Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
ZarządzenieNr 178/04 Wojta Gminy Boguchwała z dnia 10 luty 2004r.15 marca 2004

Zarządzenie Nr 178/04

Wójta Gminy Boguchwała

z dnia 10-02-2004r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji

w Boguchwale.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) postanawiam:

§ 1

Zatwierdzić Regulamin zasad korzystania z usług Gminnego Centrum Informa

cji w Boguchwale stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zatwierdzić Regulamin pracowni komputerowej stanowiącej wyposażenie

Gminnego Centrum Informacji stanowiąc integralną część Regulaminu

O którym mowa w § 1 Zarządzenia.

§ 3

Zatwierdzić cennik usług wykonywanych przez pracowników Gminnego Centrum Informacji w Boguchwale w zakresie przekraczającym realizację

zadań.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Zastępcy Wójta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 967798

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała