Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
Zarządzenie nr 177/04 Wojta Gminy Boguchwala z dnia 10 lutyr 2004r.15 marca 2004

Zarządzenie nr  177/04

Wójta  Gminy  Boguchwała

z dnia 10 lutego 2004 r.

 

w sprawie: ustalenia  regulaminu wynagradzania dla Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury                   i Wypoczynku w Boguchwale

 

                  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5,  33 ust. 5 ustawy z dnia       8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm/ oraz art. 772 Kodeksu pracy zarządzam co następuje:

 

                                                      §  1

 

Ustalam  regulamin wynagradzania  dla Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku                               w Boguchwale stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

 

                                                      §  2

 

Traci moc  uchwała nr 557/2001 Zarządu Gminy Boguchwała z dnia                 25 października 2001r.  w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania dla dyrektorów instytucji kultury w gminie Boguchwała

 

                                                      §  3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy

                                             Boguchwała z 10.02.2004r. nr 177/04

 

REGULAMIN   WYNAGRADZANIA

DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOGUCHWALE ORAZ DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOGUCHWALE

 

Na podstawie art. 772 Kodeksu pracy ustala się co następuje:

 

                                    ROZDZIAŁ  I

                           Postanowienia wstępne

                                             §  1

 

Regulamin wynagradzania  Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale i Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Boguchwale zwany dalej  Regulaminem określa:

1/ warunki wynagradzania za pracę  Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale  i Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Boguchwale

         2/ warunki przyznawania innych świadczeń związanych z pracą

 

                                             § 2

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1/ Pracodawcy- rozumie się przez to  Wójta Gminy

2/ Pracownikach – rozumie się przez to Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej  oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku      w Boguchwale  zatrudnionych    u Pracodawcy w ramach stosunku pracy, bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy

3/ prawie pracy – rozumie się przez to przepisy ustaw, aktów wykonawczych i innych aktów określających prawa i obowiązki pracowników i pracodawców

 

                                    ROZDZIAŁ  II

Struktura wynagrodzenia za pracę i zasady jego przyznawania

 

                                             § 3

 

1.     Pracownikowi, odpowiednio do rodzaju pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy – w wypadkach i na warunkach określonych regulaminem  – przysługują:

1/ wynagrodzenie miesięczne a w tym:

     a/ wynagrodzenie zasadnicze

     b/ dodatek funkcyjny

     c/ dodatek za wieloletnią pracę

2/ świadczenia dodatkowe a w tym:

     a/ nagroda jubileuszowa przyznawana nie częściej niż raz na 5 lat

     b/ odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy zwana dalej „odprawą pieniężną”

2.  Pracownikom , o którym mowa w § 3 pkt 1  może być przyznana nagroda roczna. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody określa  Wójt Gminy     

 

 

                                    § 4

 

1.     Pracownicy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze określone ustaloną

w umowie o pracę miesięczną stawką  osobistego zaszeregowania

2.     Osobistego zaszeregowania pracowników dokonuje się na podstawie taryfikatorów kwalifikacyjno-płacowych  oraz  tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i dodatku  funkcyjnego stanowiącego załącznik nr 1 i 2  do regulaminu

3.     Decyzję o zastosowaniu odpowiedniej dla danego pracownika stawki

osobistego zaszeregowania podejmuje Pracodawca

4.     Pracownikom przysługuje dodatek funkcyjny określony w załączniku

nr 3 do niniejszego regulaminu.                                                                               

5.     Decyzję o przyznaniu dla Pracownika  odpowiedniej kwoty dodatku   

     funkcyjnego podejmuje Pracodawca, biorąc pod uwagę:

1/ liczbę pracowników zatrudnionych w instytucji

2/ zakres działania instytucji

3/ stopień samodzielności organizacyjnej instytucji

 

 

                         § 5

 

1.     Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20%  miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego

2.     Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się  wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych  przepisów podlegają  one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze

3.     Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za

które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego  sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu  zasiłek z ubezpieczenia społecznego

4.     Dodatek jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

a/ począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca

b/ za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca

 

 

 

                         §  6

 

1.     Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną

2.     Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią 

 

 

 

                                                ROZDZIAŁ III

 

                                                        § 7

 

Pracownikowi przysługują nagrody jubileuszowe w  wysokości:

 

a/ 75% wynagrodzenia miesięcznego po 20 latach pracy

b/ 100% wynagrodzenia miesięcznego po 25 latach pracy

c/ 150% wynagrodzenia miesięcznego po 30 latach pracy

d/ 200% wynagrodzenia miesięcznego po 35 i 40 latach pracy

 

1.     Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie  poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze

2.     W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów

3.     Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody

4.     Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody

5.     Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze- wynagrodzenie przysługujące mu w dniu wypłaty

6.     Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 oblicza się zgodnie z przepisami określonymi w § 14-17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997r. w sprawie  szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop/ Dz.U. nr 2, poz. 14 z późn. zm/

 

§ 8

 

1.     W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę

lub rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

o      1-miesięcznego wynagrodzenia jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat

o      2- miesięcznego wynagrodzenia po przepracowaniu co najmniej  10 lat

o      3- miesięcznego wynagrodzenia po przepracowaniu co najmniej  20 lat

2.     Podstawę naliczenia odprawy stanowi wynagrodzenie pracownika obliczone według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

3.     Okresy pracy i inne okresy uprawniające do odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy ustalaniu okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią  pracę

4.     Pracownik, który otrzymał odprawę nie może ponownie nabyć do niej

prawa

 

 

                    Odprawa pośmiertna

 

                         § 9

 

1.     W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od Pracodawcy odprawa pośmiertna

2.     Wysokość odprawy pośmiertnej jest uzależniona od okresu zatrudnienia  pracownika u danego Pracodawcy i wynosi:

a/ jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli Pracownik był zatrudniony

     krócej niż 10 lat

b/ trzymiesięczne  wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony

     co najmniej 10 lat

c/ sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony

     co najmniej 15 lat

 

                                                        

 

                                                        ROZDZIAŁ  IV

                                               Postanowienia końcowe

 

§ 10

 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa pracy

 

                                                        § 11

        

1.     Pracodawca zawiadamia pracowników o wejściu w życie Regulaminu

i o jego zmianach

2.     Pracownik potwierdza fakt zapoznania się z postanowieniami regulaminu  poprzez podpisanie na egzemplarzu Regulaminu, znajdującym się u Pracodawcy

3.     Pracodawca na żądanie pracownika udostępnia mu  do wglądu aktualny tekst regulaminu i wyjaśnia jego treść

 

 

 

                         § 12

 

Zmiana Regulaminu następuje w formie  aneksu

                                            

                                             § 13

 

Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom w sposób  określony w § 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 967798

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała