Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
Zarządzenie Nr 186/04 Wójta Gminy Boguchwala z dnia 23 lutego 2004r.15 marca 2004

Zarządzenie Nr 186/04

Wójta Gminy Boguchwała

z dnia 23 lutego 2004 r.

 

w sprawie: powołania komisji do oceny pracy Pani Marii Radko – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kielanówce.

 

Na podstawie § 8 art. 3 pkt 1i 3 rozporządzenia z dnia 2 listopada 2000 (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1066) w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz składu i sposobu zespołu oceniającego

Wójt Gminy Boguchwała postanawia co następuje:

§ 1

Powołać komisję w następującym składzie:

  1. Mariola Litwińczuk – przewodnicząca,
  2. Elżbieta Kostecka – członek,
  3. Marta Bralewska – członek,
  4. Stanisława Stawarz – członek

do zbadania pracy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kielanówce za 2003 rok.

§ 2

Kontrola przeprowadzona będzie w dniach 23. 02. 04 – 27. 02. 04 i dotyczyć będzie następujących zagadnień:

  1. prawidłowości wykorzystania środków ujętych w planie finansowym szkoły na 2003 rok,
  2. wykonywanie zadań należących do kompetencji dyrektora jako pracodawcy,
  3. zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

§ 3

Komisja sporządzi protokół oraz sformułuje zalecenia pokontrolne.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 967798

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała