Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
Zarządzenie Nr 171/04 Wójta Gminy Boguchwała z dnia 05 lutego 2004r.10 lutego 2004

Zarządzenie Nr 171 /04

Wójta Gminy Boguchwała

z dnia 5 lutego 2004 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wymianę boksów w szatni oraz montaż piłkochwytów na boisku Zespołu Szkół w Niechobrzu.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn.- Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn.zm.) i § 2, ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82 z 2002 r., poz.743) Wójt Gminy Boguchwała zarządza, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję do określenia trybu, wyboru i oceny ofert, zwaną dalej “Komisją” w składzie:

1. Czesław Krawiec - Przewodniczący

2. Tadeusz Stecyszyn - Sekretarz

3. Bogdan Sierpiński - Członek

4. Jan Kumik - Członek

§ 2.

Zadaniem Komisji jest przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Wójta Gminy:

  1. Propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego z uzasadnieniem,
  2. Projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę,
  3. Ogłoszenia wymagane dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  4. Projektu innych dokumentów, a w szczególności wnioski kierownika jednostki do właściwego organu o wydanie decyzji wymaganych ustawą.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 967798

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała