Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr.188/04 Wójta Gminy Boguchwała z dnia 12 marca 2004r.23 marca 2004

 

 

 

 

PLAN WYDATKÓW  BUDŻETOWYCH NA 2004  ROK

ZIALE  NA  DZIAŁY, ROZDZIAŁY, PARAGRAFY

 

                                                                                            Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 188/04

                                                                                                     Wójta  Gminy w Boguchwale

                                                                                                     z dnia   12 marca    2004r.

 

            PLAN WYDATKÓW  BUDŻETOWYCH NA 2004  ROK

        W PODZIALE  NA  DZIAŁY, ROZDZIAŁY, PARAGRAFY

 

    Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu )

 

                Plan

      010

ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO

                        37.300

   01030

Izby rolnicze

                        20.000

    2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

 

                        20.000

   01095

Pozostała działalność

                        17.300

    4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                          1.500

    4270

Zakup usług remontowych

                        10.000

    4300

Zakup usług pozostałych

                          5.000

    4430

Różne opłaty i składki

                             800

     600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

                   2.031.000

   60004

Lokalny transport zbiorowy

                      112.000

    4300

Zakup usług pozostałych

                      112.000

   60014

Drogi publiczne powiatowe

                      100.000

    6300

Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

                      100.000

   60016

Drogi publiczne gminne

                   1.672.000

    4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                      100.000

    4270

Zakup usług remontowych

                      780.000

    4300

Zakup usług pozostałych

                        33.000

     6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

                      759.000

   60095

Pozostała działalność

                      147.000

    4300

Zakup usług pozostałych

                      147.000

     700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

                      597.000

   70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

                      597.000

    4300

Zakup usług pozostałych

                        67.000

    6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

                      530.000

     710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

                      100.000

   71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

                      100.000

    4300

Zakup usług pozostałych

                      100.000

     750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

                   2.463.900

   75011

Urzędy wojewódzkie

                      135.000

    4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

                      109.000

    4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                        10.200                

    4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

                        13.800

    4120

Składki na Fundusz Pracy

                          2.000

  75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

                  

                      100.000

   3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

                        72.900

   4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                          6.100

   4300

Zakup usług pozostałych

                        20.000

   4410

Podróże służbowe krajowe

                          1.000

 75023

Urzędy gmin(miast i gmin  na prawach powiatu)

 

                   2.213.900

   4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

                   1.367.000

   4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                      113.000

   4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

                      255.100

   4120

Składki na Fundusz Pracy

                        36.300

   4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                      102.000

   4260

Zakup energii

                        40.000

   4270

Zakup usług remontowych

                        24.500

   4300

Zakup usług pozostałych

                      150.000

   4410

Podróże służbowe krajowe

                        15.000

   4430

Różne opłaty i składki

                        15.000

   4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

                        36.000

    6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  budżetowych

 

                        60.000

 75095

Pozostała działalność

                        15.000

   4430

Różne opłaty i składki

                        15.000

    751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  I OCHRONY  PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

                          3.183

  75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

                          3.183

   4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                             483

   4300

Zakup usług pozostałych

                          2.700

    754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

                      136.000

  75412

Ochotnicze  straże pożarne

                      120.000

    4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                        20.000

    4260

Zakup energii

                        35.000

    4270

Zakup usług remontowych

                        35.000

    4300

Zakup usług pozostałych

                        25.000

    4430

Różne opłaty i składki

                          5.000

  75414

Obrona cywilna

                        16.000

   4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                          5.000

   4300

Zakup usług pozostałych

                          1.000

   6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

                        10.000

    756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH  I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 

                        80.000

   75647

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

                        80.000

    4100

Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne

                        64.000

    4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

                          5.400

    4120

Składki na Fundusz Pracy

                             600

    4300

Zakup usług pozostałych

                        10.000

    757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

                      270.000

  75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

 

                      270.000

   4580

Pozostałe  odsetki

                      270.000

    758

RÓŻNE ROZLICZENIA

                      569.250

  75818

Rezerwy ogólne i celowe

                      569.250

   4810

Rezerwy

                      399.250

   6800

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

                      170.000

    801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

                 13.928.930

  80101

Szkoły podstawowe

                   9.084.580

   3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

                      372.210

   4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

                   4.890.028

   4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                      403.250

   4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

                   1.018.504

   4120

Składki na Fundusz Pracy

                      138.549

   4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                      174.329

   4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

                      328.140

   4260

Zakup energii

                      326.610

   4270

Zakup usług remontowych

                        19.100

   4300

Zakup usług pozostałych

                      114.010

   4410

Podróże służbowe krajowe

                          3.740

   4430

Różne opłaty i składki

                        18.310

   4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

                      295.800

   6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

                      982.000

  80104

Przedszkola

                   1.317.610

   3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

                        54.300

   4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

                      829.691

   4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                        69.260

   4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

                      168.552    

   4120

Składki na Fundusz Pracy

                        23.881

   4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                        44.996

   4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

                        11.450

   4260

Zakup energii

                        36.560

   4270

Zakup usług remontowych

                          3.550

   4300

Zakup usług pozostałych

                        22.190

   4410

Podróże służbowe krajowe

                             660

   4430

Różne opłaty i składki

                          5.080

   4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

  

                        47.440

  80110

Gimnazja

                   3.153.790

   3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

                      165.360

   4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

                   2.005.901

   4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                      163.500

   4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

                      418.378

   4120

Składki na Fundusz Pracy

                        56.926

   4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                        44.845

   4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  i książek

 

                          4.000

   4260

Zakup energii

                      124.000

   4270

Zakup usług remontowych

                          3.500

   4300

Zakup usług pozostałych

                        35.920

    4410

Podróże służbowe krajowe

                          1.200

    4430

Różne opłaty i składki

                          6.270

    4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

                      123.990

  80113

Dowożenie uczniów do szkół

                      129.000

   4300

Zakup usług pozostałych

                      129.000

  80146

Dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli

                      184.200

   4300

Zakup usług pozostałych

                      184.200

   80195

Pozostała działalność

                       59.750

    4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                         5.450

    4300

Zakup usług pozostałych

                         2.300

    4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

                        52.000

     851

OCHRONA ZDROWIA

                      110.000

  85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

                      110.000

   2570

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

 

                        10.000

   4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                        30.000

   4300

Zakup usług  pozostałych

                        70.000

     852

OPIEKA SPOŁECZNA

                   1.323.100

  85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

 

                        12.700

   4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

                        12.700

  85214

Zasiłki i pomoc w naturze

                      577.500

   3110

Świadczenia społeczne

                      534.800

   4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

                        42.700

  85215

Dodatki mieszkaniowe

                      160.000

   3110

Świadczenia społeczne

                      160.000

  85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

 

                        13.300

   3110

Świadczenia społeczne

                        13.300

  85219

Ośrodki pomocy społecznej

                      306.600

   4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

                      212.800

   4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                        14.000

   4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

                        38.735

   4120

Składki na Fundusz Pracy

                          5.007

   4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                          7.943

   4270

Zakup usług remontowych

                          1.910

   4300

Zakup usług  pozostałych

                        14.548

   4410

Podróże służbowe krajowe

                          4.700

   4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

                          6.957

 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

                      110.000

  4300

Zakup usług pozostałych

                      110.000

 85295

Pozostała działalność

                      143.000

  3110

Świadczenia społeczne

                        90.000

  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                          3.000

  4300

Zakup usług pozostałych

                        50.000

    854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

                  

                      263.270

  85401

Świetlice szkolne

                      263.270

   3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

                        11.620

   4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

                      177.510

   4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                        15.860

   4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

                        35.560

   4120

Składki na Fundusz Pracy

                          4.820

   4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                          3.350

   4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

                          1.000

   4260

Zakup energii

                          2.000

   4300

Zakup usług pozostałych

                          1.510

   4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

                        10.040

     900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

                   9.214.000

   90001

Gospodarka ściekami i ochrona wód

                   8.815.000

    6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

                   8.815.000

   90003

Oczyszczanie miast i gmin

                        10.000

    4300

Zakup usług pozostałych

                        10.000

   90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

                          5.000

    4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                          4.000

    4300

Zakup usług pozostałych

                          1.000

   90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

                      260.000

    4260

Zakup energii

                      260.000

  90095

Pozostała działalność

                      124.000

    4300

Zakup usług pozostałych

                        24.000

    6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

                      100.000

     921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

                      882.000

  92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

                      480.000

    2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

 

                      480.000

  92116

Biblioteki

                      380.000

   2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

 

                      380.000

  92120

Ochrona i konserwacja zabytków

                        10.000

   2630

Dotacja podmiotowa z budżetu dla  jednostek  nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

                        10.000

  92195

Pozostała działalność

                        12.000

   2570

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

                          3.000

   4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                          9.000

    926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

                      141.000

  92605

Zadania z zakresu  kultury fizycznej i sportu

                      121.500

   3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

                        26.380

   4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                        50.770

   4260

Zakup energii

                          3.850

   4270

Zakup usług remontowych

                          3.700

   4300

Zakup usług pozostałych

                        23.600

   4430

Różne opłaty i składki

                        13.200

  92695

Pozostała działalność

                        19.500

    4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                        17.000

    4300

Zakup usług pozostałych

                          2.500

                          OGÓŁEM

                 32.149.933

 

    Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu )

 

                Plan

      010

ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO

                        37.300

   01030

Izby rolnicze

                        20.000

    2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

 

                        20.000

   01095

Pozostała działalność

                        17.300

    4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                          1.500

    4270

Zakup usług remontowych

                        10.000

    4300

Zakup usług pozostałych

                          5.000

    4430

Różne opłaty i składki

                             800

     600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

                   2.031.000

   60004

Lokalny transport zbiorowy

                      112.000

    4300

Zakup usług pozostałych

                      112.000

   60014

Drogi publiczne powiatowe

                      100.000

    6300

Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

                      100.000

   60016

Drogi publiczne gminne

                   1.672.000

    4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                      100.000

    4270

Zakup usług remontowych

                      780.000

    4300

Zakup usług pozostałych

                        33.000

     6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

                      759.000

   60095

Pozostała działalność

                      147.000

    4300

Zakup usług pozostałych

                      147.000

     700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

                      597.000

   70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

                      597.000

    4300

Zakup usług pozostałych

                        67.000

    6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

                      530.000

     710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

                      100.000

   71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

                      100.000

    4300

Zakup usług pozostałych

                      100.000

     750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

                   2.463.900

   75011

Urzędy wojewódzkie

                      135.000

    4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

                      109.000

    4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                        10.200                

    4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

                        13.800

    4120

Składki na Fundusz Pracy

                          2.000

  75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

                  

                      100.000

   3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

                        72.900

   4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                          6.100

   4300

Zakup usług pozostałych

                        20.000

   4410

Podróże służbowe krajowe

                          1.000

 75023

Urzędy gmin(miast i gmin  na prawach powiatu)

 

                   2.213.900

   4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

                   1.367.000

   4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                      113.000

   4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

                      255.100

   4120

Składki na Fundusz Pracy

                        36.300

   4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                      102.000

   4260

Zakup energii

                        40.000

   4270

Zakup usług remontowych

                        24.500

   4300

Zakup usług pozostałych

                      150.000

   4410

Podróże służbowe krajowe

                        15.000

   4430

Różne opłaty i składki

                        15.000

   4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

                        36.000

    6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  budżetowych

 

                        60.000

 75095

Pozostała działalność

                        15.000

   4430

Różne opłaty i składki

                        15.000

    751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  I OCHRONY  PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

                          3.183

  75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

                          3.183

   4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                             483

   4300

Zakup usług pozostałych

                          2.700

    754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

                      136.000

  75412

Ochotnicze  straże pożarne

                      120.000

    4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                        20.000

    4260

Zakup energii

                        35.000

    4270

Zakup usług remontowych

                        35.000

    4300

Zakup usług pozostałych

                        25.000

    4430

Różne opłaty i składki

                          5.000

  75414

Obrona cywilna

                        16.000

   4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                          5.000

   4300

Zakup usług pozostałych

                          1.000

   6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

                        10.000

    756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH  I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 

                        80.000

   75647

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

                        80.000

    4100

Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne

                        64.000

    4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

                          5.400

    4120

Składki na Fundusz Pracy

                             600

    4300

Zakup usług pozostałych

                        10.000

    757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

                      270.000

  75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

 

                      270.000

   4580

Pozostałe  odsetki

                      270.000

    758

RÓŻNE ROZLICZENIA

                      569.250

  75818

Rezerwy ogólne i celowe

                      569.250

   4810

Rezerwy

                      399.250

   6800

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

                      170.000

    801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

                 13.928.930

  80101

Szkoły podstawowe

                   9.084.580

   3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

                      372.210

   4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

                   4.890.028

   4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                      403.250

   4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

                   1.018.504

   4120

Składki na Fundusz Pracy

                      138.549

   4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                      174.329

   4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

                      328.140

   4260

Zakup energii

                      326.610

   4270

Zakup usług remontowych

                        19.100

   4300

Zakup usług pozostałych

                      114.010

   4410

Podróże służbowe krajowe

                          3.740

   4430

Różne opłaty i składki

                        18.310

   4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

                      295.800

   6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

                      982.000

  80104

Przedszkola

                   1.317.610

   3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

                        54.300

   4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

                      829.691

   4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                        69.260

   4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

                      168.552    

   4120

Składki na Fundusz Pracy

                        23.881

   4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                        44.996

   4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

                        11.450

   4260

Zakup energii

                        36.560

   4270

Zakup usług remontowych

                          3.550

   4300

Zakup usług pozostałych

                        22.190

   4410

Podróże służbowe krajowe

                             660

   4430

Różne opłaty i składki

                          5.080

   4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

  

                        47.440

  80110

Gimnazja

                   3.153.790

   3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

                      165.360

   4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

                   2.005.901

   4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                      163.500

   4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

                      418.378

   4120

Składki na Fundusz Pracy

                        56.926

   4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                        44.845

   4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  i książek

 

                          4.000

   4260

Zakup energii

                      124.000

   4270

Zakup usług remontowych

                          3.500

   4300

Zakup usług pozostałych

                        35.920

    4410

Podróże służbowe krajowe

                          1.200

    4430

Różne opłaty i składki

                          6.270

    4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

                      123.990

  80113

Dowożenie uczniów do szkół

                      129.000

   4300

Zakup usług pozostałych

                      129.000

  80146

Dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli

                      184.200

   4300

Zakup usług pozostałych

                      184.200

   80195

Pozostała działalność

                       59.750

    4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                         5.450

    4300

Zakup usług pozostałych

                         2.300

    4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

                        52.000

     851

OCHRONA ZDROWIA

                      110.000

  85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

                      110.000

   2570

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

 

                        10.000

   4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                        30.000

   4300

Zakup usług  pozostałych

                        70.000

     852

OPIEKA SPOŁECZNA

                   1.323.100

  85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

 

                        12.700

   4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

                        12.700

  85214

Zasiłki i pomoc w naturze

                      577.500

   3110

Świadczenia społeczne

                      534.800

   4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

                        42.700

  85215

Dodatki mieszkaniowe

                      160.000

   3110

Świadczenia społeczne

                      160.000

  85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

 

                        13.300

   3110

Świadczenia społeczne

                        13.300

  85219

Ośrodki pomocy społecznej

                      306.600

   4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

                      212.800

   4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                        14.000

   4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

                        38.735

   4120

Składki na Fundusz Pracy

                          5.007

   4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                          7.943

   4270

Zakup usług remontowych

                          1.910

   4300

Zakup usług  pozostałych

                        14.548

   4410

Podróże służbowe krajowe

                          4.700

   4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

                          6.957

 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

                      110.000

  4300

Zakup usług pozostałych

                      110.000

 85295

Pozostała działalność

                      143.000

  3110

Świadczenia społeczne

                        90.000

  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                          3.000

  4300

Zakup usług pozostałych

                        50.000

    854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

                  

                      263.270

  85401

Świetlice szkolne

                      263.270

   3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

                        11.620

   4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

                      177.510

   4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                        15.860

   4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

                        35.560

   4120

Składki na Fundusz Pracy

                          4.820

   4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                          3.350

   4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

                          1.000

   4260

Zakup energii

                          2.000

   4300

Zakup usług pozostałych

                          1.510

   4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

                        10.040

     900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

                   9.214.000

   90001

Gospodarka ściekami i ochrona wód

                   8.815.000

    6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

                   8.815.000

   90003

Oczyszczanie miast i gmin

                        10.000

    4300

Zakup usług pozostałych

                        10.000

   90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

                          5.000

    4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                          4.000

    4300

Zakup usług pozostałych

                          1.000

   90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

                      260.000

    4260

Zakup energii

                      260.000

  90095

Pozostała działalność

                      124.000

    4300

Zakup usług pozostałych

                        24.000

    6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

                      100.000

     921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

                      882.000

  92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

                      480.000

    2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

 

                      480.000

  92116

Biblioteki

                      380.000

   2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

 

                      380.000

  92120

Ochrona i konserwacja zabytków

                        10.000

   2630

Dotacja podmiotowa z budżetu dla  jednostek  nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

                        10.000

  92195

Pozostała działalność

                        12.000

   2570

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

                          3.000

   4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                          9.000

    926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

                      141.000

  92605

Zadania z zakresu  kultury fizycznej i sportu

                      121.500

   3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

                        26.380

   4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                        50.770

   4260

Zakup energii

                          3.850

   4270

Zakup usług remontowych

                          3.700

   4300

Zakup usług pozostałych

                        23.600

   4430

Różne opłaty i składki

                        13.200

  92695

Pozostała działalność

                        19.500

    4210

Zakup materiałów i wyposażenia

                        17.000

    4300

Zakup usług pozostałych

                          2.500

                          OGÓŁEM

                 32.149.933

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 968277

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała