Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
Zarządzenie Nr 193/04 Wójta Gminy Boguchwała z dnia 15-marca-2004r.23 marca 2004

Zarządzenie nr 193/04

Wójta Gminy Boguchwała

z dnia 15 marca 2004 r.

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Boguchwała .

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn.- Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn.zm.) i art. 21 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 9.02.2004) Wójt Gminy Boguchwała zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się „ Komisję przetargową ” w składzie:

1.     Czesław Krawiec       - Przewodniczący

2.     Jadwiga Seredyńska            - Sekretarz

3.  Bogdan Sierpiński             - Członek

4.  Tadeusz Stecyszyn                - Członek

 

§ 2.

Zadaniem Komisji jest:

1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Wójta Gminy:

a)     propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia z uzasadnieniem,

b)    projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę,

c)     ogłoszeń wymaganych dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

d)    projektu innych dokumentów przewidzianych ustawą i przepisami wykonawczymi,

2.     Dokonanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert.

3.     Przygotowanie propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty,  wyboru najkorzystniejszej oferty lub wnioskowanie o unieważnienie postępowania.

4.     Organizację oraz tryb pracy komisji określa „ Regulamin pracy komisji przetargowej ” zawarty w zarządzeniu nr192 z dnia 15.03.2004r.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w Boguchwale.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 967798

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała