokój nr.1 (parter), tel. 17 87 55 215
  • Opłaty: Wniosek o wpis do CIDG jest wolny od opłat.
  • Inne informacje: Wszelkie informacje oraz formularze znajdują się na stronie: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 757118

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo