Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
Zarządzenie Nr 173/04 Wójta Gminy Boguchwała z dnia 06 lutego 2004r.10 lutego 2004

Zarządzenie Nr 173/04

Wójta Gminy Boguchwała

z dnia 06 lutego 2004 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Boguchwała .

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity –Dz.U. Nr 142 z 2001r poz.1591 z późn.zm,) i § 2, ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002r w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U. Nr 82 z 2002r poz.743) Wójt Gminy Boguchwała zarządza, co następuje :

§ 1

Powołuje się Komisje do określenia trybu, wyboru i oceny ofert, zwaną dalej “Komisją” w składzie

1.Czesław Krawiec Przewodniczący

2.Jadwiga Seredyńska Sekretarz

3.Tadeusz Stacyszyn Członek

4.Grądziel Władysław Członek

 

§ 2

Zadaniem Komisji jest przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

W szczególności przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Wójta Gminy :

  1. Propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego z uzasadnieniem,
  2. Projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę,
  3. Ogłoszenia wymagane dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  4. Projektu innych dokumentów, a w szczególności wnioski kierownika jednostki do właściwego organu o wydanie decyzji wymaganych ustawą .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 967798

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała