Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 03-02-2023 | 12:12
Uchwała LVI.627.2023 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27.12.2022 r. na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.03 lutego 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVI.627.2023 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27.12.2022 r. na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
Uchwała LVI.626.2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 03 lutego 2023
Uchwała LVI.626.2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i tra więcej »»» na temat Uchwała LVI.626.2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
Uchwała LVI.625.2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguchwała.03 lutego 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVI.625.2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguchwała.
Uchwała LVI.624.2023 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 151712R stanowiącej ul. Gajową w Boguchwale.03 lutego 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVI.624.2023 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 151712R stanowiącej ul. Gajową w Boguchwale.
Uchwała LVI.623.2023 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 433/14 w Lutoryżu.03 lutego 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVI.623.2023 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 433/14 w Lutoryżu.
Uchwała LVI.622.2023 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI.275.2020 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR.03 lutego 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVI.622.2023 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI.275.2020 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR.
Uchwała LVI.621.2023 w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.03 lutego 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVI.621.2023 w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.
Uchwała LVI.620.2023 w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Boguchwała w przedmiocie wsparcia seniorów w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.03 lutego 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVI.620.2023 w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Boguchwała w przedmiocie wsparcia seniorów w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
Uchwała LVI.619.2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania03 lutego 2023
Uchwała LVI.619.2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie po więcej »»» na temat Uchwała LVI.619.2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
Uchwała LVI.618.2023 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztu dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych.03 lutego 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVI.618.2023 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztu dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych.
Uchwała LVI.617.2023 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Boguchwała.03 lutego 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVI.617.2023 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Boguchwała.
Uchwała LVI.616.2023 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2023rok.03 lutego 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVI.616.2023 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2023rok.
Uchwała LVI.615.2023 w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Sołtysa Sołectwa Zarzecze.03 lutego 2023
więcej »»» na temat Uchwała LVI.615.2023 w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Sołtysa Sołectwa Zarzecze.
Uchwała LV.614.2022 w sprawie skargi z dnia 07.12.2022 r. w sprawie błędów przy wykonywaniu zadań związanych z udostępnianiem danych przestrzennych.09 stycznia 2023
więcej »»» na temat Uchwała LV.614.2022 w sprawie skargi z dnia 07.12.2022 r. w sprawie błędów przy wykonywaniu zadań związanych z udostępnianiem danych przestrzennych.
Uchwała LV.613.2022 w sprawie petycji z dnia 19.10. 2022 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy uchwalenia tzw. Konstytucji Marcowej oraz inauguracji prezydentury drugiego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.09 stycznia 2023
więcej »»» na temat Uchwała LV.613.2022 w sprawie petycji z dnia 19.10. 2022 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy uchwalenia tzw. Konstytucji Marcowej oraz inauguracji prezydentury drugiego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Uchwała LV.612.2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych na I półrocze 2023 roku.09 stycznia 2023
więcej »»» na temat Uchwała LV.612.2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych na I półrocze 2023 roku.
Uchwała LV.611.2022 w sprawie ustalenia terminu wyborów uzupełniających Sołtysa i wyznaczenia Radnego do przeprowadzenia zebrania wyborczego w Sołectwie Zarzecze.09 stycznia 2023
więcej »»» na temat Uchwała LV.611.2022 w sprawie ustalenia terminu wyborów uzupełniających Sołtysa i wyznaczenia Radnego do przeprowadzenia zebrania wyborczego w Sołectwie Zarzecze.
Uchwała LV.610.2022 w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja zdrowotna mieszkańców Gminy Boguchwała” na lata 2023-2024.09 stycznia 2023
więcej »»» na temat Uchwała LV.610.2022 w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja zdrowotna mieszkańców Gminy Boguchwała” na lata 2023-2024.
Uchwała LV.609.2022 w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale.09 stycznia 2023
więcej »»» na temat Uchwała LV.609.2022 w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale.
Uchwała LV.608.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Rzeszów w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Boguchwała.09 stycznia 2023
więcej »»» na temat Uchwała LV.608.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Rzeszów w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Boguchwała.  
  • [32]
  • Liczba odwiedzin: 1036054

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała