INNE 

polska  angielska
data publikacji: 19-07-2021 | 12:36data ostatniej modyfikacji: 19-07-2021 | 13:47Wprowadził: Tomasz Sitek
Konkurs "Wodnik" - dotacje na realizacje zadań związanych z zatrzymaniem wód opadowych19 lipca 2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ W 2021 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZATRZYMANIEM WÓD OPADOWYCH  P.N. "WODNIK"

1. Podstawa prawna:

- Uchwała Nr XXXVI.412.2021 Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z zatrzymaniem wód opadowych, zwana dalej "Uchwałą",

 

2. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja:

- zakup oraz montaż zbiornika/ów naziemnego/ych lub podziemnego/ych na wodę deszczową o łącznej pojemności nie większej niż  2 000 litrów (2 m3) podłączonego/ych do rury spustowej systemem odprowadzenia wody deszczowej budynku mieszkalnego wraz z elementami wchodzącymi w skład zbiornika/ów związanych z jego/ich obsługą.

- dopuszcza się zakup i montaż zbiornika/zbiorników przed dniem złożenia wniosku o dotację, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku.

 

3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację:

- o dotację mogą ubiegać się Wnioskodawcy, rozumiani jako osoby fizyczne, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości mieszkalnej wynikającej z prawa własności (w przypadku współwłasności należy przedłożyć zgodę pozostałych współwłaścicieli), którzy złożyli oświadczenie o niezaleganiu z należnościami podatkowymi i opłatami lokalnymi oraz należnościami wobec Gminy Boguchwała, jej jednostek organizacyjnych i spółek prawa handlowego za usługi w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty o których mówi art. 7 ustawy o samorządzie gminnym,

- za nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym uważa się działkę gruntu zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, która zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzonych przez Starostę Rzeszowskiego położona jest na terenie Gminy Boguchwała, powiat rzeszowski.

 

4. Wysokość dotacji:

- 80% poniesionych kosztów brutto na zakup i montaż zbiornika/ów, lecz nie więcej niż 1 000 zł na nieruchomość,

- przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zabezpieczonych w  budżecie Gminy Boguchwała na ten cel, wynoszących w 2021 roku 80 000 zł.

 

5. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji:

- od dnia 20.07.2021 roku do momentu wyczerpania środków finansowych, jednakże nie później niż do 31.08.2021 r.,

- o zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do siedziby Dotującego w wersji papierowej.

- informujemy również, iż termin zakończenia naboru może ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez stroną internetową bip.boguchwala.pl oraz boguchwala.pl, w przypadku gdy suma wnioskowanego dofinansowania przekroczy 150% środków przewidzianych na realizację programu w 2021 r.

 

6. Miejsce składania wniosków o udzielnie Dotacji:

- Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Boguchwale).

 

7. Wykaz dokumentów niezbędnych do udzielenia dotacji:

1) Wniosek o udzielenie dotacji (wg wzoru, załącznik nr 1 do Uchwały) - DO POBRANIA TUTAJ

2) Do wniosku, o którym mowa powyżej należy dołączyć kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej w przypadku, gdy wnioskowane zadanie o którym mowa w pkt. 2 takiego wymagało. Wszystkie kserokopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem w obecności pracownika Dotującego, a oryginały przedstawić do wglądu.

3) Osoba lub osoby występujące w imieniu Wnioskodawcy zobowiązane są złożyć stosowne pełnomocnictwo. Dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (albo jego odpisu, wypisu lub kopii) od każdego stosunku pełnomocnictwa, jeżeli jest wymagana. Zwolnienia od opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 ze zm.) cz. IV kol. 4 załącznika do ww. ustawy. Zwolnieniu z opłaty podlega m.in. pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

4) W przypadku jeśli tytuł prawny do nieruchomości mieszkalnej wynikającej z prawa własności posiada kilka osób należy przedłożyć zgodę pozostałych współwłaścicieli.

5) Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami podatkowymi i opłatami lokalnymi oraz należnościami wobec Gminy Boguchwała, jej jednostek organizacyjnych i spółek prawa handlowego za usługi w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, o których mówi art. 7 ustawy o samorządzie gminnym - DO POBRANIA TUTAJ

 

8. Dodatkowe informacje dotyczące wniosku o udzielenie dotacji:

1) Złożenie Wniosku o udzielenie Dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem Dotacji.

2) Dotujący dokonuje weryfikacji wniosków według następujących zasad:

- wnioski rozpatruje Burmistrz,

- wnioski kompletne i prawidłowo wypełnione będą rozpatrywane według kolejności złożenia, aż do momentu wyczerpania środków budżetowych zarezerwowanych na ten cel,

- wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.

3) Wnioski, które wpłyną do Dotującego przed lub po wyznaczonym terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.

4) Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawieranej pomiędzy Dotującym a Wnioskodawcą na czas określony, w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia wniosku o udzielnie dotacji.

5) O terminie podpisania umowy Wnioskodawca informowany jest przez Dotującego telefonicznie na numer wskazany we wniosku.

6) Dotujący udziela dofinansowania Wnioskodawcy na którego nieruchomości planowana jest realizacja Programu z wyłączeniem nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego "Moja Woda".

 

9. Wykaz dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji:

1) Po podpisaniu umowy Wniosek o rozliczenie dotacji składa się nie później niż do 30 listopada 2021 r. (wg. wzoru, załączniku nr 2 do Uchwały) - DO POBRANIA TUTAJ

2) Do wniosku, o którym mowa powyżej Wnioskodawca dołącza:

- imienną fakturę Vat potwierdzającą zakup zbiornika/ów przeznaczonego/ych do gromadzenia wód opadowych, która może zawierać usługę montażu zbiornika/ów, elementów wchodzących w skład zbiornika/ów i związanych z jego/ich obsługą,

- dowód uiszczenia opłaty za fakturę w przypadku dokonania płatności przelewem.

3) Wszystkie kserokopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem w obecności pracownika Dotującego, oryginał przedstawić do wglądu.

 

10. Dodatkowe informacje dotyczące wniosku o rozliczenie dotacji:

1) Wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć nie później niż do 30 listopada 2021 r.

2) Komisja powołana przez Burmistrza po otrzymaniu wniosku, o którym mowa powyżej sprawdzi wykonanie zadania na nieruchomości wskazanej w rozliczeniu dotacji poprzez przeprowadzenie oględzin na terenie nieruchomości, na której został/zostały zamontowany/e zbiornik/i, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany przez Dotującego.

3) Zamontowany/e zbiornik/i należy utrzymywać przez okres minimum 3 lat licząc od dnia sporządzenia protokołu o którym mowa powyżej. Dotującemu przysługuje w okresie 3 lat, o którym mowa w ppkt. 2 prawo kontroli trwałości przedsięwzięcia.

4) Dotujący może żądać dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów związanych z udzieleniem i rozliczeniem dotacji oraz realizacją zadnia.

5) Pozytywna ocena wniosku o rozliczenie Dotacji stanowi podstawę do wypłaty kwoty Dotacji.

6) Rozstrzygnięcie o przyznaniu Dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.) i nie służy od niego odwołanie.6) Rozstrzygnięcie o przyznaniu Dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.) i nie służy od niego odwołanie.

 

11. Szczegółowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Boguchwale pod nr telefonu 17 87 55 237, 17 87 55 216 (w godzinach pracy Urzędu).

 

Załączniki:

- Uchwała XXXVI.412.2021 (Plik pdf 0,32 MB)

- Wniosek o udzielenie dotacji celowej (Plik doc 0,04 MB)

- Wzór oświadczenia o niezaleganiu z opłatami (Plik doc 0,03 MB)

- Wzór umowy dotacji (Plik doc 0,09 MB)

- Wniosek o rozliczenie dotacji celowej (Plik doc 0,04 MB)

- Klauzula informacyjna (Plik doc 0,06 MB)

Liczba odwiedzin: 922513

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała