Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
Zarządzenie Nr 172/04 Wójta Gminy Boguchwała z dnia 05 lutego 2004r.10 lutego 2004

 

 

 

Zarządzenie Nr 172/04
Wójta Gminy Boguchwała
 z dnia 05 luty 2004r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania pn.: “Budowa centrum sportowego i rekreacyjnego w sołectwie Mogielnica
realizowanego z udziałem środków programu SAPARD.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) i § 2, ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 82 , poz.743) Wójt Gminy Boguchwała zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:

  1. Czesław Krawiec - Przewodniczący komisji
  2. Tadeusz Stecyszyn - Sekretarz komisji
  3. Bogdan Sierpiński Członek
  4. Jan Kumik – Członek
  5. Bogdan Stopyra - Członek

§ 2

Szczegółowy harmonogram działania komisji oraz wzory obowiązujących dokumentów i specyfikacje warunków zamówienia określone zostały w Podręczniku procedur zawierania umów na wykonanie robót ( KP-700-18-ARiMR/6/z wersja 6 ) opracowanym na podstawie “SCR-SEC(1999) 1801/2 i “Practical Guide to Phare, ISPA and SAPARD contract procedure” z grudnia 2000 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 968277

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała