Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
Zarządzenie nr 184/04 Wójta Gminy Boguchwala z dnia 19 luty 2004r.15 marca 2004

Zarządzenie Nr 184/04
Wójta Gminy Boguchwała
z dnia 19 luty 2004r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej na wyło
nienie wykonawcy zadania pn."Budowa drogi gmin
nej w miejscowości Zwięczyca" realizowanej z udzia
łem środków programu SAPARD.

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 mraca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, Nr 142,
poz.1591 z późn. zmianami)i § 2 ust.1 Rozporządze
nia Rady Ministrów  z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegółowych zasad powoływania członków komisji
przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U. z 2002r. Nr 82
poz.743) Wójt Gminy Boguchwała zarządza co następuje:

§ 1

Powołuje sie Komisję Przetargową w składzie:
1.Czesław Krawiec       Przewodniczący Komisji
2.Barbara Iwińska       Sekretarz Komisji
3.Bogdan Sierpiński     Członek Komisji
4.Janusz Pasternak      Członek Komisji
5.Bogdan Stopyra        Członek Komisji

§ 2

Szczegółowy harmonogram działania Komisji oraz wzory
obowiązujących dokumentów  i specyfikację warunków zamówienia określone zostały w Podręczniku procedur
zawierania umów na wykonanie robot (KP-700- AR i MR
/6/ z wersji 6) i "Practical Guide to Phare,ISPA and
SAPARD contract procedure z grudbnuia 2000 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 967798

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała