Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
Załacznik Nr 1i Nr 2 do ZarządzeniaNr 188/04 Wójta Gminy Boguchwała z dnia 12 marca 2004r.23 marca 2004

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                

                

 

                                                                    

PLAN  DOCHODÓW  BUDŻETOWYCH NA 2004 RW PODZIALE  NA DZIAŁY , ROZDZIAŁY  I  PARAGRAFY

   Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa ( działu, rozdziału, paragrafu )

 

                Plan

   

     400

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

 

                          30.000

   40002

Dostarczanie wody

                          30.000

     096

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny  w postaci pieniężnej            

 

                          30.000

     600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

                          82.000

   60016

Drogi publiczne gminne

                          82.000

     629

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków  powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

                        

 

                          82.000

     700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

                          74.400

   70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

                          74.400

     047

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie  i użytkowanie wieczyste nieruchomości

 

                            4.400

    084

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

 

                          70.000

    750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

                        135.000

  75011

Urzędy wojewódzkie

                        135.000

    201

Dotacje celowe otrzymane  z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami

 

                        135.000

     751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

                            3.183

   75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

 

                            3.183

     201

Dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawiązkom gmin) ustawami

 

                            3.183

      754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

                          10.000

    75414

Obrona Cywilna

                          10.000

      631

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

 

 

 

                          10.000

      756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 

                     9.685.400

   75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

 

                          20.000

     035

Podatek od działalności gospodarczej  osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej

 

                          20.000

   75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 

                     3.160.000

     031

Podatek od nieruchomości

                     3.080.000

     032

Podatek rolny

                          35.000

     033

Podatek leśny

                          13.000

     034

Podatek od środków transportowych

                          20.000

     091

Odsetki od nieterminowych  wpłat z tytułu podatków i opłat

 

                          12.000

  75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

 

                     2.065.400

     031

Podatek od nieruchomości

                        660.000                   

     032

Podatek rolny

                        995.000

     033

Podatek leśny

                            5.000

     034

Podatek od środków transportowych

                        100.000

     036

Podatek od spadków  i darowizn

                          15.000

     037

Podatek od posiadania  psów

                               200

     043

Wpływy z opłaty targowej

                               200

     045

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

 

                          50.000

     050

Podatek od czynności cywilnoprawnych

                        200.000  

     091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

                          40.000

   75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

                        360.000

     041

Wpływy z opłaty skarbowej

                          50.000

     046

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

                        200.000

     048

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

                        110.000

   75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

 

                     4.080.000

     001

Podatek dochodowy od osób fizycznych

                     4.000.000

     002

Podatek dochodowy od osób prawnych

                          80.000

     758

RÓŻNE ROZLICZENIA

                   14.036.033

   75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 

                   10.894.302

     292

Subwencje ogólne z  budżetu państwa

                   10.894.302

  75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

                 

                     3.110.731

    292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

                     3.110.731

 75814

Różne rozliczenia finansowe

                          31.000

    092

Pozostałe odsetki

                          31.000

    801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

                        539.000

   80101

Szkoły podstawowe

                        449.000

     270

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

                        337.000

     629

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów ( związków  powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 

                      

                       112.000

   80104

Przedszkola

                          90.000

     069

Wpływy z różnych opłat

                          90.000

    852

OPIEKA SPOŁECZNA

                        700.100

  85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

 

                          12.700

    201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami

 

                          12.700

  85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia  społeczne

 

                        427.500

   201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami

 

 

                        427.500

   85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

                          13.300

     201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie         ( związkom gmin ) ustawami

 

                          13.300

   85219

Ośrodki pomocy społecznej

                        241.600

     201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

                        241.600

   85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

                            5.000

     083

Wpływy z usług

                            5.000

    900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

                     3.172.615

  90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

                     3.172.615

    096

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 

                        357.615

    629

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł

                  

 

                     2.815.000

                         OGÓŁEM

                   28.467.731

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 967798

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała