Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
Zarządzenie nr 183/04 Wójta Gminy Boguchwała z dnia 19 luty 2004r.15 marca 2004

Zarządzenie Nr 183/04
Wojta Gminy Boguchwala
z dnia 19 luty 2004r.

w sprawie:powołania komisji przetargowej na wyłonie
nie wykonawcy zadania pn. :Budowa drogi gminnej
przewidzianej do realizacji w miejscowościach
Mogielnica i Niechobrz "

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) i § 2 ust.1 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002r. w sprawie szczególowych zasad powołania członków komisji prze
targowej oraz trybu jej pracy (Dz.U. z 2002r. Nr 82,
poz.743) Wojt Gminy Boguchwala zarządza co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję przetargową w składzie:
1.Czesław Krawiec      Przewodniczący Komisji
2.Janusz Pasternak     Sekretarz Komisji
3.Barbara iwińska       Członek Komisji
4.Bogdan Sierpiński    Członek Komisji
5.Bogdan Stopyra       Członek Komisji

§ 2

Szczegółowy harmonogram działania komisji oraz wzory
obowiązujących dokumentów i specyfikacji warunków zamówienia określone zostały w Podręczniku procedur
zawierania umów na wykonanie robót  (KP-700- AR i MR/6/ opracowanym na podstawie "SCR-SEC (199) 1801/2 i Practical Guide to Phare ISPA and SAPARD
contact procedure" z grudnia 2000 r.

§ 3

Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 968277

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała