Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 10-09-2020 | 09:41
Uchwała Nr VI.102.2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Boguchwała do kategorii dróg gminnych27 marca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI.101.2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr V.65.2019 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z dworca autobusowego w Boguchwale27 marca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI.100.2019 w sprawie darowizny na rzecz Powiatu Rzeszowskiego działek nr 560/4 i 989/5 w Niechobrzu27 marca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI.99.2019 w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Rzeszów27 marca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI.98.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczone jako działka nr 2711/9 położonej w Niehobrzu27 marca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI.97.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała działki nr 373/1 w Zgłobniu27 marca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI.96.2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gimny Boguchwała w 2019 roku27 marca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI.95.2019 w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach27 marca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI.94.2019 w sprawie okreslenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat12 kwietnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI.93.2019 w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowaia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadoznych przez gminę Boguchwała do nowego ustroju szkolnego.27 marca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI.92.2019 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków podawania napojów alkoholowych27 marca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI.91.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Boguchwała do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu27 marca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI.90.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała27 marca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI.89.2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2019 rok27 marca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI.88.2019 w sprawie poręczenia przez Gminę Boguchwała kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego27 marca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI.87.2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej proponowanego przyłączenia z gminy Boguchwały części sołectwa Racławówka - " Racławówka Doły" do gminy miasto Rzeszów27 marca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI.86.2019 w sprawie terminów wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Boguchwała27 marca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI.85.2019 w sprawie terminów wyborów Przewodniczących Zarządów i Członków Zarządów Osiedli na terenie miasta Boguchwała27 marca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI.84.2019 w sprawie zmian w Statucie Osiedla Boguchwała Gaj27 marca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr VI.83.2019 w sprawie zmian w Statucie Osiedla Boguchwała Dolna27 marca 2019
więcej »»»   [1]  «««  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  »»»  [16]
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała